Πώς αμοίβεται ο λογιστής που διορίζεται ως ελεγκτής σε ΑΕ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων;Αν δεν υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας θα πρέπει να εκδοθεί από τον ελεγκτή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Αν όμως δεν έχει επαγγελματική ιδιότητα ως λογιστής τότε θα του εκδόσει η εταιρία την σχετική Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (με 20% φόρο και 3,6% ΟΓΑ επί του φόρου).

Για να μην χαρακτηρηστεί κάποιος ως επιτηδευματίας θα πρέπει:
– Να απασχολείται περιστασιακά με την συγκεκριμένη εργασία
– Να εισπράττει μικροποσά, που δεν υπερβαίνουν το όριο απαλλαγής από την τήρηση παροχής υπηρεσιών (5000€ ετησίως).

Να σημειωθεί ότι αν η αμοιβή αφορά έλεγχο ΑΕ, παρακρατείται 10% επί αυτής, υπέρ του οικονομικού επιμελητηρίου.

Η αμοιβή του ελεγκτή ΑΕ με άδεια από τον ΟΕΕ υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών της ελεγχόμενης ΑΕ.

Παράδειγμα:

Με απόδειξη δαπάνης:
Αμοιβή: έστω 500€
– φόρος 20% 100€
– χαρτόσημο ΟΓΑ 15€
– ΟΓΑ 3€
-υπέρ επιμελητ. 10 % 50€
Καθαρή αμοιβή 332€ .

Με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών:

Καθαρή Αμοιβή 500€
+ΦΠΑ 23% 115€
Σύνολο 615€
– Φόρος 20% (επί της καθαρής) 100€
– εισφορά επιμελ.10% (επί της καθαρής) 50€
Αποδοχές: 465€

Και: από τα 465€ τα 350€ είναι τα καθαρά και 115€ ο ΦΠΑ (υπολογισμένος στα 500€).

Ή: 500€ – 100€- 50€ = 350€

Ή: 615€ – (500*23% – 500*20% -500*10%) = 615 – 500*53% =
615- 265 = 350€.