ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ , Ν. 3846/10, 3986/11, 3996/11ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Πρέπει να γνωστοποιηθεί μέσα σε -8- ημερολογιακές ημέρες στη ΣΕΠΕ
 Μερική => ώρες λιγότερες από τον συγκρίσιμο εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση.
 Ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί την μερική όταν το μειωμένο συμβαίνει κατά πάγιο τρόπο.
 Προϋπηρεσία μερικώς απασχολούμενου: Σε ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας συγκρίσιμου εργαζόμενου στην ίδια επιχείρηση, δηλ. 6,40 ανά ημέρα εργασίας.
 Καταργήθηκε η προσαύξηση του 7,5% για εργασία μικρότερη των 4 ωρών την ημέρα.
 Ο εργαζόμενος οφείλει να παράσχει και επιπλέον εργασία αν υπάρχει ανάγκη, χωρίς αύξηση ωρομισθίου κατά 10%.
 Το ωράριο της μερικής απασχόλησης θα πρέπει να είναι συνεχές
 Σε εποχιακές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης γίνονται για ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο εργασίας.

ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Η με πλήρες ωράριο απασχόληση για λιγότερες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες ή συνδυασμός αυτών.
 Επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη (απαγορεύεται όμως να τους απολύσει), για διάστημα μέχρι 9 μήνες στο ίδιο έτος.
 Ο εργοδότης θα πρέπει να κάνει πρώτα διαβούλευση με τους εκπρόσωπους των εργαζόμενων.
 Αν δεν υπάρχει συνδικαλισμός ή συμβούλιο εργαζόμενων, η διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζόμενων.
 Γνωστοποίηση στην ΣΕΠΕ μέσα σε -8- ημέρες.
 Δεν μπορεί να θέσει εκ περιτροπής μόνο έναν εργαζόμενο

ΚΑΤΑΤΜΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
 Επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας εντός του έτους σε -2- περιόδους και με την έγκριση της επιθεώρησης. Θα πρέπει: 1η άδεια > 5 ημερών.
 Επιτρέπεται κατάτμηση και για περισσότερες από 2 περιόδους. Η μία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ημέρες. Δεν απαιτείται έγκριση από την επιθεώρηση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Αν η εργασία (ορισμένου, αορίστου, περιτροπής, τηλεργασία) > 9 μήνες στον ίδιο εργοδότη => Υπόκρυψη εξαρτημένης θέσης εργασίας
 Όχι γνωστοποίηση γραπτής συμφωνίας απασχολούμενου και εργοδότη στο ΣΕΠΕ

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ
 Πλέον αφορά όλες τις εταιρίες, όχι μόνο τις βιομηχανίες-βιοτεχνίες.
 Είτε μηχανογραφημένο είτε με την μορφή ημερολογίου
 Δεν θεωρείται από την ΣΕΠΕ
 Διατηρείται για τουλάχιστον 5 έτη
 Η συμπλήρωσή του γίνεται ανά σελίδα –μήνα ή διμηνιαία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 Ο εργοδότης θα πρέπει να ζητάει από τον αλλοδαπό την άδεια διαμονής και εργασίας, καθώς και να ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης.
 Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 3000-15000€ ανά παράνομο αλλοδαπό.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 Χρόνος ισχύος διαδοχικών συμβάσεων εργασίας 3 έτη.
 Αν ο αριθμός των ανανεώσεων της σύμβασης στα 3 έτη (διάστημα ανανέωσης μικρότερο των 45 ημερολογιακών ημερών) είναι περισσότερο από 3 τότε τεκμαίρεται ότι υπάρχει σύμβαση αορίστου χρόνου (άρα θα καταβάλλεται όση αποζημίωση οφείλεται, μηδέν για λιγότερο από έτος).
 Αν η σύμβαση ορισμένου έχει ρήτρα ότι αν θα απολυθεί θα πάρει κανονικά αποζημίωση όπως και για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, τότε και αυτή η σύμβαση θεωρείται αορίστου.
 Νέοι νεοπροσλαμβανόμενοι χωρίς προϋπηρεσία ειδικότητας συνάπτουν συμβάσεις εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, πωλητή, λογιστή, υπάλληλου γραφείου κτλ) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 24 μηνών με αποδοχές μικρότερες έως και 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο.
 Γνωστοποιούνται αμέσως ή το αργότερο στην επόμενη ημέρα από την υπογραφή της στον ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.
 Ο εργοδότης δεν μπορεί να έχει μειώσει το προσωπικό του μέχρι και -3- μήνες πριν την σύναψη της σύμβασης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 Απαγορεύεται η απόλυση εγκυμονούσης για 18 μήνες από την ημέρα τοκετού (μαζί με το 6 μηνο του ΟΑΕΔ, δηλαδή 6μηνι + 1 έτος).

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Διαιτησία: Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαπραγμάτευσης με κοινή συμφωνία των δύο μερών και όχι μονομερώς, και στην διαιτησία θα διαμορφώνονται μόνο οι αποδοχές προσωπικού και όχι οι λοιποί όροι εργασίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Ιδρύεται από 2 άτομα και πάνω.
 Να συμμετέχουν τα 3/5 (σε ακέραιο αριθμό).
 Μόλις υπογραφεί η επιχειρησιακή σύμβαση η ένωση διαλύεται (και πάψει να συντρέχει η συμμετοχή των 3/5 των εργαζόμενων).
 Η επιχειρησιακή σύμβαση υπερισχύει σε περίπτωση συρροής της κλαδικής ΣΣΕ ακόμα κι αν περιέχει δυσμενέστερους όρους εργασίας για τους μισθωτούς (όχι όμως και από την εθνική συλλογική).
 Οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές δεσμεύουν μόνο τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ οι μη συμμετέχοντες δεν δεσμεύονται από αυτές.
 Η συζήτηση αίτησης σύστασης σωματείου γίνεται μέσα σε 10 ημέρες. Συντομεύεται πολύ η διαδικασία ίδρυσής του.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ
 Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές -2- μηνών. Το υπόλοιπο το καταβάλλει σε 2μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές 2 μηνών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 Ο εργοδότης θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως με οποιονδήποτε τρόπο την δήλωση περί διαθεσιμότητας μέρους ή όλου του προσωπικού, τόσο στο ΙΚΑ όσο και στον ΟΑΕΔ.
 Μέχρι -3- μήνες ετησίως εφόσον προβούν σε διαβούλευση με τους εκπρόσωπους των εργαζόμενων (αν δεν υπάρχει τότε με το σύνολό τους).
 Μετά την εξάντληση του τριμήνου για να τεθεί εκ νέου ο εργαζόμενος σε διαθεσιμότητα θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον -3- μήνες κανονικής του εργασίας.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ 6Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
 Η εργασία που παρανόμως παρέχεται την 6η ημέρα την εβδομάδα αμείβεται με προσαύξηση 30% (εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις).
 Εργασία το Σαββατοκύριακο δεν θεωρείται υπερωρία για τις 8 ώρες.
 Αν ξεπεράσει τις 8 ώρες τότε προσαυξάνεται κατά 80%, στο ήδη αυξημένο 30% (δηλαδή αύξηση στο ωρομίσθιό του κατά 110%).

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
 Να εντάχθηκαν στα βαρέα:
 Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εντάχθηκαν στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται μεν στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, πλην όμως θα συμπληρώνεται απαραιτήτως το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» με την ένδειξη «20», ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων.
 Να εξαιρέθηκαν από τα βαρέα:
 Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων θα αναγράφεται μεν στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, πλην όμως θα συμπληρώνεται απαραιτήτως το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» με την ένδειξη «21», ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να μην περιλαμβάνει εισφορά για τον κλάδο βαρέων.
 Εξαιρέθηκαν από τα βαρέα αλλά είναι κοντά στην σύνταξη:
 Για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες, οι οποίες από 1/1/2012 εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, πλην όμως επειδή μέχρι 31/12/2011 έχουν συμπληρώσει στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 3.600 Η.Ε. (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή 3.375 Η.Ε. (νέοι ασφαλισμένοι) συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε., θα αναγράφεται στις Α.Π.Δ. ο προβλεπόμενος από τον Ο.ΣΥ.Κ. (Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών) Κωδικός Ειδικότητας, ώστε να προκύπτει Κωδικός Πακέτου Κάλυψης που να περιλαμβάνει και εισφορά για τον κλάδο βαρέων (το πεδίο «Ειδική Περίπτωση» δεν συμπληρώνεται).