Ποιες οι περιπτώσεις που αλλάζουν τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών οπότε και θα πρέπει να δηλωθούν στο οικείο υποκατάστημα ΙΚΑ της έδρας της επιχείρησης:-Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη
-Αλλαγή επωνυμίας του εργοδότη
-Αλλαγή νομικής μορφής
-Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα εργοδότη
-Οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος
-Επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή ε παράρτημα του εργοδότη
-Αλλαγή υπευθύνων
-Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους