Στις Αμοιβές μελών ΔΣ το χαρτόσημο είναι 1% ή 0,5%; Γιατί στις παραμέτρους της εταιρίας βλέπετε ότι είναι 0,5%;
Το χαρτόσημο στα μέλη ΔΣ επιβάλλεται και στον εργαζόμενο ( μέλος ΔΣ ) και στον εργοδότη (εταιρία). Είναι 0,5% επί του αρχικού ποσού στον κάθε έναν, όπως μπορείτε να το δείτε μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας στα Αποτελέσματα.
Ο φόρος θα υπολογιστεί με την αφαίρεση του ΟΓΑ μόνο του εργαζόμενου – μέλος ΔΣ.
Αν το μέλος ΔΣ είναι και ο ίδιος ο επιχειρηματίας (και θα πρέπει να αφαιρεθεί το 0,5+0,5= 1% για τον υπολογισμό του φορολογητέου ποσού), τότε θα υπολογίσετε τον φόρο και θα τον βάλετε με το χέρι.

Παράδειγμα:
Αμοιβές 8000€. Είναι:

Αρχικό ποσό * (χαρτοσημο + ογα) = 80000 + ( 0,5 +0,5*20%) = 80000*0,06%= 80000*0,0006 = 48€

Φορολογητέο ποσό = αρχικό ποσό – (χαρτος+ΟΓΑ) = 80000 – 48 = 7952
Και Φόρος: 7952 *35% = 2783,20. Αφαιρεί μόνο το 0,5% το χαρτόσημο του μέλους ΔΣ. Αν θέλετε να αφαιρέσει το 1% θα το κάνετε με το χέρι.

Πληρωτέο πόσο προς την εφορία:
Φορος + ογα + χαρτοσημο = 2783,20 + 80 +16 = 2879,20€