(Π.Κ.Υ.Ε. 135 / 22-10-2008)
ΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΑΛΛΑΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (Π.Κ.: 135/22.10.2008)
Στην Αθήνα σήμερα 25.8.2008, οι υπογράφοντες αφενός: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αλέξης Υφαντής, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), καθώς και του Συνδέσμου Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος και Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, γενικός γραμματέας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και αφετέρου: Νικόλαος Γκρέκας, αντιπρόεδρος και Απόστολος Μπότης, γενικός γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται σε όλα τα τμήματα αλλαντοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος τυποποίησης κ.λπ.), όλης της χώρας.
2. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., μέχρι της συμπλήρωσης διετούς υπηρεσίας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:
– Από 1.1.2008: 30,75 ευρώ.
– Από 1.9.2008: 31,67 ευρώ.
Ανήλικοι, ήτοι όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοί απασχολούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Ν.1837/1989 και λαμβάνουν ως συνολικές αποδοχές το κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως μειωμένο κατά τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους.
3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 5,5%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.
4. Το προβλεπόμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται στο 1,20 ευρώ για κάθε διετία στον κλάδο και μέχρι συμπλήρωσης 15 διετιών.
5. Στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. έγγαμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών ημερομισθίων, υπολογιζόμενο στα νέα βασικά ημερομίσθια της παρ. 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως διαμορφώνονται κάθε φορά. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στις άγαμες μητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
6. Τα παραπάνω κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. προσαυξάνονται με επίδομα ειδικών συνθηκών για κάθε εργαζόμενο σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ημερομίσθια.
7. Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων χορηγούνται:
α) Ένα μεσημβρινό γεύμα για κάθε ημέρα, αξίας 1,70 ευρώ.
β) Τρία κιλά κρέατος στους έγγαμους και δύο κιλά στους άγαμους κάθε Σάββατο και σε ποσοστό 70% κρέας και 30% κόκαλο.
γ) Ένα κιλό αλλαντικά κάθε εβδομάδα.
8. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων πρέπει να εφοδιάζεται από τον εργοδότη με μία μπλούζα, μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.
9. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
10. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
12. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
13. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
14. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
15. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
16. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
17. Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
18. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
19. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
20. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους.
Επίσης, η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
21. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
22. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
23. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
24. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενή. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
25. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
26. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
27. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Προϋπηρεσία Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια
28. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
29. Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύμβαση αυτή, έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ίδιων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη, καθορίζουν το ύψος των εισφορών.
Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.
30. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει, σε είδος ή σε χρήμα, ανώτερες από αυτές που προβλέπονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται.
31. Σε κάθε περίπτωση, τα καθοριζόμενα από αυτή τη Σ.Σ.Ε. συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τα κάθε φορά ισχύοντα κατώτατα όρια αποδοχών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης κάθε μισθωτού.
32. Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων Δ.Α. δεν έχουν τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
33. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.