Άδεια λόγω ασθένειας εξαρτωμένων μελώνΟ κάθε εργαζόμενος μπορεί να πάρει άδεια -6- ημέρες στο ημερολογιακό έτος για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (εφ’άπαξ ή τμηματικά). Αμ προστατεύει -2- μέλη τότε είναι -8- ημέρες το έτος, και αν προστατεύει τρία ή περισσότερα τότε είναι 12 ημέρες.