Εργαζόμενος που ήδη αμοίβεται παραπάνω από την συλλογική σύμβαση, τι γίνεται με την προσαύξηση νυχτερινών – κυριακών.Αν οι πραγματικές αποδοχές του είναι μεγαλύτερες από τις νόμιμες και καλύπτουν τις προσαυξήσεις των νυχτερινών – κυριακών, (και υπάρχει και ως όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας), τότε ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής του 25% ή 75%.
Αν όμως τα παραπάνω χρήματα που παίρνει δεν καλύπτουν όλο το ποσό των νυχτερινών και κυριακών, τότε θα πρέπει να του δώσει την διαφορά που υπολείπεται ( 25% νυχτερινή, 75 % κυριακές – αργίες).