Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω ημερομηνία σ’ένα παραστατικό (1.1);
Στην επιλογή 1.1 με ALT+R στο πεδίο έλεγχος ημερομηνίας επιλέγετε μία από τις παρακάτω επιλογές….

Ελεγχος Ημερομηνίας

0=ανενεργή δεν παραμένει στο πεδίο,
1=ενεργή παραμένει πάνω στο πεδίο για αλλαγή
2=να επιστρέφει στην ημερομηνία του συστήματος
3=να παίρνει πάντα την ημερομηνία του συστήματος.