(Π.Κ.Υ.Ε. 10/22-2-2007)
ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συλλογικές Ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 22/02/2007, Π.Κ. 10/ (22/02/2007) ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 2007 μεταξύ των εργαζομένων και Επιχειρήσεων του κλάδου ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ – ΥΔΡΟΒΟΛΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά. (Π.Κ. 10/22-2-2007)
Σήμερα 22-2-2007, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, οι υπογεγραμμένοι:
1) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, πρόεδρος και ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα το Σωματείο Εργαζομένων με την ονομασία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΒΑΦΕΩΝ κ.λπ.» και αφετέρου,
2) ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πρόεδρος και ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ – ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συνομολόγησαν τα εξής:
Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στον κλάδο απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες εργαζομένων:
1. Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων
2. Τεχνίτες αμμοβολιστές
3. Τεχνίτες υδροβολιστές
4. Τεχνίτες χρωματιστές – βαφείς
5. Τεχνίτες στοκαδόροι
6. Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης αμμουδεριστές
7. Τεχνίτες – Καθαριστές
8. Τεχνίτες – Ματσακονιστές
Άρθρο 1
Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων
Θεωρούνται οι ανειδίκευτοι νέοι από 18 χρονών και πάνω, οι οποίοι απασχολούνται σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες με σκοπό την ειδίκευσή τους. Παράλληλα κάνουν παραγωγική δουλειά, δηλαδή ξέρουν να γεμίζουν αμμοδόχους αμμοβολής, να εκκινούν και να παύουν αυτές, να αναδεύουν χρώματα και να τοποθετούν αυτά στις συσκευές βαφής για χρήση.
Να βάφουν με ρολά ή πινέλα, να μετακινούν μικροβάρη, να κάνουν βασικούς κόμβους με ναυτικά σχοινιά, να καθαρίζουν και ασφαλίζουν τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία, να βοηθούν τους τεχνίτες που ακολουθούν, να γνωρίζουν το όνομα και τη χρήση των εργαλείων χεριού και των διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων (ακροσωλήνια αμμοβολής, αμμοδόχοι, σφυριά, ξύστρες, ελαστικά αμμοβολής αέρος κ.α.).
Άρθρο 2
Τεχνίτες αμμοβολιστές
Οι τεχνίτες αμμοβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία αμμοβολής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου: ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν όλες τις ποιότητες της αμμοβολής, τη χρήση όλων των εργαλείων αμμοβολής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων, μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 3
Τεχνίτες υδροβολιστές
Οι τεχνίτες υδροβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία υδροβολής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου κλειστοί – ανοιχτοί χώροι, να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων υδροβολής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων, μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 4
Τεχνίτες χρωματιστές – βαφείς
Οι τεχνίτες χρωματιστές – βαφείς πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία χρωματισμού – βαφής με όλα τα μέσα όπως: (με συσκευές αυτόματης βαφής AIRLES, με ρολά, με πινέλα κ.λπ.) σε οποιοδήποτε σημείο του έργου: ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν τον τρόπο ανάδευσης των χρωμάτων, να γνωρίζουν πότε μία επιφάνεια είναι κατάλληλη να βαφεί (απαλλαγμένη από ξένα σώματα), να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων βαφής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 5
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ
Οι τεχνίτες στοκαδόροι πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία στοκαρίσματος με όλα τα μέσα (αυτόματα ή χειρός) και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Να γνωρίζουν όλα τα είδη στόκων (εποξικών – πολυεστερικών κ.λπ.), να γνωρίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία προετοιμασίας τους (ανάδευση, ποσότητες υλικών κ.λπ.). Να γνωρίζουν πότε μια επιφάνεια είναι κατάλληλη ή χρειάζεται να στοκαριστεί. Ακόμη να γνωρίζουν το πώς θα διαμορφώσουν την επιφάνεια ώστε να την προετοιμάσουν και να την καταστήσουν κατάλληλη για βαφή. Ταυτόχρονα να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων (χειρός – μηχανικών – ηλεκτρικών κ.λπ.) για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 6
Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αμμουδεριστές)
Οι τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αμμουδεριστές) πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί.
Να είναι ικανοί να εκκινούν και να παύουν τις συσκευές αμμοδόχου. Να γνωρίζουν και να συναρμολογούν όλο το κύκλωμα σύνδεσης ελαστικών αμμοβολής. Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα ένδειξης και λειτουργίας των χρησιμοποιουμένων στην αμμοβολή εργαλείων χεριού, μηχανικών, αυτομάτων συστημάτων αμμοβολής, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων, μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 7
Τεχνίτες καθαριστές
Οι τεχνίτες καθαριστές πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία καθαρισμού με εργαλεία χειρός ή μηχανικά σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων χεριού και μηχανικών εργαλείων, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων, μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 8
Τεχνίτες ματσακονιστές
Οι τεχνίτες ματσακονιστές, πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί, να εκτελούν εργασία ματσακονισμού με εργαλεία χειρός ή μηχανικά εργαλεία σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, (ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι). Να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιουμένων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας. Να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Σημείωση: Σαν προϋπηρεσία θα αναγνωρίζεται ο καθορισμένος χρόνος για κάθε ειδικότητα ανεξάρτητα αριθμού ημερών απασχόλησης ανά έτος.
Άρθρο 9
Στις καταστάσεις Προσωπικού η συμμετοχή των τεχνιτών θα είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εργαζομένων.
Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων, τα επιδόματα, οι συνθήκες εργασίας και τα θεσμικά δικαιώματα που αφορούν τους εργαζόμενους στους κλάδους των επιχειρήσεων, η εργασία των οποίων έχει ιδιάζοντα επαγγελματικό χαρακτήρα.
Άρθρο 1
Βασικά ημερομίσθια
Παράγραφος 1
Α) Τα βασικά μεικτά ημερομίσθια από 1-1-2007 καθορίζονται ως εξής:  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Παράγραφος 2
Στα παρακάτω βασικά ημερομίσθια συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα τριετιών, οικογενειακών βαρών (10%) και ανθυγιεινό (12%). Ακόμη στα βασικά ημερομίσθια των βοηθών διαφόρων ειδικοτήτων, χειριστών δοχείων πίεσης (προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών), τεχνιτών ματσακονιστών και τεχνιτών καθαριστών, συμπεριλαμβάνεται το επίδομα κλειστών χώρων (10%).
Σε όλους όμως τους τεχνίτες αμμοβολιστές, υδροβολιστές, χρωματιστές (βαφείς) και τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών, όταν εργάζονται σε κλειστούς χώρους θα καταβάλλεται επίδομα 10%, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας.
Παράγραφος 3
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Α) Τα βασικά ημερομίσθια για τους εργαζόμενους μόνιμους του κλάδου από 1-1-2007 διαμορφώνονται ως εξής:  (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Παράγραφος 4
Σε όλα τα παραπάνω ημερομίσθια των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου, καταβάλλεται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% και το επίδομα συζύγου 10%. Επίσης, καταβάλλεται προσαύξηση 10% στους απασχολούμενους τεχνίτες αμμοβολιστές βαφείς, και χειριστές δοχείων πίεσης (προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών), σε κλειστούς χώρους, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και στους αναρριχώμενους σε ύψη (σκαλωσιές, σκάλες κ.λπ.).
Παράγραφος 5
Στους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι τριετίες καταβάλλονται όπως ορίζεται από τη Σ.Σ. σιδηροβιομηχανίας ή από ειδικές διμερείς συμφωνίες.
Άρθρο 2
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Παράγραφος 1
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου εργασίας, προσαυξάνονται με το επίδομα επίβλεψης για
α) τους υπεργοδηγούς 10% β) τους εργοδηγούς 15%
Παράγραφος 2
Οι απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου σε νυχτερινή βάρδια, θα αμείβονται με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο ως επίδομα νυχτερινής εργασίας.
Παράγραφος 3
Α) Η άδεια και το επίδομα αδείας θα καταβάλλονται στους εργαζομένους κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα μαζί με τα αντίστοιχα επιδόματα δώρων. Οι αναλογίες είναι για κάθε ημερομίσθιο: (2/25 άδεια και 2/25 επίδομα αδείας). Το επίδομα αδείας δεν θα υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια στον αυτό εργοδότη.
Β) Ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου, όταν πηγαίνει για αιμοδοσία στην Τράπεζα αίματος του Σωματείου μας ή για κλινικές εξετάσεις επαγγελματικής νόσου, δικαιούται την ημέρα αυτή άδεια με πλήρεις αποδοχές (οικονομικές, ασφαλιστικές).
Γ) Στους Συνδικαλιστές, Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα θα δίδεται επιπλέον άδεια 2 ημερών με αποδοχές από ότι προβλέπεται στο Ν.1264/82. Το σύνολο της αδείας θα είναι με πλήρεις (ασφαλιστικές, οικονομικές) αποδοχές. Τα λοιπά Μέλη του Δ.Σ. θα δικαιούνται 2 ημέρες άδεια μετά των αποδοχών τους για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, εκτός περιπτώσεων Γενικών Συνελεύσεων ή Διοικητικών Συμβουλίων.
Άρθρο 3
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παράγραφος 1 (ωράριο εργασίας εκτάκτων)
Όσοι ασχολούνται σε πλοία, δεξαμενές, εργοτάξια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και λοιπά πλωτά και μη μέσα, έχουν ωράριο το υπάρχον διαμορφωμένο ωράριο στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ήτοι 35 ώρες σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και εξαήμερες αποδοχές. Το δε ωράριο είναι συνεχές.
Παράγραφος 2 (ωράριο εργασίας μονίμων)
Όσοι απασχολούνται στις ανωτέρω εργασίες και αποκλειστικά μόνο μέσα στο χώρο των εργοστασίων ή των μαγαζιών που έχουν προσληφθεί, έχουν ωράριο απασχόλησης τα εκάστοτε από το νόμο προβλεπόμενα. Το δε ωράριο είναι συνεχές.
Άρθρο 4
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι απασχολούμενοι πέρα του καθημερινού συμβατικού ωραρίου και οι απασχολούμενοι τα Σαββατοκύριακα ή αργίες, αμείβονται υπερωριακά από την πρώτη ώρα με προσαύξηση 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.
Άρθρο 5
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Παράγραφος 1
Η επικόλληση των ενσήμων σε όσους απασχολούνται κατά τα Σαββατοκύριακα είναι υποχρεωτική, βάσει εγκυκλίων του ΙΚΑ. Οι δε παραβάτες πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα υπόκεινται και στις κυρώσεις του νόμου 1876/90 άρθρο 21 περί Συλλογικών Συμβάσεων.
Παράγραφος 2
Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν στον αυτό εργοδότη πέντε εργάσιμες ημέρες, θα έχουν έξι ημέρες ασφαλιστική κάλυψη.
Άρθρο 6
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σε όλους τους εργαζόμενους (μονίμους και έκτακτους, τεχνίτες και βοηθούς) τα παρακάτω είδη:
 Ένα κράνος
 Ένα ζευγάρι γάντια
 Μία φόρμα εργασίας
 Ένα ζευγάρι αντιολισθητικά υποδήματα
 Ένα μπουκάλι γάλα την ημέρα (νωπό ή συμπυκνωμένο)
 Ένα ζευγάρι ωτοασπίδες
Ειδικά για τους καθαριστές και βαφείς θα χορηγείται έξτρα φόρμα εργασίας (για λάδια και βάψιμο), στους δε αμμοβολιστές και βαφείς θα παρέχεται προστατευτική κουκούλα για την προστασία του κεφαλιού.
Τα παραπάνω είδη χορηγούνται για τη χρήση τους στην εργασία, ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και αντικαθίστανται μόλις φθαρούν, εκτός της φόρμας εργασίας που πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 75 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και των αντιολισθητικών υποδημάτων που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 150 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.
Άρθρο 7
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παράγραφος 1
Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανονισμούς περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 70/1990, του υπ’ αριθ. 159/ 1988 κανονισμού αποσκωρίασης πλοίων, του Νόμου 1568/1985 καθώς και των σε εκτέλεση εκδοθέντων και αυτών που θα εκδοθούν Π.Δ. ή Υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.
Παράγραφος 2
Οι μάσκες αμμοβολής θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένες με ειδικό σύστημα κλιματισμού και φιλτραρίσματος του αέρος, καθώς επίσης υποχρεωτικά θα παρέχεται ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, διεθνών προδιαγραφών για την υγιεινή προστασία των εργαζομένων.
Παράγραφος 3
Όλα τα πλωτά συνεργεία υποχρεούνται να έχουν δεξαμενές ή ντεπόζιτα γλυκού νερού, για να πλένονται οι εργαζόμενοι μετά το πέρας της εργασίας τους. Σε εργασίες δε που διενεργούνται σε χερσαίους χώρους εργοτάξια – βιομηχανίες – Ναυπηγεία κ.λπ., με ευθύνη του εργοδότη θα παρέχεται ειδικός χώρος ενδυέτησης των εργαζομένων.
Παράγραφος 4
Όταν η Ε.Μ.Υ. δίνει θερμοκρασία από 380 C και πάνω το ωράριο εργασίας θα είναι 07:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. χωρίς καμιά περικοπή του ημερομισθίου.
Παράγραφος 5
Όλα τα συνεργεία θα είναι εφοδιασμένα με ειδικούς αεροσυμπιεστές για την τροφοδότηση καθαρού αέρος στις μάσκες αμμοβολής. Η καταλληλότητά τους θα εγκριθεί από ειδική επιτροπή μετά από ενέργειες των δύο σωματείων.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Οι ημέρες των ενσήμων αργιών καθορίζονται με νόμο και αναφέρονται τόσο στην Ε.Σ.Σ.Ε. όσο και στη σύμβαση της Σιδηροβιομηχανίας και είναι οι παρακάτω: 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαϊου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και της 1ης Σεπτεμβρίου. Όσοι εργάζονται πριν και μετά την καθιερωμένη αργία, θα παίρνουν ολόκληρο το ημερομίσθιο της αργίας. Εάν όμως εργαστούν και την ημέρα αυτής, τότε θα παίρνουν διπλό το ημερομίσθιο της αργίας. Εφόσον το έργο περατωθεί παραμονή της αργίας τότε δεν καταβάλλεται το ημερομίσθιο.
Άρθρο 9
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
Πέραν από τις επίσημες αργίες καθιερώνονται και οι παρακάτω αργίες: Τα Θεοφάνια, η Μεγάλη Παρασκευή, η Καθαρά Δευτέρα και του Αγ. Νικολάου. Εφόσον η επιχείρηση εργαστεί και απασχολήσει τους εργαζόμενους, θα καταβάλλει διπλό το ημερομίσθιο της προαιρετικής αργίας.
Άρθρο 10
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1) Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Αμμοβολιστών – Καθαριστών – Βαφέων κ.λπ. και να την αποδίδουν σε αυτήν.
2) Για να γίνει η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής των εργαζομένων θα απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση, στην οποία θα γνωστοποιείται, το ποσό της συνδρομής το οποίο θα παρακρατείται, η συχνότητα παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο κ.λπ.) από την επιχείρηση. Τα παρακρατούμενα ποσά θα κατατίθενται είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου των εργαζομένων είτε ο ίδιος ο ταμίας του σωματείου των εργαζομένων θα τα παραλαμβάνει ενυπόγραφα. Από την πλευρά του σωματείου των εργαζομένων θα δίδονται βέβαια και οι εξοφλητικές αποδείξεις της συνδικαλιστικής συνδρομής των εργαζομένων στην επιχείρηση η οποία και θα τις αποδίδει σε αυτούς.
3) Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν απεμπολείται το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί την παρακράτηση της συνδρομής και της συμμετοχής του στο σωματείο.
Άρθρο 11
ΔΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παράγραφος 1
α. Το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσης, συγκροτείται ειδική διμερής και ισομερής Επιτροπή, από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που ορίζονται εγγράφως από τις διοικήσεις των αντίστοιχων σωματείων εργοδοτών και εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
β. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
 Η ερμηνεία, διευκρίνιση και η εποπτεία εφαρμογής των όρων της παρούσας και προηγούμενων ΣΣΕ, καθώς και η εξέταση καταγγελιών ή παραπόνων από επιχειρήσεις ή εργαζόμενους σχετικά με την τήρηση των ισχυόντων όρων αμοιβής και εργασίας.
 Η από κοινού επεξεργασία και λήψη κατάλληλων μέτρων ή και η ανάληψη κοινών ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και για την προστασία και αναβάθμιση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων
 Η επίλυση των πάσης φύσεως εργατικών διαφορών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης ΣΣΕ.
γ. Η Επιτροπή συγκαλείται όποτε το ζητήσει ένα από τα δύο συμμετέχοντα μέρη και λειτουργεί με βάση Κανονισμό που διαμορφώνει η ίδια.
Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1
Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εργαζομένους να κάνουν άλλη δουλειά, εκτός από αυτήν για την οποία έχουν προσληφθεί, παρά μόνο μετά από συμφωνία, και χωρίς να αλλοιώνεται το ημερομίσθιό τους.
Παράγραφος 2
Βοηθοί καθαριστές θα θεωρούνται τεχνίτες και θα αμείβονται με το ημερομίσθιο τεχνίτη, καθαριστή, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 130 ημερομίσθια.
Παράγραφος 3
Στις άδειες εργασίας να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των εργαζομένων στο επαγγελματικό του σωματείο (όταν υπάρχει).
Παράγραφος 4
Η εργασία στο εξωτερικό θεωρείται σαν χρόνος προϋπηρεσίας με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (διαβατήριο ή βεβαίωση Προξενικών ή Λιμενικών Αρχών).
Παράγραφος 5
Ναυτικοί οι οποίοι παραμένουν στην στεριά και εξασκούν το επάγγελμα του καθαριστή ή του ματσακονιστή, θα χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες και θα αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη καθαριστή πλοίων. Η δε προϋπηρεσία τους ως Ναυτικοί θα πρέπει να φαίνεται στο Ναυτικό τους φυλλάδιο.
Παράγραφος 6
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει τα μέσα μετάβασης και επιστροφής προς και από τον τόπο εργασίας, αν αυτό απέχει από τον πλησιέστερο σταθμό συγκοινωνιών περισσότερο από 1 χιλιόμετρο.
Παράγραφος 7
Αν η επιχείρηση επαναφέρει αυθημερόν τον εργαζόμενο στον τόπο διαμονής του, οι ώρες μετάβασης και επιστροφής θεωρούνται (και αυτές) σαν χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Η διαδρομή εφόσον γίνεται εκτός νομίμου ωραρίου, πληρώνεται απλή σαν ωρομίσθιο.
Παράγραφος 8
Αν η επιχείρηση δεν επαναφέρει αυθημερόν τον εργαζόμενο στο τόπο διαμονής του, είναι υποχρεωμένη να του παρέχει κατάλληλο οίκημα διαμονής του με δικά της έξοδα.
Παράγραφος 9
Εργασία που εκτελείται σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 χιλιόμετρα και έχει διανυκτέρευση θεωρείται εκτός έδρας και αμείβεται με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο εκτός έδρας.
Παράγραφος 10
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζομένους στο εξωτερικό (είτε σε Ναυπηγία, είτε σε πλοία εν πλω) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Σωματείο των εργαζομένων ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των εργατοτεχνιτών, καθώς και το σχέδιο διμερούς συμφωνίας που θα συνάψουν με τους εργατοτεχνίτες.
Παράγραφος 11
Τεχνίτες, χειριστές δοχείων πίεσης, που έχουν συμπληρώσει 10 έτη προϋπηρεσίας, θα αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗ.
Παράγραφος 12
Εργολάβος η επιχείρηση που δίδει υπεργολαβικώς εργασία σε υπεργολάβους που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ανάληψης έργων, ή τις υποχρεώσεις τους, θα φέρει την κύρια ευθύνη τόσο για την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους, όσο και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στα Ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης.
Παράγραφος 13
Σε περίπτωση Γ.Σ. ή εκλογικών διαδικασιών του Σωματείου, οι εργοδότες να είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τους εργαζομένους για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων προς το Σωματείο.
Παράγραφος 14
Από την πρώτη ημέρα εργασίας και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο το υπόλοιπο του βασικού ημερομισθίου από αυτό που καταβάλλει το ΙΚΑ ήτοι 13 ολόκληρα ημερομίσθια ή 26 μισά (1/2).
Παράγραφος 15
Επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια θα καταβάλλουν στους εργαζομένους στους χώρους δουλειάς τις εβδομαδιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένου και της Παρασκευής. Για τις επιχειρήσεις δε που έχουν οργανωμένο λογιστήριο και τα γραφεία τους ευρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας μπορούν να εξοφλούν τους εργαζόμενους στην έδρα τους.
Σε αντίθετη περίπτωση να διαθέτουν γραφείο (Κοντέινερ) και οι πληρωμές θα γίνονται στον χώρο δουλειάς. Πάντοτε δε βάσει εξοφλητικών αποδείξεων όπως ορίζει ο νόμος.
Παράγραφος 16
Με υποχρέωση των Διοικητικών Συμβουλίων (εργαζομένων – εργοδοτών) να συνταχθεί παράρτημα διευκρίνισης και εφαρμογής της παρούσης Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Παράγραφος 1
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις στους εργαζομένους που θα αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών και τις ημέρες απασχόλησής τους.
Παράγραφος 2
Εφόσον το ζητήσουν οι εργαζόμενοι, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τους χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το Νόμο (ΑΚ αρ: 678).
Παράγραφος 3
Κάθε εργοδότης σε εργασίες που αναλαμβάνει, θα επιχορηγεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας των εργαζομένων με το ποσόν των δεκαέξι ευρώ (16 ευρώ) μηνιαίως προς ενίσχυση των εργαζομένων για περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων (άρθρο 2 παρ. 3, 1876/90).
Παράγραφος 4
Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα, μπορούν να προβαίνουν προαιρετικά σε ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων από τα ατυχήματα (άρθρο 2 παρ. 3, Ν. 1876/ 90).
Παράγραφος 5
Κάθε εργοδότης υποχρεούται στις καταστάσεις εργασίας να αναγράφει τον αριθμό μητρώου της κάρτας ειδικότητας που εκδίδουν τα σωματεία της Ν/Ζ εφόσον βέβαια εκδοθεί το διάταγμα ή ψηφισθεί ο ανάλογος νόμος.
Παράγραφος 6
Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν με επιμέλεια τη συμφωνημένη εργασία με τον εργοδότη τους.
Παράγραφος 7
Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοδότη στον οποίο εργάζονται, καθώς και τον χορηγούμενο από τον εργοδότη ατομικό τους εξοπλισμό.
Παράγραφος 8
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και να τηρούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 9
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς στην εργασία τους (εκτός ανωτέρας βίας).
Παράγραφος 10
Εργοδότες και εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμό Λειτουργίας εργασιών που θα υπογραφεί μετά την σύμφωνη γνώμη των Διοικήσεων Εργοδοτών – Εργαζομένων.
Παράγραφος 11
Επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. θα υπόκεινται και στις κυρώσεις του Νόμου 1876/1990 άρθρο 21.
Παράγραφος 12
Όπου υπάρχει καταγγελία για φαινόμενα καταστρατήγησης της Σ.Σ.Ε. οφείλουν να παρεμβαίνουν από κοινού μέλη των Δ.Σ. των εργαζομένων και των εργοδοτών την ώρα της πληρωμής (μισθοδοσίας) ώστε να καταβάλλονται οι όποιες διαφορές υπάρχουν, σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των δύο μερών μπορεί να παρεμβαίνει η μία πλευρά από μόνη της.
Παράγραφος 13
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζόμενους στο εξωτερικό ή εν πλω, θα υπογράφουν διμερή ειδική σύμβαση μόνο με το Σωματείο των εργαζομένων και κάθε άλλη μυστική συμφωνία θα θεωρείται παράνομη.
Παράγραφος 14
Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωμένες να προσλαμβάνουν μέσω του Σωματείου το 25% των απασχολουμένων σε αυτές.
Παράγραφος 15
Οι εργαζόμενοι ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ έχουν όλο το νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούν εργασία βαφής (σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο), εφόσον ο εργοδότης δεν τους παρέχει την ειδική μάσκα βαφής κατά περίπτωση.
Παράγραφος 16
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν αλλοδαπούς εργαζόμενους οφείλουν να εφαρμόζουν το νόμο περί απασχόλησης αλλοδαπών.
Παράγραφος 17
Το Σωματείο των εργαζομένων υποχρεούται να ορίσει επιτροπές ειδικότητας, οι οποίες θα μεριμνούν τόσο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, όσο και για την υλοποίηση της παρούσης Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 18
Τα μέρη των εργαζομένων και εργοδοτών συμφωνούν να αναδείξουν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις θέσεις τους για τη δημιουργία Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Ν/Βιομηχανίας και στα πλαίσια αυτού, να δραστηριοποιηθούν για τη λύση των προβλημάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισμού, υποδομής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης με συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.
Άρθρο 14
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες, εφόσον δεν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο.
Παράγραφος 2
Απαγορεύεται στους εργολήπτες να δίνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες στους εργαζόμενους.
Παράγραφος 3
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τον εργοδότη στον οποίο εργάζονται, μέχρι του πέρατος του έργου για το οποίο προσελήφθησαν αδικαιολόγητα (εκτός ανωτέρας βίας).
Παράγραφος 4
Απαγορεύεται στους εργοδότες να απολύουν εργαζομένους χωρίς σοβαρή αιτία πριν το τέλος του έργου ή τμήματος αυτού για το οποίο τους προσέλαβαν, προσλαμβάνοντας άλλους για το ίδιο έργο, σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει όλα τα ημερομίσθια ως το τέλος του έργου στον εργαζόμενο που απέλυσε.
Παράγραφος 5
Απαγορεύεται στους εργοδότες και στους εργαζόμενους να προβαίνουν σε μυστικές συμφωνίες για την μείωση του ημερομισθίου αυτής της Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 6
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μαδεριού σε όλες τις εργασίες αμμοβολών – υδροβολών, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, εκτός ειδικών περιπτώσεων, και κατόπιν εγκρίσεως του Τεχνικού Ασφαλείας.
Άρθρο 15
Παράγραφος 1
Με την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για τους Εργαζόμενους μόνιμους και έκτακτους στις επιχειρήσεις και ειδικότητες του κλάδου δεν θίγονται τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μέσα από άλλες Σ.Σ.Ε. ή διμερείς συμφωνίες και δεν καταργούνται.
Παράγραφος 2
Απαγορεύεται η απόλυση έκτακτα απασχολούμενου προσωπικού, 10 μέρες μετά την κήρυξη τυχόν απεργιακής κινητοποίησης, εκτός εάν έχουν λήξει οι εργασίες ή αποδεδειγμένα έχει ελαττωθεί το μέγεθος της δουλειάς, χωρίς βέβαια να γίνουν νέες προσλήψεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος, μπορεί να διεκδικήσει όλα τα ημερομίσθια μέχρι τη λήξη των εργασιών του συγκεκριμένου έργου.
Άρθρο 16
Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. έχει αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2007 και λήγει την 31-12-2007. Σε περίπτωση δε μη υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε. μετά της 31/12/2007 δεν αναιρείται η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 17
Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις οφείλουν να διανέμουν αντίγραφο του παρόντος στα μέλη τους, προς γνώση και συμμόρφωση.