Α 1246/2021
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013
Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2021
Α 1246/23-11-2021

(ΦΕΚ Β’ 5497/29-11-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
II.

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 – 3375857
Τηλ/πία:210 – 3375854
Ηλ. ταχ.:dos.c@aade.gr
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 – 33 75 311
Τηλ/πία:210 – 33 75
Ηλ. ταχ.:d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
Ιστοσελίδα:www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1246/2021

Θέμα: Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ.3 σε συνδυασμό με τις παρ.1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.4172/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3, και 5 του ίδιου άρθρου.
β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκταση της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησης της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής.
γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
δ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ιδίως του άρθρου 14.

2. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) βλ. http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/members/) σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings) βλ.http://www.oecd.org/tax/transparency/exchanget-of-information-on/request/ratings/ στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

3. Τον από 9.12.2020 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της («Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistamnce in Tax Matters» βλ. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf).

4. Τα από 26.02.2021 Συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, σχετικά, αφενός, με τον κατάλογο της ΕΕ για τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς (Παράρτημα Ι), και, αφετέρου, με την κατάσταση της συνεργασίας με την ΕΕ των δικαιοδοσιών υπό εξέταση σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους για την εφαρμογή των αρχών χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης (Παράρτημα II), όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C66/10/26.02.2021).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και διορθ. σφ. Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπό στοιχεία ΔΟΣ Γ..ΕΞ 2021/εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στο φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2020, είναι τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
1 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten
2 Αϊτή Haiti
3 Ακτή Ελεφαντοστού Cote d’ Ivoire
4 Ανγκουίλα Anguilla
5 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda
6 Βανουάτου Vanuatu
7 Βασίλειο του Λεσότο Kingdom of Lesotho
8 Γκαμπόν Gabon
9 Γκάνα Ghana
10 Γουϊάνα Guyana
11 Γουϊνέα Guinea
12 Γουατεμάλα Guatemala
13 Εσουατίνι Eswatini
14 Ιορδανία Jordan
15 Καζαχστάν Kazahstan
16 Καμπότζη Cambodia
17 Λιβερία Liberia
18 Μαδαγασκάρη Madagascar
19 Μαλδίβες Maldives
20 Μάλι Mali
21 Μαυριτανία Mauritania
22 Μπαρμπάντος Barbados
23 Μπενίν Benin
24 Μποτσουάνα Botswana
25 Μπουρκίνα Φάσο Burkina Faso
26 Ναμίμπια Namibia
27 Νίγηρας Niger
28 Ντομίνικα Dominica
29 Ομάν Oman
30 Ονδούρα Honduras
31 Παλάου Palau
32 Παναμάς Panama
33 Παπούα Νέα Γουϊνέα Papua New Guinea
34 Παραγουάη Paraguay
35 Ρουάντα Rwanda
36 Σεϋχέλλες Seychelles
37 Ταϋλάνδη Thailand
38 Τανζανία Tanzania
39 Τόγκο Togo
40 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Trinidad and Tobago
41 Τζιμπουτί Djibouti
42 Τσάντ Chad
43 Φιλιππίνες Philippines

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, και τα εξής:

α/α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Διάστημα εντός του 2020 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος
1 Κένυα Kenya 1.1.2020-31.10.2020
2 Μαυροβούνιο Montenegro 1.1.2020-30.4.2020
3 Μονγκολία Mongolia 1.1.2020-30.4.2020
4 Πράσινο Ακρωτήρι Cabo Verde 1.1.2020-30.4.2020

Ηαπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

O Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ