(Π.Κ. 111 / 17-8-2006)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΤΥΧ. & ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΙΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αισθητικών συμβούλων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις καλλυντικών όλης της χώρας – Π.Κ.: 111/17.8.2006
Σήμερα στις 28.6.2006 στην Αθήνα, οι υπογράφοντες: 1) Σωματείο Αισθητικών Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τις Καλλιόπη Δαλιάνη, πρόεδρο, Πέγκυ Κωνσταντίνου, γενική γραμματέα και 2) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τους Θεόδωρο Γιαρμενίτη και Παναγιώτη Κατρούγκαλο, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι αισθητικοί σύμβουλοι και των δύο φύλων, πτυχιούχοι και εμπειρικοί, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις καλλυντικών όλης της χώρας.
Στο πλαίσιο της παρούσας, ως «αισθητικός» θεωρείται ο/η εργαζόμενος-η που ασχολείται:
α) με την προβολή ή πώληση εξειδικευμένων καλλυντικών προϊόντων, όπως κρεμών, γαλακτωμάτων, ειδών μακιγιάζ, αρωμάτων κ.λπ.,
β) με τον καλλωπισμό προσώπου και σώματος (μακιγιάζ),
γ) με την περιποίηση και διατήρηση σε καλαίσθητη κατάσταση και εμφάνιση του υγιούς ανθρώπινου σώματος και προσώπου, με την εφαρμογή γι’ αυτό φυσικών και τεχνικών μέσων, όπως περιποίηση προσώπου και δέρματος γενικά, με τη βοήθεια των χειρών ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο ή και με τα δύο,
δ) με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα του επαγγέλματος του αισθητικού, όπως παραπάνω περιγράφεται.
Αρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών
Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων αυξάνονται ως εξής:
Για το 2006
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται:
α) Την 1.1.2006 κατά ποσοστό 3,2%.
β) Όπως διαμορφώνονται την 31.8.2006, με βάση την προηγούμενη περ. α’, αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,2%.
Για το 2007
γ) Όπως διαμορφώνονται στις 30.4.2007, με βάση την προηγούμενη περ. β’, αυξάνονται από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,5%.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους υπαγόμενους στη σύμβαση αυτή μισθωτούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους κάθε φορά ισχύοντες βασικούς μισθούς τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας:
1. Δεκαετούς υπηρεσίας: Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς που συμπληρώνουν δεκαετή υπηρεσία αισθητικού συμβούλου, χορηγείται επίδομα δεκαετίας σε ποσοστό 2,5%.
2. Γάμου: Χορηγείται επίδομα γάμου στους έγγαμους μισθωτούς και των δύο φύλων, σε ποσοστό 10%. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους – χήρες, διαζευγμένους – διαζευγμένες, καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
3. Πτυχίου: Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται επίδομα πτυχίου, σε ποσοστό 11% για τους απόφοιτους των αντίστοιχων σχολών των ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, σε ποσοστό 9% για τους απόφοιτους μέσων κρατικών σχολών (παλαιού τύπου κρατικό πτυχίο, ΙΕΚ) και σε ποσοστό 3% για τους απόφοιτους Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, εφόσον οι τελευταίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία στο επάγγελμα.
4. Τέκνων
α) Από 1.1.2004 χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 2% για το δεύτερο (2ο) κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
β) Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το τρίτο (3ο) κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
γ) Εάν το επιδοτούμενο τέκνο συνεχίζει τις σπουδές του σε οποιαδήποτε σχολή ή σχολείο, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται για όσα έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Επίσης, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% για ανάπηρα πνευματικά ή σωματικά τέκνα. Η αναπηρία κρίνεται με προηγούμενη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η επιδότηση αυτή παρατείνεται και μετά την ενηλικίωση των τέκνων, εφόσον η αναπηρία καθιστά τα τέκνα ανίκανα για εργασία. Το επίδομα αυτό χορηγείται και για το πρώτο (1ο) τέκνο, εφόσον αυτό είναι ανάπηρο. Εάν το επίδομα αυτό δικαιούται ο μισθωτός και για το δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) τέκνο, αυτό συμψηφίζεται με το προβλεπόμενο πιο πάνω επίδομα τέκνου (δεύτερου ή τρίτου).
5. Εκτός έδρας: Η εκτός έδρας αποζημίωση των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών ορίζεται ίση με το 1/25ο των συνολικών νόμιμων αποδοχών τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21091/1946 κοινή υπουργική απόφαση.
Ειδικά δε, ορίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο της εκτός έδρας εργασίας, καθώς και τα έξοδα διαμονής των εργαζομένων εκτός έδρας, καλύπτονται από τον εργοδότη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (παραστατικών). Είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος μετακίνησης (ημέρα ταξιδιού) από και προς την έδρα της επιχείρησης θεωρείται ως χρόνος εργασίας.
6. Βρεφονηπιακού σταθμού: Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, ποσού 150,00 ευρώ ετησίως. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι δύο (2) παιδιά, ηλικίας έως τεσσάρων ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν στον βρεφονηπιακό σταθμό, προσκομίζοντας το ανάλογο παραστατικό.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Χορήγηση στολής: Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται κάθε έτος μία στολή της επιλογής του εργοδότη, την οποία αυτοί φορούν υποχρεωτικά. Το αντίτιμο της στολής δεν μπορεί να αξιωθεί σε χρήμα.
2. Χορήγηση καλλυντικών: Καλλυντικά προϊόντα της εργοδότιδας σε είδος και επίδομα καλής εμφάνισης – κομμωτηρίου, στις επιχειρήσεις που αυτά χορηγούνται κατ’ έθιμο, εξακολουθούν να χορηγούνται, στην ποσότητα και το ύψος που αυτά παρέχονται σε κάθε επιχείρηση που ισχύει το έθιμο.
3. Έννοια προϋπηρεσίας: Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας λογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στον ίδιο ή άλλον εργοδότη για εργασία αισθητικού συμβούλου πάσης φύσεως και αποδεικνύεται με πιστοποιητικά εργασίας των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκε ο μισθωτός ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ. Διευκρινίζεται ότι αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος εργασίας ως αισθητικού στα ινστιτούτα και στα καλλυντικά και αντίθετα.
4. Χρόνος εργασίας: Ο εβδομαδιαίας χρόνος εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, μετά την αφαίρεση δύο (2) ωρών που διατίθενται για κομμωτήριο δυνάμει μακροχρόνιου εθίμου που ισχύει στο επάγγελμα, ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) ώρες.
5. Αδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους, χωρίς αποδοχές: Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, μέχρι δώδεκα (12) ημέρες τον χρόνο, μετά από αίτηση του εργαζόμενου, για σοβαρούς και βεβαιωμένους οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους.
6. Ρήτρα μη μεταβολής του αντικειμένου εργασίας: Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, υποχρεούνται να εκτελούν μόνο την εργασία που τους ανατίθεται από τους εργοδότες τους υπό την ιδιότητα του/της αισθητικού, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.
7. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Τα δύο μέρη υπογραμμίζουν την ανάγκη καθιέρωσης, μετά από σχετική έρευνα της κάθε πλευράς, ενός πλαισίου για να αποτραπούν τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
Για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, μέχρις ότου το θέμα, μετά από σχετική έρευνα, ρυθμιστεί ενδεχομένως οριστικά στις επόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη δίδουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις στα μέλη τους, για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου:
α) Αντικειμενικούς λόγους που να δικαιολογούν την υπογραφή ή την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων εργασίας.
β) Τον καθορισμό της μέγιστης συνολικής διάρκειας διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.
γ) Τον αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων εργασίας.
8. Θεσμικές ρυθμίσεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: Για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς έχουν εφαρμογή, σε κάθε περίπτωση, όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον από άλλες ειδικότερες διατάξεις των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων του επαγγέλματος δεν προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.
9. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης: Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων: Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 21.6.2004 Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Ισχύς Σ.Σ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006 και ισχύει για δύο (2) έτη.