Πώς υπολογίζεται η άδεια και το επίδομα αδείας σε εργαζόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές:
Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας μισθωτών που αμείβονται με το σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών εξευρίσκονται πολλαπλασιάζοντας τον μέσο όρο των ημερίσιων αποδοχών που έλαβαν οι μισθωτοί από την λήξη της τελευταίας αδείας τους (έστω κι αν αυτή ήταν στο προηγούμενο έτος), και της τρέχουσας άδειας που πάιρνουν τώρα.
!Αν ο εργαζόμενος παίρνει 1η φορά άδεια από την ημερομηνία πρόσληψής του, τότε θα ληφθεί ο μέσος όρος των αποδοχών που έλαβε από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την ημερομηνία λήψεως της αδείας.