Χορήγηση αδείας άσκησης λογιστή φοροτεχνικούΗ άδεια άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή – φοροτέχνη χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο (άρθρο 4 Π.Δ. 340/98, Στ. Ε. 490/98). Αν το λογιστικό γραφείο λειτουργεί με τη μορφή εταιρίας, τότε θα πρέπει να έχουν άδεια και τα μέλη της εταιρίας και η ίδια η εταιρία. Αναλυτικότερα: α) Άδεια Δ τάξης χορηγείται σε όσους έχουν απολυτήριο Λυκείου και 12 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθοί λογιστές ή όταν έχουν απολυτήριο Επαγγελματικού ή Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας και 10 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθοί λογιστές ή όταν έχουν πτυχίο λογιστικής ή μακροχρόνιο πρόγραμμα ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ και 8 χρόνια προϋπηρεσία ως βοηθοί λογιστές. Μετά από 5 χρόνια μπορούν να πάρουν άδεια Γ τάξης. β) Άδεια Γ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. (τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας), καθώς και στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων) με 4 χρόνιο προϋπηρεσία στο επάγγελμα του Λογιστή. (τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων. Άδεια Β τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που ασκούν το οικονομολογικό επάγγελμα 2 χρόνια στη Γ τάξη, στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. (τμήματος Λογιστικής και Οικονομίας) μετά από 4 χρόνια από τότε που ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή στη Γ τάξη, και στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. (τμήματος εμπορίας, Διοίκησης και Τουρισμού) μετά από 3 χρόνια από τότε που ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή στη Γ τάξη. δ) Άδεια Α τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που ασκούν για 3 έτη το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχvη στη Β τάξη και στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. (τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας) που ασκούν για 4 χρόνια το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτέχvη στη Β τάξη.

Σε όσους έχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο στη Λογιστική – Ελεγκτική, στον Εσωτερικό Έλεγχο ή στην Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού, που απαιτείται για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης, μειώνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (άρθρο 1 παρ. 2ε Ν. 2515/97).