Τι γίνεται στην περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότηΟ ΟΑΕΔ έχει δημιουργήσει ειδικό αυτοτελή λογαριασμό προστασίας του εργαζόμενου από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι να πληρωθούν οι ανεξόφλητες αποδοχές που προέρχονται από σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Καλύπτουν την περίοδο -3- μηνών και εμπίπτουν στο εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη πτώχευσης. Για το χρονικό διάστημα που πληρώνονται οι ανεξόφλητες αποδοχές στους εργαζόμενους, θα πρέπει να δίδονται οι εισφορές στον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό.