Αμοιβές διαφόρων τρίτωνΟι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν φόρο 20% σε κάθε αμοιβή που καταβάλλουν σε διάφορους τρίτους. Τέτοια πρόσωπα που θεωρούνται «διάφοροι τρίτοι» είναι πχ οι ανεπάγγελτοι ελεύθεροι εργάτες, οι φορτοεκφορτωτές, και άλλα πρόσωπα που προσφέρουν περιστασιακά και όχι κατά σύστημα την εργασία τους με αμοιβή. Αυτός ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ στην Δ.ΟΥ με τη προσωρινή δήλωση ΦΜΥ που υποβάλλεται κάθε δίμηνο μέσα στις πρώτες 20 ημέρες των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Σε αυτές τις δηλώσεις περιλαμβάνονται και τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο, καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Αν η μέρα που λήγει μία από τις παραπάνω ημερομηνίες είναι αργία τότε αυτή μεταφέρεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα για το δημόσιο.