ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 39 του ν.1914/1990, (Φ.Ε.Κ. 178 ΑΆ/ 90) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84 ΑΆ/ 92), του ν.2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 ΑΆ/94 και του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 ΑΆ/7.11.2000)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” όπως ισχύει.

4. Την αριθ.37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1432/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ 204/13.2.2006).

5. Την ανάγκη συγκρότησης Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τη διενέργεια συνεχών προληπτικών ελέγχων με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συγκροτούμε στις περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Ιωαννίνων, Χαλκιδικής, Καβάλας και Χανίων, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου με ημερομηνία έναρξης την 16.2.2007.

Β. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Έργο των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του ν.2238/1994 και του ν.2859/2000.

2. Στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Ως Συντονιστές – Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου και Αναπληρωτές αυτών ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ., Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. και Προϊστάμενοι Τμημάτων Δ.Ο.Υ..

4. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ενημερώνονται με ευθύνη του Συντονιστή – Επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του Συντονιστή – Επόπτη του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου από επιμέρους διμελή ή τριμελή ή τετραμελή κατά την κρίση του Συντονιστή Επόπτη συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου. Σε κάθε Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου, ορίζεται ένας (1) Συντονιστής Επόπτης και ο Αναπληρωτής του, εκ των οποίων ο ένας θα υπηρετεί στη Δ.Ο.Υ. που έχει έδρα το Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου.

Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σΆ αυτά υπαλλήλων .

5. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των Συντονιστών – Εποπτών και των Αναπληρωτών τους οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου κατά την έναρξη και τη διάρκεια του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σΆ όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο. Μετά το πέρας του ελέγχου κάθε συνεργείο θα παραδίδει στο Συντονιστή – Επόπτη κατάσταση για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Ο Συντονιστής – Επόπτης θα διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου τις καταστάσεις των επιμέρους συνεργείων προκειμένου να καταχωρηθούν άμεσα σε ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου.

6. Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών του χρόνου και του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, ανατίθεται στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργειου Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) εις τριπλούν, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.

8. Τα επιμέρους συνεργεία, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους και από τον Αναπληρωτή Συντονιστή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου, και θα θεωρούνται από τον Συντονιστή – Επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.

9. Οι ιδιώτες – συναλλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα συνεργεία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.

10. Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους Συντονιστές – Επόπτες πρός τα επιμέρους συνεργεία, επιστρέφονται σΆ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του Προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου.

11. Τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ., τα οποία ορίζονται ως έδρες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

12. Οι Συντονιστές – Επόπτες, οι Αναπληρωτές τους και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι Συντονιστές – Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.

13. Η πληρωμή των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23120 και ΚΑΕ 0511 και 0515 του οικονομικού έτους 2007.

Γ. Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω Δ.Ο.Υ. και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.

Τα συγκροτούμενα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου έχουν ως εξής :

1. Στο νομό Αττικής

α) Πρώτο (1ο ) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : AΆ Αθηνών (ΑΆ, Β,Ά ΓΆ), ΔΆ Αθηνών (ΔΆ, ΗΆ), ΙΑΆ Αθηνών, ΙΆ Αθηνών, ΕΆ Αθηνών (ΕΆ, ΘΆ), ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤΆ, ΖΆ), ΚΑΆ Αθηνών, ΚΒ΄ Αθηνών και ΙΣΤ΄ Αθηνών. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΔΆ Αθηνών (ΔΆ ,ΗΆ).

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΘΆ Αθηνών, ΚΆ Αθηνών, ΙΕΆ Αθηνών, ΙΓΆ Αθηνών, ΚΓ΄ Αθηνών, ΙΔ΄ Αθηνών, Γαλατσίου και Ν. Φιλαδέλφειας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΚΓΆ Αθηνών.

γ) Τρίτο (3ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΒΆ Αθηνών, ΙΖΆ Αθηνών, ΙΗ΄ Αθηνών, Βύρωνα, Ζωγράφου, Α΄ Καλλιθέας, Β΄ Καλλιθέας και Μοσχάτου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΙΖΆ Αθηνών.

δ) Τέταρτο (4ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης και Ν. Σμύρνης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου.

ε) Πέμπτο (5ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Κορωπίου, Παλλήνης και Λαυρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.

στ) Έκτο (6ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Ν. Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγ. Στεφάνου και Ψυχικού. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

ζ) Έβδομο (7ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, ¶νω Λιοσίων, Ιλίου, Πετρούπολης, Α΄ Περιστερίου και Β΄ Περιστερίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

η) Όγδοο (8ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, ΣΤ΄ Πειραιά, Ελευσίνας και Μεγάρων. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου .

θ) Ένατο (9ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α΄ Πειραιά (ΑΆ,ΒΆ), Γ΄ Πειραιά, Δ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, Σαλαμίνας και Αίγινας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά.

2. Στο νομό Θεσσαλονίκης

α) Πρώτο (1ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΑΆ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης (ΒΆ, ΓΆ), Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ι΄ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως και Αγίου Αθανασίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΒΆ Θεσσαλονίκης (ΒΆ, ΓΆ).

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Δ΄ Θεσσαλονίκης, ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης, Θ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Τούμπας, Καλαμαριάς και Λαγκαδά. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΔΆ Θεσσαλονίκης.

3. Στο νομό Ευβοίας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Χαλκίδας, Ιστιαίας, Καρύστου, Λίμνης και Κύμης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

4. Στο νομό Κορινθίας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Κορίνθου, Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Νεμέας και Δερβενίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.

5. Στο Νομό Αργολίδας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Ναυπλίου, ΄Αργους και Κρανιδίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου.

6. Στο νομό Μεσσηνίας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Μεσσήνης, Πύλου, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

7. Στο νομό Μαγνησίας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α΄ Βόλου, Β΄ Βόλου και Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΑΆ Βόλου.

8. Στο Νομό Πιερίας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ.: ΑΆ Κατερίνης και ΒΆ Κατερίνης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΑΆ Κατερίνης.

9. Στο Νομό Ιωαννίνων

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Α΄ Ιωαννίνων, ΒΆ Ιωαννίνων και Μετσόβου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. BΆ Ιωαννίνων.

10. Στο Νομό Χαλκιδικής

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στην χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Πολυγύρου, Αρναίας, Ν. Μουδανιών και Κασσάνδρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Ν. Μουδανιών.

11. Στο Νομό Καβάλας

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΑΆ Καβάλας, ΒΆ Καβάλας, Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α΄ Καβάλας.

12. Στο νομό Χανίων

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΑΆ Χανίων, Β΄ Χανίων και Καστελίου Κισσάμου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α΄ Χανίων.

Δ. Τα ονοματεπώνυμα των Συντονιστών – Εποπτών, των Αναπληρωτών αυτών, καθώς και των υπαλλήλων που θα μετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ορισθούν με νεώτερη απόφασή μας.

Ε. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 16.2.2007 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.