Α.1262/2021
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων” (Β’ 196)

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021
Α 1262/23-12-2021

(ΦΕΚ Β’ 6277/29-12-2021)

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2.α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’
ΤΜΗΜΑ Β’
2.β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375000
Fax:2103611752
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1262/2021

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων” (B 196).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 1591/1986 (Α’ 50), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 285).

2. Του άρθρου 82 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Τα άρθρα 12, 30 και 42 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Την υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/16.3.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα εντύπων» (Β’ 196).

5. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

8. Το Κεφαλαίο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Την ανάγκη μείωσης του υλικού και διαχειριστικού κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται από την διαχείριση των εκτυπώσεων των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.)

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Προστίθεται νέο εδάφιο, μετά το πρώτο εδάφιο της περ. η της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β’ 196) απόφασης και η περ. η διαμορφώνεται ως εξής:
«η) Το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6β), που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, υπογράφεται από τον Υπάλληλο του Τμήματος, τον Προϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ./του Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η χρήση του περιορίζεται στις περιπτώσεις κεντρικά εκδοθέντων και εκκαθαρισμένων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) που εξοφλούνται συμψηφιστικά κεντρικά ή από τη Δ.Ο.Υ. ή συμψηφιστικά και με εντολή μεταφοράς, σε περίπτωση που το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του προς επιστροφή ποσού και η επιστροφή εξοφλείται κεντρικά. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας».

2. Το υπόδειγμα της υπό στοιχεία Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015/29.10.2015 (Β΄ 2521) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτό προστέθηκε στην υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/16.3.1998 απόφαση, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β’ 196) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ