(Π.Κ.Υ.Ε. 10 / 2-2-2011)
ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας (ΣΣΕ από 22.12.2010 Π.Κ. 10/2.2.2011)
Τετάρτη, Δεκεμβρίου 22, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣYΛΛOΓΙKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας

Στην Αθήνα σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες αφενός 1) Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ-συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 2) Αλέξης Υφαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) καθώς και του Συνδέσμου Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος και 3) Δημήτρης Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος και αφετέρου 1) Νικόλαος Γκρέκας, Αντιπρόεδρος και Απόστολος Μπάτης, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας αυτής ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται σ΄όλα τα τμήματα αλλαντοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος τυποποίησης κλπ) όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

Α.Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση τη διετή ΣΣΕ από 25/8/08 και την τροποποιητική ΣΣΕ από 15/6/10, αυξάνονται από 1/7/2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β.Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1/7/2011 με βάση την παράγραφο Α της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 1/7/2012 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων Α και Β, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος Αδείας

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 14/16-7-2010).

Άρθρο 4
Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.