Πώς απογράφεται ένας εργαζόμενος στο ΙΚΑ
Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
Για την απογραφή του ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας ή του τόπου απασχόλησης, συμπληρώνει έντυπο «Αίτηση Απογραφής ‘Aμεσα Ασφαλισμένου» και το υποβάλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εργοδότη, επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου πχ αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και αποδεικτικό κατοικίας).

Η εγγραφή του ασφαλισμένου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τηρείται ηλεκτρονικά, γίνεται άμεσα με την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης και εκτυπώνεται από το σύστημα η «Βεβαίωση Απογραφής», που παραδίδεται άμεσα στον ασφαλισμένο.

Η απογραφή του εργαζόμενου γίνεται στο τμήμα μητρώου του υποκαταστήματος ΙΚΑ της κατοικίας του.

Δικαιολογητικά για την απογραφή ασφαλισμένου:

– Συμπληρωμένη αίτηση απογραφής του ασφαλισμένου
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
– Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία
– Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ- Κάρτα ΟΑΕΔ εργοδότη εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση
– Λογαριασμός (ΔΕΗ ΟΤΕ κλτ) για να διαπιστωθεί η διεύθυνση κατοικίας του
Να υπενθυμίσουμε ότι η ασφάλιση στο ΙΚΑ κάθε προσώπου που παρέχει εξαρτημένη εργασία είναι αυτόματη και υποχρεωτική και επέρχεται από τον νόμο αυτοδίκαια με την ανάληψη εργασίας του εργαζόμενου άσχετα αν η εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων θα γίνει αργότερα. Το ίδιο το ασφαλιστικό βιβλιάριο του εργαζόμενου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο της ασφάλισης και όχι συστατικό του (δηλαδή απλά ένα μέρος του).
Επίσης οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ, έχουν την ευθύνη ώστε να υπογραφούν έκγειρα οι εργαζόμενοι.

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν για 1η φορά εργασία και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, θα πρέπει να απογραφούν στο σε αυτό το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής από τον εργοδότη της επόμενης ΑΠΔ και να παραδώσουν στον εργοδότη αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής.