Κατηγορίες εργαζόμενων που δικαιούνται αυξημένο επίδομα αδείας:Βιβλιοδέτες:
-Αν έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στον κάδο βιβλιοδεσίας ή 12 χρόνια σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται πρόσθετη άδεια ανάπαυσης 3 εργασιακών ημερών κάθε χρόνο με αποδοχές, δηλαδή συνολικά άδεια ανάπαυσης 25 εργάσιμων ημερών με αποδοχές και επίδομα αδείας 15 ημερομίσθια.

Καπνοβιομηχανία:
15 ημερομίσθια ως επίδομα αδείας το έτος

Λιθογράφοι και εργαστήρια γραφικών τεχνών
17 καταβαλλόμενα ημερομίσθια

Τυπογράφοι όλης της χώρας
17 ημερομίσθια ανά έτος

Τυπογράφοι εποχιακών εφημερίδων
– μέχρι 5 έτη υπηρεσίας 17 καταβαλλόμενα ημερομίσθια
– πάνω από 5 έτη υπηρεσίας σε 20 καταβαλλόμενα ημερομίσθια

Φωτοστοιχειοθετικών επιχειρήσεων

Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα αδείας αυξάνεται κατά :
-2/25 επιπλέον το νόμιμου
-ορίζεται από 1/1/2003 στα 17/25 του καταβαλλόμενου μισθού
-Από 1/1/2009 ανέρχεται στα 19/25 του καταβαλλόμενου μισθού