Α.1253/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες – καθορισμός ανώτατης ποσότητας», (Β’ 610)

Αθήνα, 17/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: Α 1253/17.12.2021

(ΦΕΚ Β’ 6050/20-12-2021)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε’ Φ.Π.Α.ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 68 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς / Α. Μελανίτου
Τηλέφωνο: 210-6987504-407
E-Mail: ddtheka@aade.gr
finexcis@aade.gr
Url: www.aade.gr

Α 1253/2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ (Β’ 610) «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες – καθορισμός ανώτατης ποσότητας».

ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του άρθρου 80 του ν. 1684/1987 (Α’ 18),
β) τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των άρθρων 79 και 80 του ν. 1684/1987 (Α’18) που αποτελεί ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 83/181/ΕΟΚ (νυν 2009/132/ΕΚ) «για την απαλλαγή από Φ.Π.Α ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών» (νυν Οδηγία 2009/132/ΕΚ),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Γ’ της Διεθνούς Σύμβασης περί προσωρινής εισαγωγής του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας που κυρώθηκε με το ν. 2401/1996 (Α’ 97) και τα παραρτήματα αυτής έγιναν αποδεκτά εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την αριθμ. 93/329/ΕΟΚ απόφαση του Συμβουλίου ΕΟΚ της 15ης Μαρτίου που αφορά τη σύναψη της σύμβασης για την προσωρινή εισαγωγή και την αποδοχή των παραρτημάτων της,
ε) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 107 και του άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2009 «για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών» (L 324),

2. Των στοιχείων 12 και 131 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 132), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων, που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες – καθορισμός ανώτατης ποσότητας» (Β’ 610), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ18Α 5030961 ΕΞ 2013/23-8-2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ2010 ΑΥΟ (Β’ 610) αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τους δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες και τον καθορισμό ανώτατης ποσότητας των εν λόγω καυσίμων» (Β’2250).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», (Β’ 4738).

5. Την υπό στοιχεία 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις 39/3/30.11.2017, (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020, του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη αύξησης του ορίου των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων, που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες για την διευκόλυνση και προσέλκυση διεθνών μεταφορικών/διαμετακομιστικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ18Α 5017560 ΕΞ 2010/22.04.2010 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τους δασμούς και φόρους των καυσίμων που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές των μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων που εισέρχονται στην χώρα μας από τρίτες χώρες – καθορισμός ανώτατης ποσότητας» (Β’ 610), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η μέγιστη ποσότητα των καυσίμων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, για την οποία παρέχεται απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθορίζεται σε 350 λίτρα για το όχημα της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 1 και 200 λίτρα για τον ρυμουλκούμενο ψυκτικό θάλαμο».

Άρθρο 2

1. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ