(Π.Κ.  12 / 6-7-2010)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΤΥΧ. & ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΙΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΣΕ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού – Π.Κ. 12/6-7-2010 Δευτέρα, Μαΐου 31, 2010, 12:00 ΠΜ
Σήμερα την 31 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, παρουσία της Μεσολαβητού του Ο.ΜΕ.Δ. Παναγιώτας Σαλίμπα, οι υπογράφοντες:
1.  Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών νόμιμα εκπροσωπούμενο από τις Μιχάλη Ευσταθία, Πρόεδρο, Βασιλίνα Φέρμελη, Γεν. Γραμματέα.
2.  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Καλλυντικών & Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Θεόδωρο Γιαρμενίτη, Πρόεδρο,
συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι εργαζόμενοι και των δύο φύλων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις καλλυντικών όλης της χώρας με την ιδιότητα του/ της συμβούλου ομορφιάς/ αισθητικού.
Στο πλαίσιο της παρούσας ως σύμβουλος ομορφιάς/ αισθητικός στο χώρο των καλλυντικών ορίζεται ο/ η εργαζόμενος -η που παρέχει τις εξής εργασίες:
α) στο Λιανεμπόριο:
Παρέχει συμβουλές για την επιλογή καλλυντικών προϊόντων.
Εφαρμόζει καλλυντικά προϊόντα καθώς και αισθητικό μακιγιάζ.
Προωθεί την πώληση καλλυντικών.
Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των καλλυντικών προϊόντων.    

β)  στην Επιχείρηση:   
Απασχολείται ως σύμβουλος στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων.      
Απασχολείται ως εκπαιδεύτρια σε πρόγραμμα δια βίου κατάρτισης.    
 
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., οι βασικοί μισθοί των συμβούλων ομορφιάς καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους υπαγόμενους στη  σύμβαση  αυτή  μισθωτούς χορηγούνται τα  παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται στους κάθε φορά ισχύοντες βασικούς μισθούς τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας:
1.   Δεκαετούς υπηρεσίας    
Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς που συμπληρώνουν δεκαετή  υπηρεσία στον κλάδο χορηγείται επίδομα δεκαετίας σε ποσοστό 2,5%.      
Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης λογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας ως αισθητικού που διανύεται στον ίδιο ή άλλον εργοδότη για εργασία αισθητικού πάσης φύσεως στα ινστιτούτα αισθητικής/ομορφιάς και στις εταιρείες καλλυντικών και αντίθετα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά εργασίας των εργοδοτών στους οποίους ο/η μισθωτός-ή εργάστηκε ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ.
2. Γάμου
Χορηγείται επίδομα γάμου στους εγγάμους μισθωτούς και των δύο φύλων σε ποσοστό 10%. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στους/στις χήρους-ες, διαζευγμένους-ες καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
3. Τέκνων
α) Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 1% για το πρώτο, 2% για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
β) Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το τρίτο κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
γ) Εάν το επιδοτούμενο τέκνο συνεχίζει τις σπουδές του σε οποιαδήποτε σχολή ή σχολείο, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται για όσα έτη
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Επίσης χορηγείται επίδομα εκ ποσοστού 5% για ανάπηρα πνευματικά ή σωματικά τέκνα. Η αναπηρία κρίνεται με προηγούμενη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η επιδότηση αυτή παρατείνεται και μετά την ενηλικίωση των τέκνων, εφόσον η αναπηρία καθιστά τα τέκνα ανίκανα για εργασία. Εάν το επίδομα αυτό δικαιούται ο μισθωτός και για το πρώτο και για το δεύτερο και τρίτο τέκνο, αυτό συμψηφίζεται με το προβλεπόμενο πιο πάνω επίδομα τέκνου (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου).     
4. Βρεφονηπιακού σταθμού        
Στους    υπαγόμενους    στην    παρούσα    εργαζόμενους    χορηγείται    επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, ποσού 200 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους/τις εργαζόμενους/ες μέχρι δύο (2) παιδιά, ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό, προσκομίζοντας το σχετικό παραστατικό.              
5.  Πτυχίου
Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ αντίστοιχης κατεύθυνσης, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 11% και σε ποσοστό 9% για τους αποφοίτους αντίστοιχης κατεύθυνσης μέσων κρατικών σχολών (παλαιού τύπου κρατικό πτυχίο, ΙΕΚ) καθώς και σε ποσοστό 3% για τους αποφοίτους αντίστοιχης κατεύθυνσης Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών ή κολεγίων εξωτερικού, εφόσον οι τελευταίοι έχουν συμπληρώσει 5 έτη προϋπηρεσία στο επάγγελμα.
6.  Εκτός έδρας
Η εκτός έδρας αποζημίωση των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών ορίζεται ίση με το 1/25° των συνολικών νομίμων αποδοχών τους σύμφωνα με την αριθμ. 21091/1946 ΚΥΑ.
Ειδικά δε ορίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο της εκτός έδρας εργασίας ως και τα έξοδα διαμονής και σίτισης των εργαζομένων εκτός έδρας καλύπτονται από τον εργοδότη με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών (παραστατικών). Είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος μετακίνησης (ημέρα ταξιδιού) από και προς την έδρα της επιχείρησης θεωρείται ως χρόνος εργασίας.
7.  Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται και τα εξής:
  Επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων ανερχόμενο σε ένα μηνιαίο μισθό. Δηλ. Ημέρα καταβολής ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ολόκληρο το επίδομα Χριστουγέννων δικαιούνται οι μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε, χωρίς διακοπή, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται δύο εικοστά πέμπτα (2/25) του μηνιαίου μισθού για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
    Επίδομα (δώρο) Πάσχα ανερχόμενο σε μισό μηνιαίο μισθό. Δηλ. Ημέρα καταβολής ορίζεται η Μεγάλη Τετάρτη κάθε έτους. Ολόκληρο το επίδομα  Πάσχα δικαιούνται οι μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε χωρίς διακοπή από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Εάν η εργασιακή  σχέση   του   μισθωτού   δεν  διήρκεσε  ολόκληρο  το  ανωτέρω  χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται ένα δέκατο πέμπτο (1/15) του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα  επιδόματα Χριστουγέννων και  Πάσχα  υπολογίζονται  βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων μισθών κατά τη 10 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15 ημέρα πριν το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα.
Επίδομα άδειας ίσο με τις αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου, υπολογιζόμενο βάσει των καταβαλλόμενων αποδοχών και προκαταβαλλόμενο στο μισθωτό, μαζί με τις αποδοχές αδείας, κατά την έναρξη (την ημέρα λήψεως) της άδειας.
Άρθρο 4
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ κ.λ.π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται αδείας γάμου επτά (7) εργασίμων ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
2.  Άδεια τοκετού και λοχείας
Η συνολική άδεια τοκετού και λοχείας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων.
3.  Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια (1) ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα από την εργασία τους.
Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες.       
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει την επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
5. Άδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
Για τη φροντίδα εξαρτωμένων μελών οι εργαζόμενοι-ες δικαιούνται, μετά από αίτηση τους, άδεια εργασίας μέχρι ένα (1) μήνα ετησίως, με πλήρεις αποδοχές για ασθένεια του/της συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού αίματος ή εξ αγχιστείας. Πιστοποιητικά της ασθένειας θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον εργαζόμενο που θα τη δικαιούται εφόσον για υποκειμενικούς λόγους φέρει το βάρος της περίθαλψης του ασθενούς μέλους της οικογένειας.
6. Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών
Στους/στις εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, καθώς και στον διαζευγμένο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι (18) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
7. Ετήσια άδεια
Η χρονική περίοδος χορήγησης κανονικής άδειας, καθορίζεται μετά από αίτηση του εργαζόμενου, με την επιφύλαξη του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004. Η άδεια χορηγείται  εφάπαξ.  Σε διαφορετική  περίπτωση,   η  διεύθυνση  της εκάστοτε επιχείρησης οφείλει να τεκμηριώσει τους λόγους για την τμηματική χορήγησή της.
Πάντως σε κάθε περίπτωση η ετήσια άδεια για το 3° και για τα επόμενα έτη εργασίας δεν μπορεί να δοθεί τμηματικά περισσότερο από δύο φορές μέσα στο χρόνο, όπου το μισό τουλάχιστον μέρος της χορηγείται το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Ιουνίου και 31 Αυγούστου.                
8. Ωράριο Εργασίας
0 εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων, μετά την αφαίρεση δύο ωρών που διατίθενται για κομμωτήριο δυνάμει μακροχρονίου εθίμου που ισχύει στο επάγγελμα, ανέρχεται σε 38 ώρες.
Για τα σεμινάρια που οργανώνουν οι επιχειρήσεις θα καταβληθεί προσπάθεια για να διεξάγονται εντός του ωραρίου εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος/η συμμετέχει σε σεμινάρια εκτός του συμβατικού ωραρίου, δικαιούται άδεια αποχής από την εργασία του ίσης με το χρόνο παρακολούθησης των σεμιναρίων.
Ειδικότερα, για τους/τις εργαζόμενους-ες σε τμήμα πωλήσεων, εφόσον η ημέρα αργίας συμπίπτει με ημέρα προγραμματισμένου ρεπό, τότε το ρεπό μετατίθεται σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας.
Το προγραμματισμένο ρεπό ορίζεται Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο.
Σε περίπτωση που το σεμινάριο συμπίπτει με ρεπό, ο εργαζόμενος/η κάνει χρήση του δικαιώματος ανάπαυσης του την επόμενη ημέρα.
9.  Διάλειμμα Εργασίας
Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους τριάντα (30) λεπτών ημερήσιο διάλειμμα στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους.
Για τους/τις εργαζόμενους-ες εντός της έδρας των επιχειρήσεων, ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου και του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζονται από τον εκάστοτε εργοδότη ή με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
Για τους συμβούλους ομορφιάς που απασχολούνται στα σημεία πωλήσεων καταστημάτων λιανικής πώλησης καλλυντικών, ο ακριβής προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζεται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου σημείου πώλησης και πάντως σε συνεννόηση με τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του.
10. Αργίες
Ως ημέρες αργίας των υπαγομένων στην παρούσα ΣΣΕ ορίζονται οι εξής:
Η 1 του έτους, των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου), η Καθαρά Δευτέρα, η 25 Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1 Μαΐου, η 15 Αυγούστου, η 28 Οκτωβρίου ,των Χριστουγέννων, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.       
11. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα
ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους Υπουργικές Αποφάσεις συλλογικές ρυθμίσεις εσωτερικούς κανονισμούς ατομικές συμβάσεις εργασίας δε θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 5
Ισχύς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Η   ισχύς   της   παρούσας   συλλογικής   σύμβασης   εργασίας,   αρχίζει   από   την 1η Ιανουαρίου 2010.