Α.1229/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»

Αθήνα, 7-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: Α.1229/7.10.2021

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 4800/18-10-2021

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/03-06-2003 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 134 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών οχημάτων και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) (Β΄ 4738),
δ) την υπό στοιχεία Δ19Α 5041533 ΕΞ 2013/2.12.2013 ΑΥΟ «Καθιέρωση πληροφορικού συστήματος ICISnet και ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε πλήρη εφαρμογή» (Β΄ 3051).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» (Β΄ 816), για λόγους διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγοράς των οχημάτων με τη θέσπιση νέων ρυθμίσεων ως προς τα θέματα της προσωρινής εξόδου των επιβατικών οχημάτων από φορολογικές αποθήκες, που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά περισσοτέρων των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03, ήτοι κυρίως για οικογένειες πολυτέκνων, σε συνδυασμό με τις προκύπτουσες ανάγκες της αγοράς.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 816) τροποποιείται, ως ακολούθως:

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5
Προσωρινή έξοδος οχημάτων

1. Καθορισμός περιπτώσεων προσωρινής εξόδου οχημάτων.
α. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό την:
αα) Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων.
αβ) Δοκιμή τους (test drive)
αγ) Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ’ όσον αυτό απαιτείται.
αδ) Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων.
β. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με σκοπό την επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων και σε εκθέσεις εμπορικών καταστημάτων των εισαγωγέων / επίσημων αντιπροσώπων / διανομέων, με κύρια δραστηριότητα την πώληση των οχημάτων.

2. Η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου.
Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορολογικής αποθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα οχήματα:
α) της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 1 τις δέκα (10) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο από τη λήξη της έκθεσης.
β) των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α της παρ. 1 τις δεκαπέντε (15) ημέρες.
γ) της υποπερ. αδ) της περ. α της παρ. 1 τις σαράντα πέντε (45) ημέρες συνολικά, με δυνατότητα χορήγησης δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις και
δ) της περ. β της παρ. 1 τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά.

3. Οι υποπερ. αα) και αβ) της περ. α της παρ. 1 έχουν εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή εισαγωγέα και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, απαιτείται κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εξόδου από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη διάρκεια όπως καθορίζεται με την ως άνω υποπερ. αβ) και μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive) της υποπερ. αβ) της περ. α της παρ. 1.
Η περ. β της παρ. 1 έχει εφαρμογή για επιβατικά αυτοκίνητα, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Για την προσωρινή έξοδο των ως άνω επιβατικών αυτοκινήτων με διάρκεια παραμονής, εκτός της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2, απαιτείται έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης και πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:
α) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.
β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, κινητήρα, κ.λπ.) και ο αριθμός των οχημάτων με ειδική μνεία στις περιπτώσεις που τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν προσωρινά.
δ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.
ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου.
στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.
ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής αποθήκης.

5. Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθήκης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ήτοι σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ