Α.1231/2021
Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ.: A.1231/18.10.2021

Αρ. ΦΕΚ: Β 4988/27.10.2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 – Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987443
E-Mail: dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Ενωσιακό Ηλεκτρονικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
γ) των άρθρων 9-11 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269/2013),
δ) των άρθρων 3-7 του Υποτμήματος 2 του Τμήματος 1 του Κεφ. 2 του Τίτλου I «Γενικές Διατάξεις» του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015),
ε) των άρθρων 6-7 του Υποτμήματος 2 του Τμήματος 1 του Κεφ. 2 του Τίτλου I «Γενικές Διατάξεις» του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/2015),
στ) του άρθρου 55 του Κεφ. 8 «Τελικές Διατάξεις» του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής (L 69/2016),
ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία 5024905/3083/Α0019/30-06-2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο Κοινοτικό Σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) από την Τελωνειακή Υπηρεσία Ορισμός αρμόδιων τελωνειακών αρχών» (Β’ 1371).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού των εθνικών διαδικασιών για τη διαδικασία καταχώρισης στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και χορήγησης του αριθμού αναγνώρισης (EORI) των οικονομικών φορέων δεδομένης της εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την υποχρέωση ψηφιακής ανταλλαγής πληροφοριών-δεδομένων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των συναλλασσομένων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι επί μέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καταχώρισης των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και χορήγησης του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, κατά το μέρος που αυτές είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ενωσιακές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

2. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) Η διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την καταχώριση των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα EOS και τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών φορέων (EORI).
β) Οι αρμόδιες αρχές της χώρας στις οποίες τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταχώριση και χορήγηση του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) των οικονομικών φορέων.

Άρθρο 2
Ορισμοί

α) Οικονομικός Φορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.
β) Αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (αριθμός EORI): μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ο οποίος χορηγείται από την τελωνειακή αρχή σε οικονομικό φορέα ή σε άλλο πρόσωπο προκειμένου να εφαρμοστεί η τελωνειακή νομοθεσία.
γ) Αρμόδια Αρχή καταχώρισης και χορήγησης του μοναδικού αριθμού EORI: Η τελωνειακή Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI) και στην οποία ανατίθεται ο έλεγχος αυτής, η καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα των οικονομικών φορέων και η χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ενωσιακές διατάξεις, καθώς και με την διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.
δ) Σύστημα Οικονομικών Φορέων (EOS): Το ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα αναγνώρισης των οικονομικών φορέων, όπως αυτά καθορίζονται στο παράρτημα 12-01 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.
ε) Ειδικός Αριθμός ad hoc: Ο ειδικός αριθμός που χορηγείται σύμφωνα με την διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας.

Άρθρο 3
Υπόχρεοι καταχώρισης και απόκτησης αριθμού EORI

1. Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, υποχρεούνται να καταχωρούνται στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα οικονομικών φορέων (EOS) και να λαμβάνουν έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

2. Ειδικότερα, υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας καταχώρισης και απόκτησης αριθμού αναγνώρισης EORI έχουν:
α) οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
β) σε ειδικές περιπτώσεις, οικονομικοί φορείς μη εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης,
γ) άλλα πρόσωπα, πλην των οικονομικών φορέων, τα οποία ασκούν δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται αριθμός EORI, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ)/2015/2446.

3. Μετά την καταχώριση των ανωτέρω προσώπων και τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να τον χρησιμοποιούν σε όλες τις τελωνειακές συναλλαγές και διαδικασίες εντός του τελωνειακού εδάφους στην Ένωση, για τις οποίες απαιτείται ο αναγνωριστικός αυτός αριθμός.

Άρθρο 4
Απαιτούμενες ενέργειες και ευθύνη προσώπων που απαιτείται να έχουν αριθμό EORI

1. Οι οικονομικοί φορείς και τα λοιπά πρόσωπα που απαιτείται να έχουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης EORI είναι υπόχρεοι για:
– την εκκίνηση της διαδικασίας καταχώρισης, με την υποβολή της σχετικής αίτησης στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 5,
– την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων,
– την ενημέρωση της εκδίδουσας Τελωνειακής Αρχής σχετικά με την τυχόν τροποποίηση βασικών στοιχείων που συνδέονται με τον αριθμό EORI.

2. Επιπλέον, τα ανωτέρω πρόσωπα φέρουν ευθύνη:
– για την ακρίβεια, πληρότητα και επικαιροποίηση των στοιχείων που παρέχονται στην Τελωνειακή Αρχή σχετικά με τον αριθμό EORI,
– την γνησιότητα, την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιουδήποτε σχετικού δικαιολογητικού εγγράφου.

Άρθρο 5
Ορισμός αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών για τη χορήγηση του αριθμού EORI

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές Αρχές για την διαδικασία καταχώρισης στο EOS και χορήγησης μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI ορίζονται όλα τα Τελωνεία της χώρας.

2. Οι οικονομικοί φορείς καθώς και τα λοιπά πρόσωπα για τα οποία απαιτείται καταχώριση, εφόσον:
– είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης καταχωρίζονται στην Τελωνειακή Αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο εγκατάστασής τους,
– δεν είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης καταχωρίζονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του τόπου όπου υποβάλλουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση απόφασης.

Άρθρο 6
Δομή του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης EORI

Η δομή του μοναδικού αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης ΕΟRI αποτελείται:
α) για τους εγκατεστημένους οικονομικούς φορείς ή πρόσωπα στην Ελλάδα, από συνδυασμό:
– του κωδικό ISO alpha-2 της χώρας μας (GR) και
– του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου.
β) για τους εγκατεστημένους οικονομικούς φορείς σε τρίτες χώρες, από συνδυασμό:
– του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας μας (GR),
– του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο, όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική νομοθεσία και
– του συστημικού κωδικού που παράγεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης αριθμού EORI και καταχώρισης στο ενωσιακό σύστημα EOS

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, προκειμένου να λάβουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης EORI, υποβάλλουν, ηλεκτρονικά στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύεται με τα απαραίτητα, συνημμένα αυτής, δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 8. Κατ’ εξαίρεση, η υποβολή της Αίτησης Δήλωσης και των συνημμένων αυτής δικαιολογητικών είναι επιτρεπτή, σε έντυπη μορφή στην εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου για την ηλεκτρονική υποβολή της.

2. Οι Τελωνειακές Αρχές, πριν από τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει χορηγηθεί, προηγουμένως, άλλος αριθμός EORI στο συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ακολούθως, διενεργούν έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων και αποδέχονται ή απορρίπτουν, κατά περίπτωση, την Αίτηση-Δήλωση. Σε περίπτωση αποδοχής της Αίτησης-Δήλωσης, προβαίνουν, κατά περίπτωση, σε έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων αυτής και αποθηκεύουν τα δεδομένα της στο ενωσιακό ηλεκτρονικό σύστημα (EOS) προκειμένου να αποδοθεί ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI). Μετά την έκδοση του αριθμού EORI ο αιτών ενημερώνεται άμεσα για τον αριθμό αυτό, με σχετική Βεβαίωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με κάθε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας.

Άρθρο 8
Απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τη χορήγηση του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI

Με την Αίτηση Δήλωση για τη χορήγηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισης EORI, υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα έγγραφα:
Α) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά πρόσωπα, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Β) Για τα εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα νομικά πρόσωπα, επίσημο έγγραφο από εμπορικό ή άλλο επιμελητήριο τρίτης χώρας, το οποίο παρέχει δεδομένα αναγνώρισης του οικονομικού φορέα. Το εν λόγω έγγραφο ισχύει εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσής του. Οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητούν επίσημη μετάφραση του εν λόγω εγγράφου.
Γ) Για τα εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα φυσικά πρόσωπα, ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 «για τη θέσπιση του Κοινοτικού Κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα Σύνορα (Κώδικας Συνόρων Σέγκεν)» (L105).

Άρθρο 9
Χορήγηση ειδικού αριθμού «Ad hoc»

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οικονομικοί φορείς και πρόσωπα δεν διαθέτουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI) ή η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή υποβολής της διασάφησης δεν έχει δυνατότητα επιβεβαίωσης του αριθμού αυτού, η Τελωνειακή Αρχή δύναται να χορηγεί στα πρόσωπα αυτά έναν ειδικό αριθμό «ad hoc», προκειμένου να συναλλαχθούν με τις Τελωνειακές Αρχές της Χώρας.

2. Ειδικότερα, ως αριθμός «ad hoc» νοείται ο αριθμός που χορηγείται από την εκάστοτε αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αποκλειστικά για την υποβολή μιας συγκεκριμένης διασάφησης και χρησιμοποιείται, ομοίως, αποκλειστικά και μόνο εντός της ημέρας υποβολής της και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να επαναχρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 10
Δομή ειδικού αριθμού»ad hoc»

Ο ειδικός αριθμός «ad hoc» αποτελείται από συνδυασμό:
– του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας μας (GR),
– του κωδικού ISO alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ενδιαφερόμενος, όπως αυτός έχει καθορισθεί από την σχετική νομοθεσία και
– του συστημικού κωδικού που παράγεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet.

Άρθρο 11
Ακύρωση καταχώρισης αριθμού EORI

Οι Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν σε ακύρωση του μοναδικού αριθμού EORI:
α) κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του καταχωρισμένου προσώπου που έχει λάβει τον αριθμό EORI,
β) οίκοθεν, σε περίπτωση που η Τελωνειακή Αρχή γνωρίζει ότι το καταχωρισμένο πρόσωπο που έχει λάβει τον μοναδικό αριθμό EORI έχει προβεί σε διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή έχει πλέον εκλείψει για οποιαδήποτε αιτία ο λόγος χορήγησής του.

Άρθρο 12
Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών συστημάτων

1. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, οι Τελωνειακές Αρχές χορηγούν μοναδικό αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης (EORI):
– για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα σύμφωνα με την δομή του αριθμού που καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας,
– για τους εγκατεστημένους σε τρίτη χώρα αριθμό «ad hoc», ο οποίος θα αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-2 της χώρας μας (GR), τον κωδικό ISO alpha-2 της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, τον τετραψήφιο κωδικό του Τελωνείου έκδοσης του αριθμού, το χαρακτήρα «Α» και τον αριθμό του ταξιδιωτικού εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου του οικονομικού φορέα.
Με την επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καταχωρεί τα δεδομένα του εγκατεστημένου στην Ελλάδα προσώπου στο ηλεκτρονικό σύστημα.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης του αριθμού EORI μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος Τελωνείων ICISnet ή του ενωσιακού συστήματος EOS, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (π.χ. βεβαίωση χορήγησης αριθμού EORI). Στην περίπτωση όπου η επαλήθευση του αριθμού EORI δεν είναι εφικτή με κανέναν τρόπο, τότε μπορεί να δοθεί ειδικός αριθμός «ad hoc» για την συγκεκριμένη διασάφηση.

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ