Αναδρομικά αποδοχώ προηγούμενων ετών , Οριστική ΦΜΥ
Αν υπάρχουν αναδρομικά προηγούμενων ετών για τα οποία έχει αποδοθεί φόρος 20% (πχ υπολογίστηκαν τον Νοέμβριο του 2012, και αφορούσαν ξεχασμένες αποδοχές του 2010 και 2011), τότε:
Θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα 2, Αμοιβές που φορολογούνται, σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους συνολικά, ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από 1 έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%.
Στις στήλες «Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων» του πίνακα αυτού θα γραφτεί το 80% των ποσών αυτών, εκτός από τις στήλες «Ποσά φόρου που αναλογούν» και «Ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν» στις οποίες θα αναγραφεί το 100% των αντίστοιχων ποσών. Το υπόλοιπο 20% δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο. Θα αναγραφεί στον Πίνακα 3 της Βεβαίωσης αποδοχών, «Αμοιβές που απαλάσσονται από τον φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/2007 : « Αν τυχόν έχουν καταβληθεί αναδρομικά αποδοχών ή συντάξεων με βάση νόμο, τότε θα αναγραφούν σε ξεχωριστή σειρά της οριστικής δήλωσης κάτω από τις τακτικές αποδοχές συνολικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο καταβολής. Δεν θα διενεργείται για τα αναδρομικά αυτά εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα. Απλά θα αναγραφεί το ποσό φόρου που παρακρατήθηκε.