(Π.Κ.Υ.Ε. 3 / 7-1-2008)
ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΕΣΑΜΜΟΒΟΛΩΝ – ΣΣΕ 2008 του κλάδου αμμοβολών – χρωματισμών – καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλωτά και μη μέσα, είτε αυτά βρίσκονται στη θάλασσα είτε στην ξηρά – Π.Κ.: 3/7.1.2008
Σήμερα 2.1.2008, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά, οι υπογεγραμμένοι: 1. Δεληγιάννης Ιωάννης, πρόεδρος και Δαμίγος Ευάγγελος, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα το σωματείο εργαζομένων με την ονομασία «Πανελλήνια Ένωση Αμμοβολιστών Καθαριστών – Βαφέων κ.λπ.» και αφετέρου,
2. Κανακάκης Βασίλειος, πρόεδρος και Ζησιμόπουλος Σαράντος, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την «Ένωση Εργοληπτών – Αμμοβολών – Χρωματισμών – Καθαρισμών Αττικής», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Στον κλάδο απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες εργαζομένων:
1. Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων
2. Τεχνίτες αμμοβολιστές
3. Τεχνίτες υδροβολιστές
4. Τεχνίτες χρωματιστές (βαφείς)
5. Τεχνίτες στοκαδόροι
6. Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αμμουδεριστές)
7. Τεχνίτες – καθαριστές
8. Τεχνίτες – ματσακονιστές
Aρθρο 1
Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων
Θεωρούνται οι ανειδίκευτοι νέοι από 18 χρονών και πάνω, οι οποίοι απασχολούνται σε μία από τις παραπάνω ειδικότητες με σκοπό την ειδίκευσή τους. Παράλληλα κάνουν παραγωγική δουλειά, δηλαδή ξέρουν να γεμίζουν αμμοδόχους αμμοβολής, να εκκινούν και να παύουν αυτές, να αναδεύουν χρώματα και να τοποθετούν αυτά στις συσκευές βαφής για χρήση.
Να βάφουν με ρολά ή πινέλα, να μετακινούν μικροβάρη, να κάνουν βασικούς κόμβους με ναυτικά σχοινιά, να καθαρίζουν και ασφαλίζουν τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία, να βοηθούν τους τεχνίτες που ακολουθούν, να γνωρίζουν το όνομα και τη χρήση των εργαλείων χεριού και των διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων (ακροσωλήνια αμμοβολής, αμμοδόχοι, σφυριά, ξύστρες, ελαστικά αμμοβολής αέρος κ.ά.).
Aρθρο 2
Τεχνίτες αμμοβολιστές
Οι τεχνίτες αμμοβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία αμμοβολής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου: ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν όλες τις ποιότητες της αμμοβολής, τη χρήση όλων των εργαλείων αμμοβολής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 3
Τεχνίτες υδροβολιστές
Οι τεχνίτες υδροβολιστές πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία υδροβολής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου κλειστοί – ανοιχτοί χώροι, να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων υδροβολής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 4
Τεχνίτες χρωματιστές – βαφείς
Οι τεχνίτες χρωματιστές (βαφείς) πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία χρωματισμού (βαφής) με όλα τα μέσα όπως: (με συσκευές αυτόματης βαφής, AIRLES, με ρολά, με πινέλα κ.λπ.) σε οποιοδήποτε σημείο του έργου: ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν τον τρόπο ανάδευσης των χρωμάτων, να γνωρίζουν πότε μία επιφάνεια είναι κατάλληλη να βαφεί (απαλλαγμένη από ξένα σώματα), να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων βαφής (χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων κ.λπ.). Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 5
Τεχνίτες στοκαδόροι
Οι τεχνίτες στοκαδόροι πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία στοκαρίσματος με όλα τα μέσα (αυτόματα ή χειρός) και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Να γνωρίζουν όλα τα είδη στόκων (εποξικών – πολυεστερικών κ.λπ.), να γνωρίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία προετοιμασίας τους (ανάδευση, ποσότητες υλικών κ.λπ.). Να γνωρίζουν πότε μια επιφάνεια είναι κατάλληλη ή χρειάζεται να στοκαριστεί. Ακόμη να γνωρίζουν το πώς θα διαμορφώσουν κατάλληλα την επιφάνεια, να την προετοιμάσουν και να την καταστήσουν έτοιμη για βαφή. Ταυτόχρονα να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων (χειρός – μηχανικών – ηλεκτρικών κ.λπ.) για την επίτευξη του τελικού σκοπού. Να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 6
Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αμμουδεριστές)
Οι τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (αμμουδεριστές) πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκκινούν και παύουν τις συσκευές αμμοδόχου. Να γνωρίζουν και να συναρμολογούν όλο το κύκλωμα σύνδεσης ελαστικών αμμοβολής. Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα ένδειξης και λειτουργίας των χρησιμοποιούμενων στην αμμοβολή εργαλείων χεριού, μηχανικών, αυτόματων συστημάτων αμμοβολής, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 7
Τεχνίτες καθαριστές
Οι τεχνίτες καθαριστές πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί. Να είναι ικανοί να εκτελούν την εργασία καθαρισμού με εργαλεία χειρός ή μηχανικά σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι. Να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων χεριού και μηχανικών εργαλείων, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας, να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 8
Τεχνίτες ματσακονιστές
Οι τεχνίτες ματσακονιστές, πρέπει να έχουν 130 ημερομίσθια προϋπηρεσία σαν βοηθοί, να εκτελούν εργασία ματσακονισμού με εργαλεία χειρός ή μηχανικά εργαλεία σε οποιοδήποτε σημείο του έργου (ικριώματα, κλειστοί – ανοιχτοί χώροι). Να γνωρίζουν τη χρήση όλων των εργαλείων, να φροντίζουν για την περισυλλογή και ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων από αυτούς εργαλείων μετά το τέλος της εργασίας. Να γνωρίζουν τα βασικά μέτρα προστασίας και υγιεινής της ειδικότητάς τους.
Aρθρο 9
Σαν προϋπηρεσία θα αναγνωρίζεται ο καθορισμένος χρόνος για κάθε ειδικότητα ανεξάρτητα αριθμού ημερών απασχόλησης ανά έτος.
Aρθρο 10
Στις καταστάσεις προσωπικού η συμμετοχή των τεχνιτών θα είναι τουλάχιστον το 70% του συνόλου των εργαζομένων και οι βοηθοί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνούν το 30% (π.χ. στο σύνολο 10 εργαζομένων θα είναι τουλάχιστον 7 οι τεχνίτες και το πολύ 3 οι βοηθοί).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Με την παρούσα Σ.Σ.Ε., καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων, τα επιδόματα, οι συνθήκες εργασίας και τα θεσμικά δικαιώματα που αφορούν τους εργαζόμενους στους κλάδους των επιχειρήσεων, η εργασία των οποίων έχει ιδιάζοντα επαγγελματικό χαρακτήρα.
Aρθρο 1
Βασικά ημερομίσθια
Παράγραφος 1
Τα βασικά μικτά ημερομίσθια από 1.1.2008 καθορίζονται ως εξής:
– Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων, μικτά 62,00 ευρώ.
– Τεχνίτες αμμοβολιστές, μικτά 79,00 ευρώ.
– Τεχνίτες υδροβολιστές, μικτά 79,00 ευρώ.
– Τεχνίτες χρωματιστές (βαφείς), μικτά 79,00 ευρώ.
– Τεχνίτες στοκαδόροι, μικτά 79,00 ευρώ.
– Χειριστές δοχείων πίεσης (προϋπηρεσία άνω των 10 ετών), μικτά 79,00 ευρώ.
– Τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης (προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών), μικτά 71,50 ευρώ.
– Τεχνίτες καθαριστές, μικτά 71,50 ευρώ.
– Τεχνίτες ματσακονιστές, μικτά 71,50 ευρώ.
Παράγραφος 2
Στα παρακάτω βασικά ημερομίσθια συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα τριετιών, οικογενειακών βαρών (10%) και ανθυγιεινό (12%). Ακόμη, στα βασικά ημερομίσθια των βοηθών διαφόρων ειδικοτήτων, χειριστών δοχείων πίεσης (προϋπηρεσία κάτω των 10 ετών), τεχνιτών ματσακονιστών και τεχνιτών καθαριστών, συμπεριλαμβάνεται το επίδομα κλειστών χώρων (10%).
Σε όλους όμως τους τεχνίτες αμμοβολιστές, υδροβολιστές, χρωματιστές (βαφείς) όπως και στους τεχνίτες χειριστές δοχείων πίεσης προϋπηρεσίας άνω των δέκα (10) ετών, όταν εργάζονται σε κλειστούς χώρους θα καταβάλλεται επίδομα 10%, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας.
Παράγραφος 3
Για τους εργαζόμενους μόνιμους του κλάδου
Τα βασικά ημερομίσθια για τους εργαζόμενους μόνιμους του κλάδου από 1.1.2008 διαμορφώνονται ως εξής:
– Βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων, μικτά 47,50 ευρώ.
– Τεχνίτες αμμοβολιστές, μικτά 56,50 ευρώ.
– Τεχνίτες υδροβολιστές, μικτά 56,50 ευρώ.
– Τεχνίτες χρωματιστές – βαφείς, μικτά 56,50 ευρώ.
– Τεχνίτες στοκαδόροι, μικτά 56,50 ευρώ.
– Τεχνίτες δοχείων πίεσης, μικτά 54,70 ευρώ.
– Τεχνίτες ματσακονιστές, μικτά 54,70 ευρώ.
– Τεχνίτες καθαριστές, μικτά 54,70 ευρώ.
Παράγραφος 4
Σε όλα τα παραπάνω ημερομίσθια των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου χρόνου, καταβάλλεται το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ύψους 12% και επίδομα συζύγου 10%.
Επίσης, καταβάλλεται προσαύξηση 10% στους απασχολούμενους τεχνίτες αμμοβολιστές βαφείς και χειριστές δοχείων πίεσης (προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών), σε κλειστούς χώρους, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και στους αναρριχώμενους σε ύψη (σκαλωσιές, σκάλες κ.λπ.).
Παράγραφος 5
Στους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι τριετίες καταβάλλονται όπως ορίζεται από την Σ.Σ.Ε. σιδηροβιομηχανίας ή από ειδικές διμερείς συμφωνίες.
Aρθρο 2
Aδειες και επιδόματα των εργαζομένων
Παράγραφος 1
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου εργασίας, προσαυξάνονται με το επίδομα επίβλεψης για: α) τους υπεργοδηγούς 10% και β) τους εργοδηγούς 15%.
Παράγραφος 2
Οι απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου σε νυχτερινή βάρδια, θα αμείβονται με 1 επιπλέον ημερομίσθιο ως επίδομα νυχτερινής εργασίας.
Παράγραφος 3
Α. Η άδεια και το επίδομα άδειας θα καταβάλλονται στους εργαζόμενους κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα μαζί με τα αντίστοιχα επιδόματα εορτών.
Οι αναλογίες για κάθε ημερομίσθιο είναι: (2/25 άδεια και 2/25 επίδομα άδειας). Το επίδομα άδειας δεν θα υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια στον ίδιο εργοδότη.
Β. Ο κάθε εργαζόμενος του κλάδου, όταν πηγαίνει για αιμοδοσία στην Τράπεζα Αίματος του σωματείου μας ή για κλινικές εξετάσεις επαγγελματικής νόσου, δικαιούται την ημέρα αυτή άδεια με πλήρεις αποδοχές (οικονομικές, ασφαλιστικές).
Γ. Στους συνδικαλιστές, πρόεδρο και γενικό γραμματέα, θα δίδεται άδεια δέκα (10) ημερών ανά μήνα. Το σύνολο της άδειάς τους θα είναι με πλήρεις ασφαλιστικές και οικονομικές αποδοχές.
Τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. θα δικαιούνται τρεις (3) ημέρες άδεια μετά των αποδοχών τους ανά μήνα για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων, εκτός περιπτώσεων Γενικών Συνελεύσεων ή Δ.Σ.
Aρθρο 3
Ωράριο εργασίας
Παράγραφος 1
Όσοι ασχολούνται σε πλοία, δεξαμενές, εργοτάξια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λοιπά πλωτά και μη μέσα, έχουν ωράριο το υπάρχον διαμορφωμένο ωράριο στην Nαυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ήτοι 35 ώρες σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και εξαήμερες αποδοχές. Το δε ωράριο είναι συνεχές.
Παράγραφος 2
Ωράριο εργασίας μονίμων
Το ωράριο εργασίας των μονίμων του κλάδου που απασχολούνται μέσα στο χώρο των μαγαζιών, των βιοτεχνιών, των εργοταξίων κ.λπ. όπου έχουν προσληφθεί, είναι 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο (ήτοι 7 ώρες την ημέρα, 35 ώρες σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με εξαήμερες αποδοχές). Το δε ωράριο είναι συνεχές.
Aρθρο 4
Υπερωριακή εργασία
Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού συμβατικού ωραρίου και οι απασχολούμενοι τα Σαββατοκύριακα ή αργίες, αμείβονται υπερωριακά από την πρώτη ώρα με προσαύξηση 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.
Aρθρο 5
Ασφαλιστική κάλυψη
Παράγραφος 1
Η επικόλληση των ενσήμων σε όσους απασχολούνται κατά τα Σαββατοκύριακα είναι υποχρεωτική, βάσει και των εγκυκλίων του ΙΚΑ. Οι δε παραβάτες πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα υπόκεινται και στις κυρώσεις του Ν.1876/1990 άρθρο 21 περί Συλλογικών Συμβάσεων.
Παράγραφος 2
Όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν στον ίδιο εργοδότη πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, θα έχουν έξι (6) ημέρες ασφαλιστική κάλυψη.
Παράγραφος 3
Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεούνται στην επικόλληση της ανώτερης κάθε φορά ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ (σήμερα 28ης) και του ανώτερου τεκμαρτού ημερομισθίου σε όλους ανεξαιρέτως του εργαζόμενους που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Aρθρο 6
Παροχές σε είδος
Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σε όλους τους εργαζόμενους (μονίμους και έκτακτους, τεχνίτες και βοηθούς) τα παρακάτω είδη:
Ένα κράνος, ένα ζευγάρι γάντια, μία φόρμα εργασίας, ένα ζευγάρι αντιολισθητικά υποδήματα, ένα μπουκάλι γάλα την ημέρα (νωπό ή συμπυκνωμένο) και ένα ζευγάρι ωτοασπίδες.
Ειδικά για τους καθαριστές και βαφείς θα χορηγείται έξτρα φόρμα εργασίας (για λάδια και βάψιμο), στους δε αμμοβολιστές και βαφείς θα παρέχεται προστατευτική κουκούλα για την προστασία του κεφαλιού.
Τα παραπάνω είδη χορηγούνται για τη χρήση τους στην εργασία, ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και αντικαθίστανται μόλις φθαρούν, εκτός της φόρμας εργασίας που πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 75 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και των αντιολισθητικών υποδημάτων που πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 150 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.
Aρθρο 7
Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
Παράγραφος 1
Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανονισμούς περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.70/1990, του υπ� αριθ. 159/1998 κανονισμού αποσκωρίασης πλοίων του Ν.1568/1985 καθώς και των σε εκτέλεση εκδοθέντων και αυτών που θα εκδοθούν Π.Δ. ή υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.
Παράγραφος 2
Οι μάσκες αμμοβολής θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένες με ειδικό σύστημα κλιματισμού και φιλτραρίσματος του αέρος, καθώς επίσης υποχρεωτικά θα παρέχεται ειδικό φίλτρο ενεργού άνθρακα, διεθνών προδιαγραφών, για την υγιεινή προστασία των εργαζομένων.
Παράγραφος 3
Όλα τα πλωτά συνεργεία υποχρεούνται να έχουν δεξαμενές ή ντεπόζιτα γλυκού νερού, για να πλένονται οι εργαζόμενοι μετά το πέρας της εργασίας τους.
Σε εργασίες που διενεργούνται σε χερσαίους χώρους ναυπηγεία – εργοτάξια βιομηχανίες κ.λπ., με ευθύνη του εργοδότη θα παρέχεται ειδικός χώρος ενδιαίτησης των εργαζομένων.
Παράγραφος 4
Οι εργαζόμενοι χρωματιστές έχουν όλο το νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούν εργασία βαφής (σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο), εφόσον ο εργοδότης δεν τους παρέχει την ειδική μάσκα βαφής (που καλύπτει όλο το πρόσωπο) και ανάλογα φίλτρα κατά περίπτωση.
Παράγραφος 5
Όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία από 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας θα είναι 07.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. χωρίς καμιά περικοπή του ημερομισθίου.
Παράγραφος 6
Όλα τα συνεργεία θα είναι εφοδιασμένα με ειδικούς αεροσυμπιεστές για την τροφοδότηση καθαρού αέρα στις μάσκες αμμοβολής. Η καταλληλότητά τους θα εγκριθεί από ειδική επιτροπή μετά από ενέργειες των δύο σωματείων.
Aρθρο 8
Υποχρεωτικές αργίες
Οι μέρες των ενσήμων αργιών καθορίζονται με νόμο και αναφέρονται τόσο στην Ε.Σ.Σ.Ε. όσο και στη σύμβαση της σιδηροβιομηχανίας και είναι οι παρακάτω: 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και της 1ης Σεπτεμβρίου.
Όσοι εργάζονται πριν και μετά την καθιερωμένη αργία, θα παίρνουν ολόκληρο το ημερομίσθιο της αργίας. Εάν όμως εργαστούν και την ημέρα αυτής, τότε θα παίρνουν διπλό το ημερομίσθιο της αργίας. Εφόσον το έργο περατωθεί παραμονή της αργίας τότε δεν καταβάλλεται το ημερομίσθιο.
Aρθρο 9
Προαιρετικές αργίες
Πέραν από τις επίσημες αργίες καθιερώνονται και οι παρακάτω αργίες: Τα Θεοφάνια, η Μεγάλη Παρασκευή, η Καθαρά Δευτέρα και του Αγ. Νικολάου. Εφόσον η επιχείρηση εργαστεί και απασχολήσει τους εργαζόμενους, θα καταβάλλει διπλό το ημερομίσθιο της προαιρετικής αργίας.
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς καθιερώνεται ημιαργία, με πέρας των εργασιών στις 11:00 π.μ. χωρίς καμιά απολύτως περικοπή του ημερομισθίου.
Aρθρο 10
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
1. Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδικαλιστική συνδρομή των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Αμμοβολιστών – Καθαριστών Βαφέων κ.λπ. και να την αποδίδουν σε αυτήν.
2. Για να γίνει η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής των εργαζομένων θα απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση, στην οποία θα γνωστοποιείται το ποσό της συνδρομής το οποίο θα παρακρατείται, η συχνότητα παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο κ.λπ.) από την επιχείρηση. Τα παρακρατούμενα ποσά θα κατατίθενται είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου των εργαζομένων είτε ο ίδιος ο ταμίας του σωματείου των εργαζομένων θα τα παραλαμβάνει ενυπόγραφα. Από την πλευρά του σωματείου των εργαζομένων θα δίδονται βέβαια και οι εξοφλητικές αποδείξεις της συνδικαλιστικής συνδρομής των εργαζομένων στην επιχείρηση, η οποία και θα τις αποδίδει σε αυτούς.
3. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν απεμπολείται το δικαίωμα του εργαζόμενου να αρνηθεί την παρακράτηση της συνδρομής και της συμμετοχής του στο σωματείο.
Aρθρο 11
Διμερής επιτροπή
1. Το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσης, συγκροτείται ειδική διμερής και ισομερής επιτροπή, από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών που ορίζονται εγγράφως από τις διοικήσεις των αντίστοιχων σωματείων εργοδοτών και εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.
2. Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:
– Η ερμηνεία, διευκρίνιση και η εποπτεία εφαρμογής των όρων της παρούσας και προηγουμένων Σ.Σ.Ε. καθώς και η εξέταση καταγγελιών ή παραπόνων από επιχειρήσεις ή εργαζόμενους σχετικά με την τήρηση των ισχυόντων όρων αμοιβής και εργασίας.
– Η από κοινού επεξεργασία και λήψη κατάλληλων μέτρων και η ανάληψη κοινών ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και για την προστασία και αναβάθμιση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων.
– Η επίλυση των πάσης φύσεως εργατικών διαφορών στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης Σ.Σ.Ε.
3. Η επιτροπή συγκαλείται όποτε το ζητήσει ένα από τα δύο συμμετέχοντα μέρη και λειτουργεί με βάση Κανονισμό που διαμορφώνει η ίδια.
Aρθρο 12
Γενικές διατάξεις
Παράγραφος 1
Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόμενους να κάνουν άλλη δουλειά, εκτός από αυτήν για την οποία έχουν προσληφθεί, παρά μόνο μετά από συμφωνία και χωρίς να αλλοιώνεται το ημερομίσθιό τους.
Παράγραφος 2
Οι βοηθοί καθαριστές θα θεωρούνται τεχνίτες και θα αμείβονται με το ημερομίσθιο τεχνίτη καθαριστή, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 130 ημερομίσθια στον κλάδο.
Παράγραφος 3
Στις άδειες εργασίας να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου των εργαζομένων στο επαγγελματικό του σωματείο (όταν υπάρχει).
Παράγραφος 4
Η εργασία στο εξωτερικό θεωρείται σαν χρόνος προϋπηρεσίας με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (διαβατήριο ή βεβαίωση προξενικών ή λιμενικών αρχών).
Παράγραφος 5
Ναυτικοί οι οποίοι παραμένουν στη στεριά και εξασκούν το επάγγελμα του καθαριστή ή του ματσακονιστή, θα χαρακτηρίζονται ως τεχνίτες και θα αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη καθαριστή πλοίων. Η δε προϋπηρεσία τους ως ναυτικοί θα πρέπει να φαίνεται στο ναυτικό τους φυλλάδιο.
Παράγραφος 6
Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει τα μέσα μετάβασης και επιστροφής προς και από τον τόπο εργασίας, αν αυτό απέχει από τον πλησιέστερο σταθμό συγκοινωνιών περισσότερο από 1 χλμ.
Παράγραφος 7
Αν η επιχείρηση επαναφέρει αυθημερόν τον εργαζόμενο στον τόπο διαμονής του, οι ώρες μετάβασης και επιστροφής θεωρούνται (και αυτές) σαν χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Η διαδρομή εφόσον γίνεται εκτός νόμιμου ωραρίου, πληρώνεται απλή σαν ωρομίσθιο.
Παράγραφος 8
Αν η επιχείρηση δεν επαναφέρει αυθημερόν τον εργαζόμενο στον τόπο διαμονής του, είναι υποχρεωμένη να του παρέχει κατάλληλο οίκημα διαμονής του με δικά της έξοδα.
Παράγραφος 9
Εργασία που εκτελείται σε απόσταση μεγαλύτερη από 25 χλμ. και έχει διανυκτέρευση, θεωρείται εκτός έδρας και αμείβεται με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο εκτός έδρας.
Παράγραφος 10
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζόμενους στο εξωτερικό (είτε σε ναυπηγεία είτε σε πλοία εν πλω) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο σωματείο των εργαζομένων ονομαστική κατάσταση των εργατοτεχνιτών, καθώς και το σχέδιο διμερούς συμφωνίας που θα συνάψουν με τους εργατοτεχνίτες.
Παράγραφος 11
Τεχνίτες, χειριστές δοχείων πίεσης, που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας, θα αμείβονται με το ημερομίσθιο του τεχνίτη αμμοβολιστή.
Παράγραφος 12
Εργολάβος η επιχείρηση που δίδει υπεργολαβικώς εργασία σε υπεργολάβους που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ανάληψης έργων ή τις υποχρεώσεις τους, θα φέρει την κύρια ευθύνη τόσο για την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, όσο και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Παράγραφος 13
Σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης ή εκλογικών διαδικασιών του σωματείου, οι εργοδότες να είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν τους εργαζόμενους για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων προς το σωματείο.
Παράγραφος 14
Από την πρώτη ημέρα εργασίας και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο το υπόλοιπο του βασικού ημερομισθίου από αυτό που καταβάλλει το ΙΚΑ, ήτοι 13 ολόκληρα ημερομίσθια ή 26 μισά (1/2).
Παράγραφος 15
Επιχειρήσεις που δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια θα καταβάλλουν στους εργαζομένους στους χώρους δουλειάς τις εβδομαδιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένου και της Παρασκευής.
Για τις επιχειρήσεις δε που έχουν οργανωμένο λογιστήριο και τα γραφεία τους βρίσκονται πλησίον του χώρου εργασίας, μπορούν να εξοφλούν τους εργαζόμενους στην έδρα τους.
Σε αντίθετη περίπτωση να διαθέτουν γραφείο (κοντέινερ) και οι πληρωμές θα γίνονται στον χώρο δουλειάς. Πάντοτε δε βάσει εξοφλητικών αποδείξεων όπως ορίζει ο νόμος.
Aρθρο 13
Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων
Παράγραφος 1
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις στους εργαζόμενους, που θα αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών και τις ημέρες απασχόλησής τους.
Παράγραφος 2
Εφόσον το ζητήσουν οι εργαζόμενοι, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τους χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 678 του Α.Κ.).
Παράγραφος 3
Κάθε εργοδότης σε εργασίες που αναλαμβάνει, θα επιχορηγεί το Ταμείο Αλληλοβοηθείας των εργαζομένων με το ποσό των είκοσι ευρώ (20 ?) μηνιαίως προς ενίσχυση των εργαζομένων για περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, ασθενειών κ.λπ. (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1876/1990).
Παράγραφος 4
Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από δέκα (10) άτομα, μπορούν να προβαίνουν προαιρετικά σε ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων από τα ατυχήματα (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.1876/1990).
Παράγραφος 5
Κάθε εργοδότης υποχρεούται στις καταστάσεις εργασίας να αναγράφει τον αριθμό μητρώου της κάρτας ειδικότητας που εκδίδεται από την Πανελλήνια Ένωση Αμμοβολιστών – Καθαριστών – Βαφέων κ.λπ. εφόσον βέβαια εκδοθεί το διάταγμα ή ψηφισθεί ο ανάλογος νόμος.
Παράγραφος 6
Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν με επιμέλεια την συμφωνημένη εργασία με τον εργοδότη τους.
Παράγραφος 7
Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοδότη στον οποίο εργάζονται, καθώς και τον χορηγούμενο από τον εργοδότη ατομικό τους εξοπλισμό.
Παράγραφος 8
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και να τηρούν την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 9
Οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται ανελλιπώς στην εργασία τους (εκτός ανωτέρας βίας).
Παράγραφος 10
Εργοδότες και εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον κανονισμό λειτουργίας εργασιών που θα υπογραφεί μετά τη σύμφωνη γνώμη των Διοικήσεων εργοδοτών – εργαζομένων.
Παράγραφος 11
Επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν την παρούσα Σ.Σ.Ε. θα υπόκεινται και στις κυρώσεις του Ν.1876/1990 άρθρο 21.
Παράγραφος 12
Όπου υπάρχει καταγγελία για φαινόμενα καταστρατήγησης της Σ.Σ.Ε. οφείλουν να παρεμβαίνουν από κοινού μέλη των Δ.Σ. των εργαζομένων και των εργοδοτών την ώρα της πληρωμής (μισθοδοσίας) ώστε να καταβάλλονται οι όποιες διαφορές υπάρχουν. Σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των δύο μερών μπορεί να παρεμβαίνει η μία πλευρά από μόνη της.
Παράγραφος 13
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν εργαζόμενoυς στο εξωτερικό ή εν πλω, θα υπογράφουν διμερή ειδική σύμβαση μόνο με το σωματείο των εργαζομένων και κάθε άλλη μυστική συμφωνία θα θεωρείται παράνομη.
Παράγραφος 14
Όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι υποχρεωμένες να προσλαμβάνουν μέσω του σωματείου το 25% των απασχολούμενων σε αυτές.
Παράγραφος 15
Επιχειρήσεις που προτίθενται να απασχολήσουν αλλοδαπούς εργαζόμενους οφείλουν να εφαρμόζουν το νόμο περί απασχόλησης αλλοδαπών.
Παράγραφος 16
Το σωματείο των εργαζομένων υπoχρεoύται να ορίσει επιτροπές ειδικότητας, οι οποίες θα μεριμνούν τόσο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, όσο και για την υλοποίηση της παρούσης Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 17
Τα μέρη των εργαζομένων και εργοδοτών συμφωνούν να αναδείξουν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις θέσεις τους για τη δημιουργία Δημόσιου Ενιαίου Φορέα της Ν/Βιομηχανίας και στα πλαίσια αυτού, να δραστηριοποιηθούν για τη λύση των προβλημάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισμού, υποδομής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης με συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.
Παράγραφος 18
Με υποχρέωση των Δ.Σ. (εργαζομένων – εργοδοτών) να συνταχθεί παράρτημα διευκρίνισης και εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Aρθρο 14
Γενικές απαγορευτικές διατάξεις
Παράγραφος 1
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να αναλαμβάνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες, εφόσον δεν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
Παράγραφος 2
Απαγορεύεται στους εργολήπτες να δίνουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες στους εργαζόμενους.
Παράγραφος 3
Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τον εργοδότη στον οποίο εργάζονται, μέχρι του πέρατος του έργου για το οποίο προσελήφθησαν αδικαιολόγητα (εκτός ανωτέρας βίας).
Παράγραφος 4
Απαγορεύεται στους εργοδότες να απολύουν εργαζόμενους χωρίς σοβαρή αιτία πριν το τέλος του έργου ή τμήματος αυτού για το οποίο τους προσέλαβαν, προσλαμβάνοντας άλλους για το ίδιο έργο, σε αντίθετη περίπτωση ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει όλα τα ημερομίσθια ως το τέλος του έργου στον εργαζόμενο που απέλυσε.
Παράγραφος 5
Απαγορεύεται στους εργοδότες και στους εργαζόμενους να προβαίνουν σε μυστικές συμφωνίες για την μείωση του ημερομισθίου αυτής της Σ.Σ.Ε.
Παράγραφος 6
Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μαδεριού σε εργασίες αμμοβολών – υδροβολών, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, εκτός ειδικών περιπτώσεων και κατόπιν έγκρισης του τεχνικού ασφαλείας.
Aρθρο 15
Παράγραφος 1
Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους μόνιμους και έκτακτους στις επιχειρήσεις και ειδικότητες του κλάδου, δεν θίγονται τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις μέσα από άλλες Σ.Σ.Ε. ή διμερείς συμφωνίες και δεν καταργούνται.
Παράγραφος 2
Απαγορεύεται η απόλυση έκτακτα απασχολούμενου προσωπικού, δέκα (10) μέρες μετά την κήρυξη τυχόν απεργιακής κινητοποίησης, εκτός εάν έχουν λήξει οι εργασίες ή αποδεδειγμένα έχει ελαττωθεί το μέγεθος της δουλειάς, χωρίς βέβαια να γίνουν νέες προσλήψεις. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος, μπορεί να διεκδικήσει όλα τα ημερομίσθια μέχρι την λήξη των εργασιών του συγκεκριμένου έργου.
Aρθρο 16
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. έχει αναδρομική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2008. Σε περίπτωση δε μη υπογραφής νέας Σ.Σ.Ε. μετά της 31.12.2008 δεν αναιρείται η παρούσα Σ.Σ.Ε.
Aρθρο 17
Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις οφείλουν να διανέμουν αντίγραφο του παρόντος στα μέλη τους, προς γνώση και συμμόρφωση.