(Π.Κ.Υ.Ε. 62 / 15-7-2004) 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. (Π.Κ.Υ.Ε. 62/15-7-2004)
Στην Αθήνα σήμερα 8-7-2004, οι υπογράφοντες αφενός 1) Τζανέττος Καραμίχας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και 2) Γιάννης Τσιφόρος, Γενικός Διευθυντής αυτής ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι της και αφετέρου 1) Μιχάλης Τζελέπης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ) και 2) Μιχάλης Τσαλδαρίδης, Γεν. Γραμματέας αυτής, ενεργούντες ως εκπρόσωποί της, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για την υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τ’ ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στην παρούσα κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ολόκληρης της Χώρας.
2. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά σε όλο το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, των ΑΣΟ κάθε βαθμίδας και των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ Σ.Ε. (άρθρο 33, παράγρ. 2, εδάφιο στ. Ν. 2810/2000).
ΑΡΘΡΟ 2
Βασικοί Μισθοί
1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συμφωνείται διετούς διάρκειας. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του Προσωπικού των Α.Σ.Ο., όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2003 με βάση την Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των Α.Σ.Ο. ετών 2002-2003 αυξάνονται από 1-1-2004 έως 31-8-2004 σε ποσοστό 4,2%. Από 1-9-2004 έως 31-12-2004 αυξάνονται σε ποσοστό 2,3%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς μισθούς, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2004.
Επίσης, τα κατώτατα όρια των μηνιαίων βασικών μισθών του Προσωπικού των Α.Σ.Ο. όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2004 αυξάνονται από 1-1-2005 έως 31-8-2005 σε ποσοστό 2,2%. Από 1-9-2005 έως 31-12-2005 αυξάνονται σε ποσοστό 3,3%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς μισθούς όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2005.
2. Έτσι, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του Προσωπικού των Α.Σ.Ο. διαμορφώνονται από 1-1-2004 και από 1-9-2004 και από 1-1-2005 καθώς και από 1-9-2005, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα χρόνια υπηρεσίας του μισθωτού στην Οργάνωση.
4. Οι πτυχιούχοι Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, Τ.Ε.Ι., και λοιπών σχολών, που έχουν χαρακτηρισθεί από το Κράτος ως ισότιμες με αυτές σχολές), η ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, θα εντάσσονται στη μισθολογική κλίμακα του Προσωπικού Μέσης (Δευτεροβάθμιας)-Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό μισθό του 4ου χρόνου.
5. Οι απόφοιτοι Μέσης (Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης ή αναγνωρισμένης σχολής, θα εντάσσονται στη μισθολογική κλίμακα του προσωπικού Μέσης (Δευτεροβάθμιας) Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα παίρνουν το βασικό μισθό του 1ου χρόνου.
6. Κατ’ εξαίρεση οι διαχειριστές (Αποθηκάριοι), που υπηρετούσαν μέχρι την 11-3-1983 στις Α.Σ.Ο. και δεν ήταν κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης υπάγονται στην κατηγορία αυτή (Μέσης Εκπαίδευσης).
7. Στα μισθολογικά κλιμάκια του Προσωπικού Στοιχειώδους Εκπαίδευσης υπάγονται οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, πρακτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, εμπειροτεχνίτες, (όπως έχουν χαρακτηρισθεί αρμοδίως) καθώς επίσης και όσες ειδικότητες εμπειροτεχνιτών προσδιορίζονται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα κάθε Α.Σ.Ο.
ΑΡΘΡΟ 3
Επίδομα γάμου – τέκνων
1. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγείται επίδομα γάμου 10% και επίδομα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω.
2. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα μέχρι τη συμπλήρωση των 22 χρόνων με τις εξής δύο προϋποθέσεις και μόνον α) είναι άγαμα και β) δεν εργάζονται.
3. Και για τα δύο φύλα το επίδομα τέκνων θα δίνεται μέχρι το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιμες αυτών σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση, που συνεχίζουν μεταγυμνασιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον, η φοίτηση σ΄ αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής κατάταξης στο στράτευμα.
4. Το παραπάνω επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγμένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του ΙΚΑ στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει το μισθωτό.
ΑΡΘΡΟ 4
Επίδομα πολυετίας
Χορηγείται επίδομα πολυετίας (χρονοεπίδομα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, το οποίο προσαυξάνεται με 1,2% για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
ΑΡΘΡΟ 5
Επίδομα σπουδών
1. Στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος σπουδών, με ελάχιστο ποσοστό επιδόματος 20%.
2. Στους απόφοιτους ανωτέρων σχολών ημεδαπής (ΚΑΤΕΕ, Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδομα 15% επί του βασικού μισθού.
3. Στους κατέχοντες μεταπτυχιακά διπλώματα χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο χρόνο μεταπτυχιακών σπουδών, ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το Διδακτορικό Δίπλωμα 3 χρόνια.
4. Στους απόφοιτους Συνεταιριστικής σχολής, ενός έτους φοίτησης χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους μισθού.
ΑΡΘΡΟ 6
Επίδομα ξένης γλώσσας
1. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας 10% στο βασικό μισθό, με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κατέχει δικαιολογητικά και χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα για τις ανάγκες της Οργάνωσής του σε μόνιμη βάση. Τυχόν υφιστάμενες παροχές ή τυχόν προσμέτρηση του προσόντος αυτού κατά την πρόσληψη, συμψηφίζονται με το 10%.
2. Σε περίπτωση κατοχής διπλωμάτων σε περισσότερες από μία γλώσσες, το επίδομα χορηγείται μόνο μία φορά.
ΑΡΘΡΟ 7
Επίδομα ταμειακό – διαχειριστικό
Χορηγείται επίδομα ταμείου 5% και διαχειριστικό 5% σε όσους διεξάγουν αποδεδειγμένα ταμειακές ή διαχειριστικές εργασίες. Τα παραπάνω επιδόματα υπολογίζονται στο βασικό μισθό.
ΑΡΘΡΟ 8
Επίδομα μηχανογράφησης
Χορηγείται στους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και στους χειριστές εισαγωγής στοιχείων (μηχανογράφησης) επίδομα μηχανογράφησης 7% επί του βασικού μισθού, εφόσον αυτοί κατέχουν αντίστοιχα διπλώματα αναλυτή – προγραμματιστή Δημόσιας Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλων ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ΑΡΘΡΟ 9
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό μισθό στους εργαζόμενους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων, που απασχολούνται και σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειές του, εργάζονται δε με πλήρες ωράριο εργασίας και λαμβάνουν το επίδομα μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η ανθυγιεινή εργασία.
Το επίδομα δεν χορηγείται σε εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων (του ιδίου κτιρίου) ούτε σε εργαζόμενους του ιδίου κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι εργάζονται εκτός του συγκεκριμένου ανθυγιεινού χώρου,
Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:

1. Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, ψυκτικούς θαλάμους, στάβλους.
2. Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάμιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
3. Σε παρασκευή ή εφαρμογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία μέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασμών ή πειραματισμού φυτοφαρμάκων.
4. Σε απολυμάνσεις και απεντομώσεις χώρων.
5. Σε βιομηχανίες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας ορύζης και σε παρόμοια εργαστήρια για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
6. Σε χημικά εργαστήρια.
7. Σε αποθήκες λιπασμάτων.
8. Σε οινοποιεία.
9. Σε σταφιδεργοστάσια.
10. Σε κέντρα σποροπαραγωγής.
11. Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δημητριακών.
12. Σε συνεργεία επισκευής γεωργικών μηχανημάτων.
13. Σε χώρους μηχανογράφησης, και μόνον όπου βρίσκεται ο κεντρικός υπολογιστής και στους εργαζομένους στον κεντρικό υπολογιστή και όχι σε κάθε εργαζόμενο όπου βρίσκεται εντός του χώρου αυτού.
14. Σε λεβητοστάσια, κυλινδρόμυλους και τυπογραφεία.
15. Σε αρτοποιεία, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.
16. Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυμών.
17. Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον ευρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, σπορελαιουργείων και κάνουν συσκευασία. Το επίδομα χορηγείται μόνο κατά το διάστημα που λειτουργούν όλοι μαζί οι προαναφερόμενοι χώροι.
18. Σε συσκευαστήρια ξυδιού.
19. Στις καθαρίστριες, εφόσον ακολουθούν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και στους εργατοτεχνίτες που εργάζονται σε πτηνοσφαγεία, εκκολαπτήρια και κρεοσφαγεία.
2. Το επίδομα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους.
ΑΡΘΡΟ 10
Χορήγηση περισσοτέρων επιδομάτων
Ο εργαζόμενος, που συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να πάρει δύο επιδόματα, δηλαδή διαχειριστικό και ταμειακό, δικαιούται να λαμβάνει μόνο το ένα. Στην περίπτωση, που δικαιούται να λαμβάνει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ένα ή δύο από τα προαναφερόμενα επιδόματα (διαχειριστικό – ταμειακό), θα παίρνει υποχρεωτικά το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ένα από τα άλλα δύο.
ΑΡΘΡΟ 11
Επίδομα επικίνδυνης εργασίας – Τεχνικό επίδομα
Χορηγείται τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού και επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού στις εξής κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι κέκτηνται νομίμου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος: ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, πρακτικούς μηχανικούς, θερμαστές και ψυκτικούς.
ΑΡΘΡΟ 12
Επίδομα Ισολογισμού
Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν επίδομα Ισολογισμού σε όλο το Προσωπικό τους, που έχει συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθημέρου και όχι κάτω από 88 ΕΥΡΩ. Σε όσους από το προσωπικό δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσμα με το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 13
Επίδομα θέσης
Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα, ως εξής:

α) Γενικός Διευθυντής 30%
β) Αναπληρωτής Γενικού Διευθυντή 25%
γ) Διευθυντής 20%
δ) Υποδιευθυντής ή Αναπληρωτής Διευθυντή 15%
ε) Προϊστάμενος 10%
στ) Αναπληρωτής Προϊσταμένου 5%
Το επίδομα αναπληρωτή προϊσταμένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσμοθέτησης θέσης (άρθρο 20, παρ. 1β ΥΑ 27346/90) αρκεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΑΣΟ να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.
ΑΡΘΡΟ 14
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο μισθωτός (κληρωτή ή εφεδρική) ανεξάρτητα αν έγινε πριν ή μετά την πρόσληψή του σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόμα ανεξάρτητα αν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού.
ΑΡΘΡΟ 15
Θερινό ωράριο – πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
Σε όλες τις εργασίες καθιερώνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος) κατά μισή (1/2) ώρα την ημέρα υποχρεωτικά.
ΑΡΘΡΟ 16
Άδεια γάμου, μητρότητας – τοκετού, γονική μέριμνα
1. Η άδεια γάμου καθορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες με πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις μητέρες υπαλλήλους καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες την ημέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ημέρα τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
3. Για τις μητέρες με δύο (2) συμπεριλαμβανομένων και πλέον παιδιά καθορίζονται 2 ώρες απουσίας την ημέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4. Το ίδιο μειωμένο ωράριο ισχύει και για το διαζευγμένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση Δικαστηρίου ότι δίδεται σ’ αυτόν η επιμέλεια του παιδιού.
5. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
6. Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους (-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα εφτά (17) εβδομάδες συνολικά, από τις οποίες οι οχτώ (8) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
12. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στις υπαλλήλους τους, που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από τον Ασφαλιστικό Φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους μέχρι και τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της άδειας, που προβλέπει η σύμβαση αυτή.
13. Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόμενο σύζυγο ή στη σύζυγο μέχρι και ένα (1) χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά, που παρουσιάζουν σοβαρή πνευματική ή σωματική αναπηρία διαπιστωμένη από την υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη.
14. Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ημερών με αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 17
Εκτός έδρας εργασία
1. Οι εργαζόμενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όταν εξέρχονται εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της Οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης ίσης προς το 1/25 του μισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδομάτων) μετά διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2. Η ημερήσια αυτή αποζημίωση σε καμιά περίπτωση δεν υπολείπεται των 58 ευρώ την ημέρα, εφόσον οι εργαζόμενοι διανυκτερεύσουν εκτός της έδρας της Οργάνωσης. Η Οργάνωση καλύπτει τη δαπάνη ξενοδοχείου Β΄ Κατηγορίας.
3. Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του μισού της αποζημίωσης, εφόσον ο εργαζόμενος μετέβη εκτός νομού και κάλυψε κατά την κίνησή του τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα συνολικά από την έδρα του για εργασία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών (συνυπολογιζομένου του χρόνου μετάβασης και επιστροφής).
4. Στην εντολή μετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής καθώς και το μέσον μεταφοράς.
5. Από τη διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι αποκλειστικά απασχολούμενοι ως οδηγοί αυτοκινήτων.
6. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας ΣΣΕ στο Υπουργείο Εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 18
Χιλιομετρική αποζημίωση
Στους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τις μετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς λόγους, χορηγείται αποζημίωση ίση προς το 20% της τιμής του λίτρου της βενζίνης super κατά διανυόμενο χιλιόμετρο.
ΑΡΘΡΟ 19
Φοιτητική – σπουδαστική άδεια
1. Χορηγείται φοιτητική άδεια δύο (2) εβδομάδων το χρόνο στους φοιτητές που υπηρετούν στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται για φοίτηση μέχρι 6 χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου και επιπλέον 3 χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν χορηγείται η ανωτέρω άδεια σε περίπτωση εξετάσεων, για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
2. Επίσης, σε όσους εργαζόμενους φοιτούν σε νυκτερινά Γυμνάσια ή Λύκεια και η συνεχής παρακολούθηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, χορηγείται σπουδαστική άδεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δύο (2) εβδομάδων το χρόνο με πλήρεις αποδοχές.
ΑΡΘΡΟ 20
Εκπαιδευτική άδεια
1. Οι Α.Σ.Ο. χορηγούν στο προσωπικό τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά από την Α.Σ.Ο. και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και μεγαλύτερες αν αυτό είναι αναγκαίο.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου να εργασθεί στην Α.Σ.Ο. τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η Α.Σ.Ο. να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, και των πέντε (5) ετών που κατέβαλε.
4. Εάν οι σπουδές του εργαζόμενου δεν είναι επιτυχείς, η Α.Σ.Ο. υποχρεούται σε ανάκληση της εκπαιδευτικής άδειας.
ΑΡΘΡΟ 21
Συνδικαλιστική άδεια
Σ’ αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το Ν. 1264/82, όπως σήμερα ισχύει, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
Ειδικά για τους αντιπροσώπους στην ΟΣΕΓΟ η συνδικαλιστική άδεια για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες, πέραν από τη διάρκεια του Συνεδρίου, για μετάβαση και επιστροφή σ’ αυτό.
ΑΡΘΡΟ 22
Άδεια ασθενείας
Οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθενείας (για το διάστημα μέχρι του ενός μηνός άρθρα 657, 658 ΑΚ) θα επιστρέφουν το βοήθημα, που τους χορηγεί το ΙΚΑ στην Υπηρεσία τους και θα παίρνουν το μισθό τους.
ΑΡΘΡΟ 23
Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
Στους Προέδρους Κοινοτήτων, στους Δημάρχους και Αντιδημάρχους Δήμων, Νομάρχες, Προέδρους Νομαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβουλίων χορηγείται άδεια 52 ημερών το χρόνο χωρίς αποδοχές, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων, που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωμα. Η άδεια χορηγείται με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζομένου) από τον εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 24
Καταναλωτικά δάνεια
1. Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους στο ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών ενός μήνα και που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500 Ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να υπηρετεί ο εργαζόμενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην Οργάνωση.
3. Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόμιμος τόκος), με διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.
ΑΡΘΡΟ 25
Ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδειας 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
ΑΡΘΡΟ 26
Ασφάλιση έναντι θανάτων και ατυχημάτων
Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να ασφαλίζουν το Προσωπικό τους έναντι θανάτου και ατυχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 27
Προώθηση αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης
Μετά από πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης χορηγείται μισθολογική και βαθμολογική προώθηση κατά ένα (1) χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 28
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Ο καθορισμός των βασικών μισθών του μόνιμου και μη μόνιμου Προσωπικού γίνεται με βάση την πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στη Συνεταιριστική Οργάνωση, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία προσαυξάνεται με την πραγματική υπηρεσία σε καθήκοντα υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση κάθε βαθμού, σε Κοινοπραξίες αυτών, σε Κοινοπραξίες του Ν. 3874/ 1958, σε Συνεταιριστικές Εταιρείες καθώς και στο Δημόσιο και στις Τράπεζες, ανεξάρτητα αν η προϋπηρεσία ήταν με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Στους αποφοίτους της Συνεταιριστικής Σχολής, ο χρόνος φοίτησής τους σε αυτή αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα αν πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά την πρόσληψη στη Συνεταιριστική Οργάνωση. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι πέντε (5) χρόνια, επίσης, σε καθήκοντα υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ ή άλλου ταμείου ότι ήταν ασφαλισμένος.
Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία μέχρι πέντε (5) χρόνια, ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που έχει υπηρετήσει ο εργαζόμενος στην αλλοδαπή και σε καθήκοντα μόνο υπαλλήλου. Τυχόν αναγνωρισθείσα μεγαλύτερη προϋπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει.
2. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας, που πραγματοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρμοδίως αναγνωρισθεί.
3. Τέλος, στους οικονομολόγους που συμμετείχαν και περάτωσαν το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 57/23.10.84 εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 55682/4-9-84 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ο χρόνος που διήρκεσε αυτό το πρόγραμμα (δύο χρόνια).
4. Ο υπάλληλος που κρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής του στάσιμος, ο χρόνος της στασιμότητάς του δεν θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιμα χρόνια.
5. Μερίδα υπαλλήλων που έχει αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία τους μόνο για την χορήγηση πολυετίας, θα παίρνει την παροχή που προκύπτει από την τελευταία αυτή, επί πλέον από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 29
Αποζημίωση εξερχόμενων από την υπηρεσία
1. Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον Οργανισμό κύριας ασφαλίσεως, που είναι ασφαλισμένο δύναται εφόσον συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε Οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την Υπηρεσία του, λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν. 2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
2. Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως, που είναι ασφαλισμένο, δύναται εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την υπηρεσία του λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν. 2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
3. Η ίδια όπως παραπάνω αποζημίωση (75% του Ν. 2112/20) καταβάλλεται και στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία υπαλλήλους, λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας τους, που είναι το 65ο.
4. Την ίδια αποζημίωση (75% του Ν. 2112/20) δικαιούνται και οι έγγαμες γυναίκες με ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
5. Τριακονταπενταετία
Οι εργαζόμενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγματική και πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν.
Στους εξερχόμενους λόγω τριακονταπενταετίας χορηγείται το 75% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20.
6. Χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης του μισθωτού λόγω αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής σε ποσοστό 50% και άνω, που είναι διαπιστωμένη από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.
7. Επίσης, το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/20, χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού στους κληρονόμους του.
8. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν. 2112/20, θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του μισθωτού και σαν εκτάκτου, που διανύθηκε με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.
ΑΡΘΡΟ 30
1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται μόνο στους εργαζόμενους υπαλλήλους στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.
2. Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα super markets, οι οποίοι αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας.
3. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων στα super-markets εφαρμόζονται και στο προσωπικό, που διέπεται από την παρούσα σύμβαση και εργάζεται στα super-markets (καταστήματα) και στα σημεία πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η διάταξη του άρθρου 15 για το θερινό ωράριο εργασίας και ο ισχύων συμβατικός χρόνος των 39 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας δεν θίγεται.
ΑΡΘΡΟ 31
Επιτροπή για την ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήματος
Ενίσχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων
1. Μέσα σ’ ένα εξάμηνο από την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συγκροτείται επιτροπή με εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΕΓΟ, η οποία θα μελετά και θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα προτάσεις για την ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς επίσης και για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.
2. Χορηγείται στην ΟΣΕΓΟ από τις Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων και κατηγοριών ποσό χιλίων (1.000) δραχμών το χρόνο ανά υπάλληλο για τη χρησιμοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (Συνεταιριστικά, Συνδικαλιστικά κτλ.) καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Η διαχείριση των χρημάτων γίνεται με ευθύνη της ΟΣΕΓΟ, που αποδίδει λογαριασμό στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
ΑΡΘΡΟ 32
Εργατοτεχνίτες
1. Οι εργατοτεχνίτες που εργάζονται στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις που διέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Άρθρο 1) και εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαμβάνονται οι εποχιακοί) λαμβάνουν ως κατώτατο βασικό ημερομίσθιο από 1-1-2004 26,94 Ευρώ από 1-9-2004 27,56 Ευρώ, από 1-1-2005 28,17 Ευρώ και από 1-9-2005 29,10 Ευρώ.
2. Οι σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας απολυόμενοι εργατοτεχνίτες ή συνταξιούχοι, εφόσον μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους εργάζονται στις Α.Σ.Ο. λαμβάνουν αποζημίωση:
• Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας 120 ημερομίσθια
• Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας 170 ημερομίσθια
• Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας 200 ημερομίσθια
• Με τη συμπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας 240 ημερομίσθια
• Με τη συμπλήρωση 28 χρόνων υπηρεσίας 280 ημερομίσθια
Για τα ενδιάμεσα συμπληρωμένα έτη μεταξύ των παραπάνω κλιμακίων, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά. Το ίδιο ισχύει και για λιγότερο από 10 χρόνια υπηρεσίας.
3. Επίδομα πολυετίας χορηγείται στους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
4. Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν στους εργατοτεχνίτες χειριστές μηχανών, επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, επίδομα σε ποσοστό 5% επί του ημερομισθίου. Επίσης δύνανται να χορηγούν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
5. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους εργατοτεχνίτες στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (συμπληρωματικά).
ΑΡΘΡΟ 33
ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΔΟΥ
Όσοι από το προσωπικό των ΑΣΟ
1. Συμπληρώνουν την 31-12-2004 33 χρόνια και 6 μήνες πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή 34 χρόνια πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται εφόσον το επιθυμούν να αποχωρήσουν πρόωρα από την Υπηρεσία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους μέχρι την 31-12-2005, λαμβάνοντας ολόκληρη την αποζημίωση του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει.
Η διάταξη αυτή εφαρμοζόμενη αναλόγως ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν πρόωρα την 31-12-2005.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 29 της παρούσας χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 στις εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικο παιδί, που αποχωρούν πρόωρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζομένων γυναικών με ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους.
ΑΡΘΡΟ 34
Τελικές διατάξεις
1. Στους εργαζόμενους (υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες), που ακολουθούν τους όρους αμοιβής και εργασίας της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι επί μέρους διατάξεις άλλων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες υψηλότερες αμοιβές ή πρόσθετες παροχές από άλλη αιτία διατηρούνται, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα σύμβαση, καθώς και ρυθμίσεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με τους όρους αυτής της Συλλογικής Σύμβασης, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2004 και λήγει την 31-12-2005 εξαίρεση το άρθρο 17 «εκτός έδρας εργασία», η ισχύς του οποίου αρχίζει από την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας.