Νόμος.- Οι εκτελεστές διαθηκών υπέρ κοινωφελών σκοπών απαλλάσσονται μεν των τελών χαρτοσήμου προκειμένου για δίκες διεξαγόμενες κατά τη διάρκεια της διαχειρίσεως των υπέρ των σκοπών αυτών καταλειφθέντων, όχι όμως και της υποχρεώσεως καταβολής παραβ6λου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, διότι η διάταξη που ρυθμίζει την αίτηση αναιρέσεως απαλλάσσει μόνο το Δημόσιο και τους ΟΤΑ της σχετικής υποχρεώσεως και ως ειδική υπερισχύει της προγενέστερης γενικής διατάξεως.

Αριθ. 2024/2000 Τμ. β’Πρόεδρος ο κ. Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος Εισηγήτρια η κ. Ε. ΓΑΛΑΝΟΥ, σύμβουλος Δικηγόροι οι κ.κ. Π. Μπαλτάς,

Κ. Κατσούλας, πάρεδρος ΝΣΚ

(Α π ό σ π α σ μ α): Επειδή, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ασκείται από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου ε. τ. Δημήτριο Σταματόπουλο και τον Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε. τ. Ιωάννη Ντελάκη, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελεστές της διαθήκης της Α.Μ.** που κατέλειπε την περιουσία της στο Ελληνικό Δημόσιο για κοινωφελή σκοπό (τη σύσταση και λειτουργία Ιδρύματος με την επωνυμία «Γεωργική Σχολή Κωφαλάλων Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Α.Γ .

Μ.**»). Μετά την άσκηση της ανωτέρω αιτήσεως, θανόντος του πρώτου από τους παραπάνω αναιρεσείοντες, υπεισήλθε στη θέση του ως εκτελεστή της εν λόγω διαθήκης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, ο οποίος και παρέστη μαζί με τους λοιπούς αναιρεσείοντες κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η αναίρεση της απόφασης 2462/ 1996 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη έφεση των ανωτέρω αναιρεσειόντων κατά της υπ’ αριθ. 5534/1992 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε απορρίψει προσφυγή των τότε εκτελεστών της ως άνω διαθήκης κατά της υπ’ αριθ. 10318/1989 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κορωπίου επί αιτήματός τους για επιστροφή φόρου διανομής που είχε καταβληθεί με βάση δήλωσή τους και αφορά το παραπάνω κληροδότημα που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, ως (γενικό) κληρονόμο.

(…). Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών1 προκύπτει ότι οι εκτελεστές των διαθηκών υπέρ κοινωφελών σκοπών απαλλάσσονται μεν των τελών χαρτοσήμου όσον αφορά τις δίκες τους κατά το στάδιο της διαχειρίσεως των υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειφθέντων όχι όμως και της υποχρεώσεως καταβολής παραβόλου για την άσκηση σχετικής αιτήσεως αναιρέσεως, αφού η διάταξη του άρθρου 36 § 1 του π.δ. 18/1989, ως ειδική, αφού αφορά ειδικά την αίτηση αναιρέσεως, απαλλάσσει της σχετικής υποχρεώσεως μόνο το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως, και, συνεπώς, υπερισχύει της Προγενέστερης γενικής απαλλακτικής διατάξεως του ν.δ. 520/1941.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, για την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως των ανωτέρω εκτελεστών της διαθήκης της Α.Μ.** νομίμως, ενόψει των όσων αναφέρθηκαν, δεν καταβλήθηκαν τέλη. Εφόσον, όμως, δεν καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο από την καταβολή του οποίου οι αναιρεσείοντες, οι οποίοι δεν ταυτίζονται προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αβασίμως προβάλλουν με το από 12.5.2000 υπόμνημά τους ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν απαλλάσσονταν κατά τα προεκτεθέντα η κρινόμενη αίτηση πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτη.