(Π.Κ.Υ.Ε. 52 / 21-6-2007) 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων – Π.Κ.: 52/21.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα 20.6.2007, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Τζανέττος Καραμίχας και 2) Γιάννης Τσιφόρος, ο πρώτος με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Αρκαδίας 26 και Λεωφόρος Μεσογείων) και ο δεύτερος με την ιδιότητα του γενικού διευθυντή αυτής, ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποί της και αφετέρου: 1) Μιχάλης Τζελέπης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Μενάνδρου 48) και 2) Μιχάλης Τσαλδαρίδης, γενικός γραμματέας αυτής, ενεργούντες ως εκπρόσωποί της, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/1990 για την υπογραφή της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στην παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι κλάδοι εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) ολόκληρης της χώρας.
2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. αφορά στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των ΑΣΟ κάθε βαθμίδας και της ΠΑΣΕΓΕΣ και των μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ Συνεταιριστικών Εταιρειών (Ν.2810/2000, άρθρα 33, παρ. 2, εδάφιο στ’ και 33, όπως ο νόμος αυτός ισχύει).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συμφωνείται ετήσιας διάρκειας. Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού των ΑΣΟ, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 με βάση τη Σ.Σ.Ε. του προσωπικού των ΑΣΟ έτους 2006, αυξάνονται από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007 σε ποσοστό 5,2%. Η αύξηση καταβάλλεται στους βασικούς μισθούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006.
2. Έτσι, τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού των ΑΣΟ διαμορφώνονται από 1.1.2007 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
3. Οι παραπάνω βασικοί μισθοί προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα χρόνια υπηρεσίας του μισθωτού στην οργάνωση.
4. Οι πτυχιούχοι ανωτέρας εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και λοιπών σχολών που έχουν χαρακτηριστεί από το κράτος ως ισότιμες με αυτές σχολές) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής θα εντάσσονται στη μισθολογική κλίμακα του προσωπικού μέσης (δευτεροβάθμιας) και ανωτέρας εκπαίδευσης και θα παίρνουν τον βασικό μισθό του τέταρτου (4ου) χρόνου.
5. Οι απόφοιτοι μέσης (δευτεροβάθμιας) εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης ή αναγνωρισμένης σχολής θα εντάσσονται στη μισθολογική κλίμακα του προσωπικού μέσης (δευτεροβάθμιας) και ανωτέρας εκπαίδευσης και θα παίρνουν τον βασικό μισθό του πρώτου (1ου) χρόνου.
6. Κατ’ εξαίρεση, οι διαχειριστές (αποθηκάριοι) που υπηρετούσαν μέχρι τις 11.3.1983 στις ΑΣΟ και δεν ήταν κάτοχοι απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, υπάγονται στην κατηγορία αυτή (μέσης εκπαίδευσης).
7. Στα μισθολογικά κλιμάκια του προσωπικού στοιχειώδους εκπαίδευσης υπάγονται οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, πρακτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, εμπειροτεχνίτες (όπως έχουν χαρακτηριστεί αρμοδίως), καθώς επίσης και όσες ειδικότητες εμπειροτεχνιτών προσδιορίζονται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα κάθε ΑΣΟ.
Άρθρο 3
Επίδομα γάμου – τέκνων
1. Στους παραπάνω βασικούς μισθούς χορηγείται επίδομα γάμου 10% και επίδομα τέκνων 5% για καθένα από τα δύο (2) πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο (3ο) παιδί, 10% για το τέταρτο (4ο) και 15% για καθένα από πέντε (5) παιδιά και πάνω.
2. Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα μέχρι τη συμπλήρωση των 22 χρόνων, με τις εξής δύο προϋποθέσεις και μόνο: α) είναι άγαμα και β) δεν εργάζονται.
3. Και για τα δύο φύλα το επίδομα τέκνων θα δίνεται μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους συμπληρωμένο, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιμες αυτών σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και μέχρι ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση που συνεχίζουν μεταγυμνασιακές σπουδές σε αναγνωρισμένες από το κράτος ανώτερες ιδιωτικές σχολές, εφόσον η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωμα αναβολής κατάταξης στο στράτευμα.
4. Το παραπάνω επίδομα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγμένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει τον μισθωτό.
Άρθρο 4
Επίδομα πολυετίας
Χορηγείται επίδομα πολυετίας (χρονοεπίδομα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγματικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, το οποίο προσαυξάνεται με 1,2% για κάθε χρόνο πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
Άρθρο 5
Επίδομα σπουδών
1. Στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο έτος σπουδών, με ελάχιστο ποσοστό επιδόματος 20%.
2. Στους απόφοιτους ανωτέρων σχολών ημεδαπής (ΚΑΤΕΕ, TEI) ή αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής χορηγείται επίδομα 15% επί του βασικού μισθού.
Ειδικά στους απόφοιτους ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης χορηγείται επίδομα 20% επί του βασικού μισθού.
3. Στους κατέχοντες μεταπτυχιακά διπλώματα χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού, για κάθε ευδόκιμο χρόνο μεταπτυχιακών σπουδών, ανώτερο όριο για το Master δύο (2) χρόνια και για το διδακτορικό δίπλωμα τρία (3) χρόνια.
4. Στους απόφοιτους συνεταιριστικής σχολής ενός (1) έτους φοίτησης χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 6
Επίδομα ξένης γλώσσας
1. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται στον βασικό μισθό, με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν:
Η γνώση της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι άριστη, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. της οργάνωσης.
Η επάρκεια διαπιστώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ.50/2001.
Η χρήση της ξένης γλώσσας πρέπει να γίνεται σε μόνιμη βάση από τον εργαζόμενο για τις ανάγκες της οργάνωσης.
Τυχόν υφιστάμενες παροχές ή τυχόν προσμέτρηση του προσόντος αυτού κατά την πρόσληψη, συμψηφίζονται με το 10%.
2. Σε περίπτωση κατοχής διπλωμάτων σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες, το επίδομα χορηγείται μόνο μία φορά.
Άρθρο 7
Επίδομα ταμειακό – διαχειριστικό
Χορηγείται επίδομα ταμείου 5% και διαχειριστικό 5% σε όσους διεξάγουν αποδεδειγμένα ταμειακές ή διαχειριστικές εργασίες. Τα παραπάνω επιδόματα υπολογίζονται στον βασικό μισθό.
Άρθρο 8
Επίδομα μηχανογράφησης
Χορηγείται στους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και στους χειριστές εισαγωγής στοιχείων (μηχανογράφησης) επίδομα μηχανογράφησης 7% επί του βασικού μισθού, εφόσον αυτοί κατέχουν αντίστοιχα διπλώματα αναλυτή – προγραμματιστή δημόσιας ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή άλλων ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Άρθρο 9
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στον βασικό μισθό στους εργαζόμενους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων που απασχολούνται και σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειές του, εργάζονται δε με πλήρες ωράριο εργασίας και λαμβάνουν το επίδομα μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η ανθυγιεινή εργασία.
Το επίδομα δεν χορηγείται σε εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων (του ίδιου κτιρίου) ούτε σε εργαζόμενους του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι οποίοι εργάζονται εκτός του συγκεκριμένου ανθυγιεινού χώρου.
Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:
1. Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρμάκων, ψυκτικοί θάλαμοι, στάβλοι.
2. Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάμιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων και ζωοτροφών.
3. Σε παρασκευή ή εφαρμογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία μέσα σε περιοχές διενέργειας ψεκασμών ή πειραματισμού φυτοφαρμάκων.
4. Σε απολυμάνσεις και απεντομώσεις χώρων.
5. Σε βιομηχανίες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: κονσερβοποιεία, εκκοκκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας ορύζης και σε παρόμοια εργαστήρια για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
6. Σε χημικά εργαστήρια.
7. Σε αποθήκες λιπασμάτων.
8. Σε οινοποιεία.
9. Σε σταφιδεργοστάσια.
10. Σε κέντρα σποροπαραγωγής.
11. Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δημητριακών.
12. Σε συνεργεία επισκευής γεωργικών μηχανημάτων.
13. Σε χώρους μηχανογράφησης και μόνο όπου βρίσκεται ο κεντρικός υπολογιστής και στους εργαζόμενους στον κεντρικό υπολογιστή και όχι σε κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται εντός του χώρου αυτού.
14. Σε λεβητοστάσια, κυλινδρόμυλους και τυπογραφεία.
15. Σε αρτοποιεία, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.
16. Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυμών.
17. Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον βρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου των ελαιουργείων, πυρηνελαιουργείων, σπορελαιουργείων και κάνουν συσκευασία. Το επίδομα χορηγείται μόνο κατά το διάστημα που λειτουργούν όλοι μαζί οι προαναφερόμενοι χώροι.
18. Σε συσκευαστήρια ξυδιού.
19. Στις καθαρίστριες, εφόσον ακολουθούν την παρούσα Σ.Σ.Ε. και στους εργατοτεχνίτες, που εργάζονται σε πτηνοσφαγεία, εκκολαπτήρια και κρεοσφαγεία.
Το επίδομα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους.
Άρθρο 10
Χορήγηση περισσότερων επιδομάτων
Ο εργαζόμενος που συγκεντρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να πάρει δύο (2) επιδόματα, δηλαδή διαχειριστικό και ταμειακό, δικαιούται να λαμβάνει μόνο το ένα (1). Στην περίπτωση που δικαιούται να λαμβάνει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ένα ή δύο από τα προαναφερόμενα επιδόματα (διαχειριστικό – ταμειακό), θα παίρνει υποχρεωτικά το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ένα από τα άλλα δύο.
Άρθρο 11
Επίδομα επικίνδυνης εργασίας –
Τεχνικό επίδομα
Χορηγείται τεχνικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού και επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού στις εξής κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι κέκτηνται νόμιμης άδειας άσκησης επαγγέλματος: ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, πρακτικούς μηχανικούς, θερμαστές και ψυκτικούς.
Άρθρο 12
Επίδομα ισολογισμού
Οι ΑΣΟ δύνανται να χορηγούν επίδομα ισολογισμού σε όλο το προσωπικό τους που έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας στην οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθημέρου και όχι κάτω από 380,00 ευρώ. Σε όσους από το προσωπικό δεν έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο υπηρεσίας την 31η Δεκεμβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσμα με τον χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.
Άρθρο 13
Επίδομα θέσης
Χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού μισθού, στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα, ως εξής:
α) Γενικός διευθυντής: 30%.
β) Αναπληρωτής γενικού διευθυντή: 25%.
γ) Διευθυντής: 20%.
δ) Υποδιευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντή: 15%.
ε) Προϊστάμενος: 10%.
στ) Αναπληρωτής προϊστάμενου: 5%.
Το επίδομα αναπληρωτή προϊστάμενου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης θεσμοθέτησης θέσης (κοινή υπουργική απόφαση 52800/2006, άρθρο 23), αρκεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΑΣΟ να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.
Άρθρο 14
Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που υπηρέτησε ο μισθωτός (κληρωτή ή εφεδρική), ανεξάρτητα εάν έγινε πριν ή μετά από την πρόσληψή του σε συνεταιριστική οργάνωση, ακόμη ανεξάρτητα εάν εργαζόταν οπουδήποτε αλλού.
Άρθρο 15
Θερινό ωράριο – Πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία
Σε όλες τις εργασίες καθιερώνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος) κατά μισή (1/2) ώρα την ημέρα υποχρεωτικά.
Άρθρο 16
Άδεια γάμου, μητρότητας – τοκετού, γονική μέριμνα
1. Η άδεια γάμου καθορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, με πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις μητέρες υπαλλήλους καθορίζεται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά δύο (2) ώρες την ημέρα τα τρία (3) πρώτα χρόνια και κατά μία (1) ώρα την ημέρα τον τέταρτο (4ο) χρόνο ηλικίας του παιδιού.
3. Για τις μητέρες με δύο (2) συμπεριλαμβανομένων και πλέον παιδιά, καθορίζονται δύο (2) ώρες απουσίας την ημέρα για τον τέταρτο (4ο) χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4. Το ίδιο μειωμένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγμένο σύζυγο, όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σε αυτόν η επιμέλεια του παιδιού.
5. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
6. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δεκαεπτά (17) εβδομάδες συνολικά, από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό.
12. Οι ΑΣΟ υποχρεούνται να καταβάλουν στις υπαλλήλους τους που βρίσκονται σε άδεια τοκετού, τη διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου από τον ασφαλιστικό φορέα ποσού και των αποδοχών τους, ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους μέχρι και τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της άδειας που προβλέπει η σύμβαση αυτή.
13. Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόμενο σύζυγο ή στη σύζυγο μέχρι και ένα (1) χρόνο, χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή πνευματική ή σωματική αναπηρία διαπιστωμένη από την Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας, όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη.
14. Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ημερών, με αποδοχές.
Άρθρο 17
Εκτός έδρας εργασία
1. Οι εργαζόμενοι στις ΑΣΟ, όταν εξέρχονται εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της οργάνωσης και κατόπιν εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης ίσης προς το 1/25 του μισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και επιδομάτων), μετά από διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2. Η ημερήσια αυτή αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 60,00 ευρώ την ημέρα, εφόσον οι εργαζόμενοι διανυκτερεύσουν εκτός της έδρας της οργάνωσης. Η οργάνωση καλύπτει τη δαπάνη ξενοδοχείου Β’ κατηγορίας.
3. Σε περίπτωση μη διανυκτέρευσης εκτός έδρας, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και του μισού (1/2) της αποζημίωσης, εφόσον ο εργαζόμενος μετέβη εκτός Νομού και κάλυψε κατά την κίνησή του τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα συνολικά από την έδρα του για εργασία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών (συνυπολογιζομένου του χρόνου μετάβασης και επιστροφής).
4. Στην εντολή μετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής, καθώς και το μέσο μεταφοράς.
5. Από τη διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι αποκλειστικά απασχολούμενοι ως οδηγοί αυτοκινήτων.
6. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας Σ.Σ.Ε. στο Υπουργείο Εργασίας.
Άρθρο 18
Χιλιομετρική αποζημίωση
Στους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τις μετακινήσεις τους για υπηρεσιακούς λόγους, χορηγείται αποζημίωση ίση προς το 20% της τιμής του λίτρου της βενζίνης super κατά διανυόμενο χιλιόμετρο.
Άρθρο 19
Φοιτητική – σπουδαστική άδεια
1. Χορηγείται φοιτητική άδεια δύο (2) εβδομάδων τον χρόνο στους φοιτητές που υπηρετούν στις συνεταιριστικές οργανώσεις, με πλήρεις αποδοχές. Η άδεια χορηγείται για φοίτηση μέχρι έξι (6) χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου και επιπλέον τρία (3) χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν χορηγείται η ανωτέρω άδεια, σε περίπτωση εξετάσεων για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
2. Επίσης, σε όσους εργαζόμενους φοιτούν σε νυχτερινά γυμνάσια ή λύκεια και η συνεχής παρακολούθηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, χορηγείται σπουδαστική άδεια, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, δύο (2) εβδομάδων τον χρόνο, με πλήρεις αποδοχές.
Άρθρο 20
Εκπαιδευτική άδεια
1. Οι ΑΣΟ χορηγούν στο προσωπικό τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά από την ΑΣΟ και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και μεγαλύτερες, αν αυτό είναι αναγκαίο.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, να εργαστεί στην ΑΣΟ τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως η ΑΣΟ να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών και των πέντε (5) ετών που κατέβαλε.
4. Εάν οι σπουδές του εργαζόμενου δεν είναι επιτυχείς, η ΑΣΟ υποχρεούται σε ανάκληση της εκπαιδευτικής άδειας.
Άρθρο 21
Συνδικαλιστική άδεια
Σε αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από τον Ν.1264/1982, όπως σήμερα ισχύει, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
Ειδικά για τους αντιπροσώπους στην ΟΣΕΓΟ, η συνδικαλιστική άδεια για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες, πέραν από τη διάρκεια του συνεδρίου, για μετάβαση και επιστροφή σε αυτό.
Άρθρο 22
Άδεια ασθένειας
Οι εργαζόμενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθένειας (για το διάστημα μέχρι του ενός μηνός, άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.), θα επιστρέφουν το βοήθημα που τους χορηγεί το ΙΚΑ στην υπηρεσία τους και θα παίρνουν τον μισθό τους.
Άρθρο 23
Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ
Στους προέδρους Κοινοτήτων, στους δημάρχους και αντιδημάρχους Δήμων, νομάρχες, προέδρους νομαρχιακών επιτροπών και προέδρους νομαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων, χορηγείται άδεια πενήντα δύο (52) ημερών τον χρόνο, χωρίς αποδοχές, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωμα. Η άδεια χορηγείται με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζόμενου) από τον εργοδότη.
Άρθρο 24
Καταναλωτικά δάνεια
1. Οι ΑΣΟ δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους, στο ύψος των ακαθάριστων αποδοχών ενός (1) μήνα και που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500,00 ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου, είναι να υπηρετεί ο εργαζόμενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην οργάνωση.
3. Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόμιμος τόκος), με διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.
Άρθρο 25
Ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδειας τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.
Άρθρο 26
Ασφάλιση έναντι θανάτων και ατυχημάτων
Οι ΑΣΟ δύνανται να ασφαλίζουν το προσωπικό τους έναντι θανάτου και ατυχημάτων.
Άρθρο 27
Προώθηση αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης
Μετά από πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, στους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης χορηγείται μισθολογική και βαθμολογική προώθηση κατά ένα (1) χρόνο.
Άρθρο 28
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
1. Ο καθορισμός των βασικών μισθών του μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού γίνεται με βάση την πραγματική υπηρεσία του υπαλλήλου στη συνεταιριστική οργάνωση που προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία προσαυξάνεται με την πραγματική υπηρεσία σε καθήκοντα υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη ΑΣΟ κάθε βαθμού, σε κοινοπραξίες αυτών, σε κοινοπραξίες του Ν.3874/1958, σε συνεταιριστικές εταιρείες, καθώς και στο Δημόσιο και στις τράπεζες, ανεξάρτητα εάν η προϋπηρεσία ήταν με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Στους απόφοιτους της συνεταιριστικής σχολής, ο χρόνος φοίτησής τους σε αυτή αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιήθηκε πριν ή μετά από την πρόσληψη στη συνεταιριστική οργάνωση. Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι πέντε (5) χρόνια, επίσης, σε καθήκοντα υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου ότι ήταν ασφαλισμένος.
Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία μέχρι πέντε (5) χρόνια ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που έχει υπηρετήσει ο εργαζόμενος στην αλλοδαπή και σε καθήκοντα μόνο υπαλλήλου. Τυχόν αναγνωρισθείσα μεγαλύτερη προϋπηρεσία, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας που πραγματοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρμοδίως αναγνωριστεί.
3. Τέλος, στους οικονομολόγους που συμμετείχαν και περάτωσαν το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 57/23.10.1984 εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 55682/4.9.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας ο χρόνος που διήρκεσε αυτό το πρόγραμμα (δύο χρόνια).
4. Ο υπάλληλος που κρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της οργάνωσής του στάσιμος, ο χρόνος της στασιμότητάς του δεν θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα συντάξιμα χρόνια.
5. Μερίδα υπαλλήλων που έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους μόνο για τη χορήγηση πολυετίας, θα παίρνει την παροχή που προκύπτει από την τελευταία αυτή, επιπλέον από τη Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 29
Αποζημίωση εξερχόμενων από την υπηρεσία
1. Το προσωπικό των ΑΣΟ οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης που είναι ασφαλισμένο, δύναται, εφόσον συμπληρώνει είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την υπηρεσία του, λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από τον Ν.2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
2. Το προσωπικό των ΑΣΟ οποιασδήποτε κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισμό κύριας ασφάλισης που είναι ασφαλισμένο, δύναται, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την υπηρεσία του, λαμβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από τον Ν.2112/1920 οριζόμενης αποζημίωσης.
3. Η ίδια όπως παραπάνω αποζημίωση (75% του Ν.2112/1920) καταβάλλεται και στους αποχωρούντες από την υπηρεσία υπαλλήλους, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας τους, που είναι το 65ο.
4. Την ίδια αποζημίωση (75% του Ν.2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαμες γυναίκες με ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
5. Τριακονταπενταετία: Οι εργαζόμενοι στις ΑΣΟ απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις συμπληρώσουν 35ετή πραγματική και πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν.
Στους εξερχόμενους λόγω 35ετίας χορηγείται το 75% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920.
6. Χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 μόνο σε περίπτωση συνταξιοδότησης του μισθωτού λόγω αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, σε ποσοστό 50% και άνω, που είναι διαπιστωμένη από την Υγειονομική Υπηρεσία του ΙΚΑ.
7. Επίσης, το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 χορηγείται υποχρεωτικά, σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού, στους κληρονόμους του.
8. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 θα λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία του μισθωτού και σαν έκτακτου, που διανύθηκε με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.
Άρθρο 30
1. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. εφαρμόζεται μόνο στους εργαζόμενους υπαλλήλους στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.
2. Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα super markets, οι οποίοι αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας.
3. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων στα super markets, εφαρμόζονται και στο προσωπικό που διέπεται από την παρούσα σύμβαση και εργάζεται στα super markets (καταστήματα) και στα σημεία πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η διάταξη του άρθρου 15 για το θερινό ωράριο εργασίας και ο ισχύων συμβατικός χρόνος των τριάντα εννέα (39) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας δεν θίγεται.
Άρθρο 31
Επιτροπή για την ανάπτυξη
του συνεταιριστικού κινήματος – Ενίσχυση προγραμμάτων
επιμόρφωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων
1. Μέσα σε ένα εξάμηνο από την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. συγκροτείται επιτροπή με εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΕΓΟ, η οποία θα μελετά και θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα προτάσεις για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς επίσης και για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.
2. Χορηγείται στην ΟΣΕΓΟ από τις ΑΣΟ όλων των βαθμίδων και κατηγοριών ποσό 2,95 ευρώ τον χρόνο ανά υπάλληλο, για τη χρησιμοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης (συνεταιριστικά, συνδικαλιστικά κ.λπ.), καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
3. Η διαχείριση των χρημάτων γίνεται με ευθύνη της ΟΣΕΓΟ, που αποδίδει λογαριασμό στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
Άρθρο 32
Εργατοτεχνίτες
1. Οι εργατοτεχνίτες που εργάζονται στις συνεταιριστικές οργανώσεις που διέπονται από την παρούσα Σ.Σ.Ε. (άρθρο 1) και εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαμβάνονται οι εποχιακοί), λαμβάνουν ως κατώτατο βασικό ημερομίσθιο 32,57 ευρώ από 1.1.2007.
2. Οι σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας απολυόμενοι εργατοτεχνίτες ή συνταξιούχοι, εφόσον μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους εργάζονται στις ΑΣΟ, λαμβάνουν αποζημίωση:
– Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας: 120 ημερομίσθια.
– Με τη συμπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας: 170 ημερομίσθια.
– Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας: 200 ημερομίσθια.
– Με τη συμπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας: 240 ημερομίσθια.
– Με τη συμπλήρωση 28 χρόνων υπηρεσίας: 280 ημερομίσθια.
Για τα ενδιάμεσα συμπληρωμένα έτη μεταξύ των παραπάνω κλιμακίων, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά. Το ίδιο ισχύει και για λιγότερο από δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας.
3. Επίδομα πολυετίας χορηγείται στους εργατοτεχνίτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
4. Οι ΑΣΟ δύνανται να χορηγούν στους εργατοτεχνίτες χειριστές μηχανών επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, επίδομα σε ποσοστό 5% επί του ημερομισθίου. Επίσης, δύνανται να χορηγούν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε.
5. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους εργατοτεχνίτες, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, εφαρμόζεται η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (συμπληρωματικά).
Άρθρο 33
Κίνητρα εξόδου
Όσοι από το προσωπικό των ΑΣΟ:
1. Συμπληρώνουν την 31.12.2007 τριάντα τρία (33) χρόνια και έξι (6) μήνες πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή τριάντα τέσσερα (34) χρόνια πλήρους συντάξιμης και πραγματικής υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται -εφόσον το επιθυμούν- να αποχωρήσουν πρόωρα από την υπηρεσία τους, με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους, μέχρι την 31.12.2007, λαμβάνοντας ολόκληρη την αποζημίωση του Ν.2112/1920, όπως ισχύει.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 29 της παρούσας, χορηγείται το 100% της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 στις εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικο παιδί που αποχωρούν πρόωρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδότησης των εργαζόμενων γυναικών με ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησής τους.
Άρθρο 34
Ειδική διάταξη
Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών η σύσταση Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΕΓΟ, ισάριθμους από κάθε πλευρά και η οποία θα συνέλθει αμέσως μετά από την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. με πρωτοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει τη ρύθμιση των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 9, 15, 16, 22 και 31 του υπ’ αριθ. 616/26.5.2006 εγγράφου της ΠΑΣΕΓΕΣ προς την ΟΣΕΓΟ, καθώς και των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 9, 12, 17, 23, 24, 27, 28 και 32 του υπ’ αριθ. 51/8.5.2006 εγγράφου της ΟΣΕΓΟ προς την ΠΑΣΕΓΕΣ. Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 30.11.2007. Η διάταξη αυτή αποτελεί υποχρεωτικό όρο της παρούσας Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 35
Τελικές διατάξεις
1. Στους εργαζόμενους (υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες) που ακολουθούν τους όρους αμοιβής και εργασίας της παρούσας Σ.Σ.Ε., δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή οι επιμέρους διατάξεις άλλων Σ.Σ.Ε.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες υψηλότερες αμοιβές ή πρόσθετες παροχές από άλλη αιτία διατηρούνται, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα σύμβαση, καθώς και ρυθμίσεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά με τους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης, εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2007, με εξαίρεση το άρθρο 17 «εκτός έδρας εργασία», η ισχύς του οποίου αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας.