Α.Τ.Δ. Α 1072879 ΕΞ 31-08-2021
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Α.Τ.Δ. Α 1072879 ΕΞ 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Α΄ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375235
E-Mail : atd@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)».

ΣΧΕΤ.:1.Η με αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ. 16663/26-08-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Οι σχετικές με το θέμα 56η και 57η εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (βλ.Παράρτημα).

Σε συνέχεια προηγουμένων εγκυκλίων, σας κοινοποιούμε την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 9ΚΗΩ46ΜΤΛ6-ΕΜ2), αναφορικά με θέματα προσωπικού των Υπηρεσιών του Δημοσίου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID 19».

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες-αποδέκτες για την εφαρμογή των αναφερομένων οδηγιών στην εγκύκλιο.

Της παρούσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Τμήμα Α’ στα τηλέφωνα 210-3375356 Μ.Παπαδάκη, 210-3375555, Μ. Ράλλη και 210-3375135 Κ. Χρίτη.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών στα τηλέφωνα 213131-3337, -3340, -3378 (για θέματα COVID).

 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης
α.α.
ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ