Πώς θα περάσετε από το πρόγραμμα τις αμοιβές προς τρίτους;
Στους Εργαζόμενους, στα Εργασιακά, στην Εργασιακή κατάσταση θα ορίσετε τον εργαζόμενο ως Τρίτοι.

Στο Ιστορικό θα τοποθετήσετε τις αποδοχές που θα του δίνετε, και στις ώρες θα βάλετε -1-.

Στην Αναγνώριση, στο πεδίο Συντελεστής ΦΜΥ θα βάλετε τον αντίστοιχο συντελεστή.

Τον συντελεστή χαρτοσήμου τον βλέπετε από τις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι , Διαχείριση Παραμέτρων, και επιλέγετε το αντίστοιχο έτος. Στο ταμπελάκι Λοιπές Παράμετροι βλέπετε τα ποσοστά των χαρτοσήμων.