Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: Φορολογική αναγνώριση των εξόδων.
– Η επιχορήγηση που εισπράττεται από την επιχείρηση μέσω του ΟΑΕΔ για την δημιουργία θέσεων εργασίας αφαιρείται από τις αμοιβές του προσωπικού της επιχείρησης διότι οι αποδοχές αυτές πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ. Είναι αφαιρετικό της δαπάνης από αμοιβές προσωπικού της επιχείρησης που επιδοτούνται. Στα βιβλία Β’ κατηγορίας καταχωτείται αρνητικά στην στήλη «Αμοιβές προσωπικού», ή στον λογαριασμό 74.03 στα Γ’ κατηγορίας.
Οι αποδοχές λοιπόν του προσωπικού που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ αναγνωρίζονται κατά το μέρος που δεν επιδοτούνται.
-Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού εκπίπτουν ως έξοδα φορολογικά αναγνωρίσιμα μόνο όταν έχουν καταβληθεί, βεβαιωθεί ή έχουν καταλογιστεί οι σχετικές ασφαλιστικές τους εισφορές. Θα πρέπει να υπάρχει σχέση μισθωτής εργασίας, να προσφέρεται πραγματικά η υπηρεσία στην εταιρία και η παροχή των αμοιβών να σχετίζεται άμεσα με την παροχή αυτής της υπηρεσίας.
-Οι αμοιβές προσωπικού στον σύζυγο και στα παιδιά ατομικής εταιρίας αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση μόνο αν η σχέση εξαρτημένης εργασίας είναι πραγματική και εύλογη και εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο ΙΚΑ.
– Ο ΦΜΥ είναι δαπάνη που βαρύνει τους μισθωτούς. Αν λοιπόν καταβληθεί από την επιχείρηση, τότε το ποσό αυτό δεν θεωρείται φορολογικά εκπιπτώμενη δαπάνη.
-Οι έκτακτες αμοιβές καθώς και οι οικειοθελείς παροχές προς το προσωπικό αναγνωρίζονται ως φορολογική δαπάνη, αρκεί να έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.
– Τα bonus, τα πριμ παραγωγικότητας και άλλες αμοιβές που σχετίζονται με την απόδοση του εργαζόμενου, αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνη μόνον εφόσον έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές τους.
-Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα είναι φορολογικά αναγνωρίσιμα.
-Αν η εταιρία χαρίσει τις προκαταβολές και τα δάνεια τότε τα ποσά αυτά δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, διότι δεν θεωρούνται παραγωγική δαπάνη, αλλά χαριστική δαπάνη.
– Οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
-Οι αποδοχές σε μέλη ΕΠΕ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αν οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι κανονικά στο ΙΚΑ.
-Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους και είναι πάνω από τις συμβατικές ή νόμιμες, εκπίπτουν ως αναγνωρίσιμη παραγωγική δαπάνη, εφ’όσον έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.
-Για απασχόλησης αλλοδαπών: Για να αφαιρεθούν οι μισθοδοσίες αλλοδαπών από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας θα πρέπει να αποδείξει την ιδιότητα των προσώπων (των αλλοδαπών), καθώς και τον παροδικό χαρακτήρα της απασχόλησής τους.
-Τα έξοδα ψυχαγωγίας του προσωπικού θεωρούνται δαπάνες φορολογικά αναγνωρίσιμες. Τα έξοδα δεξίωσης λόγω πρόσληψης ή αποχώρησης δεν αναγνωρίζονται και δεν εκπίπτουν φορολογικά.
-Τα ποσά για την στέγαση εργατοϋπαλλήλων αναγνωρίζονται ως φορολογική δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, παρ’ότι δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές (δεν θεωρούνται μισθός με αντάλλαγμα την παρεχόμενη εργασία).
-Τα ενοίκια για την διαμονή εργαζόμενων σε ξενοδοχεία, σπίτια και ενοικιαζόμενα δωμάτια αναγνωρίζονται φορολογικά αρκεί η απόσταση από την μόνιμη εργασία να είναι 100 χλμ και πάνω, και να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά.
– Τα ποσά που δίνονται για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, αρκεί το ποσό αυτό να θεωρείται εισόδημα στον ενδιαφερόμενο, και να φορολογείται στο όνομά του.
-Τα ποσά που δίνει η εταιρία για την φοίτηση των παιδιών αλλοδαπών στελεχών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι φορολογούνται στο όνομα των στελεχών αυτών (δηλαδή αποτελούν εισόδημα για αυτούς και φορολογούνται σε αυτούς).
-Τα ποσά που δίνονται σε υπαλλήλους για τα παιδιά τους που σπουδάζουν στην αλλοδαπή εκπίπτουν, εφόσον θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται στο όνομα των δικαιούχων, καθώς επίσης και να έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές.
-Τα ποσά που δίνονται γαι την ενδυμασία του προσωπικού (κλινικές, αρτοποιία, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα κτλ) αναγνωρίζονται ως δαπάνες φορολογικά αναγνωρίσιμες.
-Οι παροχές σε είδος που δίνονται από τον ίδιο τον εργοδότη (φαγητό, γάλα κτλ) αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση, παρ’ ότι δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές.
-Τα ποσά για ταξίδια των στελεχών στο εξωτερικό (ξενοδοχεία , διατροφή, εισητήρια κτλ) αναγνωρίζονται φορολογικά ως δαπάνη, αρκεί να υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά, και το ταξίδι να συνδέεται με την δράση και τον σκοπό της εταιρίας.