(Π.Κ. 52 / 3-7-2008)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΤΥΧ. & ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΙΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς  (Π.Κ.: 52/3.7.2008)
Σήμερα στις 30.5.2008 στην Αθήνα, παρουσία της μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ Παναγιώτας Σαλίμπα, οι υπογράφοντες: 1. Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τις Μιχάλη Ευσταθία, πρόεδρο και Πέγκυ Κωνσταντίνου, γενική γραμματέα και 2. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων (ΠΣΒΑΚ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Θεόδωρο Γιαρμενίτη, πρόεδρο, συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας Σ.Σ.Ε., το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας σύμβασης υπάγονται οι εργαζόμενοι και των δύο φύλων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην επιλεκτική διανομή των επιχειρήσεων καλλυντικών όλης της χώρας, με την ιδιότητα του/της συμβούλου ομορφιάς.
Στο πλαίσιο της παρούσας, ως «σύμβουλος ομορφιάς» θεωρείται ο/η αισθητικός (πτυχιούχος ή εμπειρικός-ή) που απασχολείται:
α) με την προβολή ή πώληση εξειδικευμένων καλλυντικών προϊόντων, όπως κρεμών, γαλακτωμάτων, ειδών μακιγιάζ, αρωμάτων κ.λπ.,
β) με τον καλλωπισμό προσώπου (μακιγιάζ).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε., οι βασικοί μισθοί των συμβούλων ομορφιάς καθορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επιδόματα
Στους υπαγόμενους στη σύμβαση αυτή μισθωτούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους κάθε φορά ισχύοντες βασικούς μισθούς τους, όπως αυτοί διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας:
1. Δεκαετούς υπηρεσίας: Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς που συμπληρώνουν δεκαετή υπηρεσία στον Κλάδο, χορηγείται επίδομα δεκαετίας σε ποσοστό 2,5%.
Προϋπηρεσία: Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, λογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας ως αισθητικού, που διανύεται στον ίδιο ή άλλον εργοδότη για εργασία αισθητικού πάσης φύσεως στα ινστιτούτα αισθητικής – ομορφιάς και στις εταιρείες καλλυντικών και αντίθετα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εργασίας των εργοδοτών στους οποίους ο/η μισθωτός-ή εργάστηκε ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ.
2. Γάμου: Χορηγείται επίδομα γάμου στους έγγαμους μισθωτούς και των δύο φύλων, σε ποσοστό 10%. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
3. Τέκνων
α) Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 2% για το δεύτερο (2ο) κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
β) Χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 5% για το τρίτο (3ο) κατά σειρά γέννησης τέκνο του δικαιούχου μισθωτού, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, εφόσον παραμένει άγαμο και δεν εργάζεται.
γ) Εάν το επιδοτούμενο τέκνο συνεχίζει τις σπουδές του σε οποιαδήποτε σχολή ή σχολείο, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται για όσα έτη απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Επίσης, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% για ανάπηρα πνευματικά ή σωματικά τέκνα. Η αναπηρία κρίνεται με προηγούμενη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Η επιδότηση αυτή παρατείνεται και μετά από την ενηλικίωση των τέκνων, εφόσον η αναπηρία καθιστά τα τέκνα ανίκανα για εργασία. Το επίδομα αυτό χορηγείται και για το πρώτο (1ο) τέκνο, εφόσον αυτό είναι ανάπηρο. Εάν το επίδομα αυτό δικαιούται ο μισθωτός και για το δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) τέκνο, αυτό συμψηφίζεται με το προβλεπόμενο πιο πάνω επίδομα τέκνου (δεύτερου ή τρίτου).
4. Βρεφονηπιακού σταθμού: Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους χορηγείται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, ποσού 170,00 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους (όλες) τους (τις) εργαζόμενους (εργαζόμενες) μέχρι δύο (2) παιδιά, ηλικίας έως τεσσάρων ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό, προσκομίζοντας το σχετικό παραστατικό.
5. Πτυχίου: Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕ/ΚΑΤΕΕ αντίστοιχης κατεύθυνσης, χορηγείται επίδομα πτυχίου σε ποσοστό 11% και σε ποσοστό 9% για τους απόφοιτους αντίστοιχης κατεύθυνσης μέσων κρατικών σχολών (παλαιού τύπου κρατικό πτυχίο, ΙΕΚ), καθώς και σε ποσοστό 3% για τους απόφοιτους αντίστοιχης κατεύθυνσης Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών ή κολεγίων εξωτερικού, εφόσον οι τελευταίοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία στο επάγγελμα.
6. Εκτός έδρας: Η εκτός έδρας αποζημίωση των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών ορίζεται ίση με το 1/25ο των συνολικών νόμιμων αποδοχών τους, σύμφωνα με την υπ� αριθ. 21091/1946 κοινή υπουργική απόφαση.
Ειδικά δε, ορίζεται ότι τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο της εκτός έδρας εργασίας, καθώς και τα έξοδα διαμονής και σίτισης των εργαζομένων εκτός έδρας, καλύπτονται από τον εργοδότη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (παραστατικών). Είναι αυτονόητο ότι ο χρόνος μετακίνησης (ημέρα ταξιδιού) από και προς την έδρα της επιχείρησης θεωρείται ως χρόνος εργασίας.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Αδεια γάμου και γέννησης τέκνου: Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., που συνάπτουν γάμου, δικαιούνται άδειας γάμου επτά (7) εργασίμων ημερών, με αποδοχές. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
2. Αδεια τοκετού και λοχείας: Η συνολική άδεια τοκετού και λοχείας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων.
3. Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.
Εναλλακτικά, με συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
4. Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών: Για τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών οι εργαζόμενοι-ες δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, άδεια εργασίας μέχρι ένα (1) μήνα ετησίως, με πλήρεις αποδοχές, για ασθένεια του/της συζύγου και συγγενών μέχρι πρώτου βαθμού αίματος ή εξ αγχιστείας. Πιστοποιητικά της ασθένειας θα πρέπει να επιδεικνύονται από τον εργαζόμενο που θα τη δικαιούται, εφόσον, για υποκειμενικούς λόγους, φέρει το βάρος της περίθαλψης του ασθενούς μέλους της οικογένειας.
5. Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών: Στους/στις εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
6. Ετήσια άδεια: Η χρονική περίοδος χορήγησης κανονικής άδειας καθορίζεται μετά από αίτηση του εργαζόμενου, με την επιφύλαξη του άρθρου 1 του Ν.3302/2004. Η άδεια χορηγείται εφάπαξ. Σε διαφορετική περίπτωση, η διεύθυνση της εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να τεκμηριώσει τους λόγους για την τμηματική χορήγησή της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ετήσια άδεια για το τρίτο (3ο) και για τα επόμενα έτη εργασίας δεν μπορεί να δοθεί τμηματικά περισσότερο από δύο (2) φορές μέσα στον χρόνο, όπου το μισό τουλάχιστον μέρος της χορηγείται το χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Ιουνίου και 31 Αυγούστου.
7. Ωράριο εργασίας: Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων, μετά από την αφαίρεση δύο (2) ωρών που διατίθενται για κομμωτήριο, δυνάμει μακροχρόνιου εθίμου που ισχύει στο επάγγελμα, ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38) ώρες.
Για τα σεμινάρια που οργανώνουν οι επιχειρήσεις, θα καταβληθεί προσπάθεια για να διεξάγονται εντός του ωραρίου εργασίας. Σε περίπτωση που ο/η εργαζόμενος-η συμμετέχει σε σεμινάρια εκτός του συμβατικού ωραρίου, δικαιούται άδεια αποχής από την εργασία του ίσης με τον χρόνο παρακολούθησης των σεμιναρίων.
Ειδικότερα, για τους/τις εργαζόμενους-ες σε τμήμα πωλήσεως, εφόσον η ημέρα αργίας συμπίπτει με ημέρα προγραμματισμένου ρεπό, τότε το ρεπό μετατίθεται σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας. Σε περίπτωση που το σεμινάριο συμπίπτει με ρεπό, ο/η εργαζόμενος-η κάνει χρήση του δικαιώματος ανάπαυσής του την επόμενη ημέρα.
8. Διάλειμμα εργασίας: Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους τριάντα λεπτών (30�) ημερήσιο διάλειμμα στο πλαίσιο του ωραρίου εργασίας τους.
Για τους/τις εργαζόμενους-ες εντός της έδρας των επιχειρήσεων, ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου και του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζεται από τον εκάστοτε εργοδότη ή με επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
Για τους συμβούλους ομορφιάς που απασχολούνται στα σημεία πωλήσεων καταστημάτων λιανικής πώλησης καλλυντικών, ο ακριβής προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης του διαλείμματος καθορίζεται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου σημείου πώλησης και πάντως σε συνεννόηση με τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
9. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης: Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Ισχύς Σ.Σ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και ισχύει για δύο (2) έτη.