Στο έντυπο Απολογιστικού κόστους στα Πληροφοριακά Στοιχεία πώς ενημερώνεται το πεδίο Αξία Παράδοσης στον Οικοπεδούχο;
Κατανομή Κόστους στις Επιμέρους ιδιοκτησίες:
Θα πρέπει να ορίσετε τις Οριζόντιες ιδιοκτησίες μέσα στην Διαχείριση του έργου, στο ταμπελάκι Οριζόντιες Ιδιοκτησίες.