Α.1208/2021
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή /και εκτός τελωνειακού καταστήματος.

(ΦΕΚ Β 4026/1.9.2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 «για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» (L269) και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 5 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α’ 265).

γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και της υποπερ. δδ) της περ. θ) της παρ. 4 του άρθρου αυτού, και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

δ) Της υπό στοιχεία Α.1021/05-02-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τρόποι καταβολής των τελωνειακών οφειλών» (Β’ 730).

ε) Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του εδαφ. πρώτου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ανάγκη απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τις περιπτώσεις που οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές οικονομικοί φορείς ή ιδιώτες επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/ και εκτός τελωνειακού καταστήματος και της μετάβασης σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Α. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι:

α) Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης από ιδιώτες και οικονομικούς φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός του τελωνειακού καταστήματος,

β) η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαχείρισης της αποδοχής/απόρριψης της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών από τις τελωνειακές αρχές εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος,

γ) οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλονται οικονομικές επιβαρύνσεις και έξοδα (ΔΕΤΕ) για την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 52 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, και του άρθρου 5 του εθνικού τελωνειακού κώδικα, καθώς και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, είναι οι ακόλουθες:

i) Κατόπιν αιτήσεως, εκτός των επίσημων ωρών λειτουργίας των τελωνείων,

ii) κατόπιν αιτήσεως, σε εγκαταστάσεις άλλες από το τελωνειακό κατάστημα,

iii) κατόπιν αιτήσεως, εκτός του τελωνειακού καταστήματος και εκτός επίσημου ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου,

iv) με πρωτοβουλία των τελωνειακών αρχών, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων στις εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων,

v) για αναλύσεις ή εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τα εμπορεύματα και ταχυδρομικά τέλη για την επιστροφή των εμπορευμάτων στον αιτούντα, ιδίως όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, ή παροχή πληροφοριών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ιδίου κώδικα,

vi) για εξέταση ή δειγματοληψία εμπορευμάτων για λόγους επαλήθευσης, ή καταστροφή εμπορευμάτων, εφόσον υπεισέρχονται άλλα έξοδα εκτός από αυτά που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση του τελωνειακού προσωπικού,

vii) για έκτακτα μέτρα ελέγχου, εφόσον είναι απαραίτητα λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων ή λόγω πιθανού κινδύνου.

Άρθρο 2

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την παροχή τελωνειακών εργασιών και διαχείριση αυτών (αποδοχή ή απόρριψή τους) από τις τελωνειακές αρχές

Οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές ιδιώτες ή οικονομικοί φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή των εργασιών αυτών στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) επιλέγοντας τη λειτουργία με την ονομασία «e-Αίτηση» και την εργασία που επιθυμούν από σχετικό Πίνακα. Η «e-Αίτηση» μετά τους ελέγχους εγκυρότητας, και εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα, λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης, και δύναται να διορθωθεί ή ακυρωθεί.

Ο Προϊστάμενος του τελωνείου ή ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί από τον Προϊστάμενο ο συγκεκριμένος ρόλος, ως αρμόδιος για την αξιολόγηση της αίτησης και για την αποδοχή ή απόρριψη αυτής, ανακτά την αίτηση και αναλόγως την αποδέχεται ή την απορρίπτει και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά μέσω της κατάστασης της «e-Aίτησης», η οποία αν έχει γίνει αποδεκτή θα είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή», διαφορετικά θα είναι σε κατάσταση «Απορριπτέα».

Άρθρο 3

Υπολογισμός – Βεβαίωση -Είσπραξη των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ

Μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης τελωνειακής εργασίας, ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος ανακτά την «e-Aίτηση» και συμπληρώνει τα κατάλληλα πεδία με τις πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, το ποσό των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων – ΔΕΤΕ για την παροχή των σχετικών τελωνειακών εργασιών υπολογίζεται μέσω Πίνακα με τις κατά περίπτωση χρεώσεις.

Παράλληλα δημιουργείται αυτόματα ένα Λογιστικό Σημείωμα Είσπραξης για τα βεβαιωθέντα ποσά, το οποίο εισπράττεται με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, ανάλογα με την σχετική επιλογή πληρωμής που πραγματοποιείται από τον συναλλασσόμενο κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης, κατά τα ισχύοντα αναφορικά με τους τρόπους καταβολής οφειλών στα Τελωνεία.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις

Α. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών οι ακόλουθες περιπτώσεις:

– Eφοδιασμός αλιευτικών/τουριστικών/βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.

– Έκδοση/Θεώρηση Βιβλίου Ατελείας /Αλλαγή στοιχείων, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, των αλιευτικών σκαφών/επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 4256/ 2014/πλοίων και πλωτών μέσων.

– Σφράγιση/Αποσφράγιση αυτοκινήτων.

– Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής για έκδοση Δελτίου Κίνησης/παράταση Δελτίου Κίνησης/αλλαγή στοιχείων, μόνο για ιδιώτες.

– Σφράγιση/Αποσφράγιση αποστακτικών μηχανημάτων (αμβύκων).

– Άδειες επισκευής πλοίων (έκδοση-ανανέωση-παρα-κολούθηση-έλεγχος χρήσης άδειας).

– Χρήσης του εντύπου 302 (ΝΑΤΟ ή ΕΕ) ως τελωνειακής διασάφησης.

– Έκδοση Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις πραγματοποιείται η κατά τις ισχύουσες διατάξεις υποβολή έντυπης «Αίτησης Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών» για την παροχή τελωνειακών εργασιών και η πληρωμή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. Οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές ιδιώτες και οικονομικοί φορείς που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση Α, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή τελωνειακών εργασιών καθώς και να προβούν σε ηλεκτρονική πληρωμή των αναλογουσών οικονομικών επιβαρύνσεων και εξόδων-ΔΕΤΕ.

Άρθρο 5

Εφεδρική Διαδικασία

Στις περιπτώσεις μη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet), ακολουθείται εφεδρική διαδικασία με την υποβολή της έντυπης «Αίτησης Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών» και την πληρωμή κατά τις ισχύουσες διατάξεις των βεβαιωθέντων ποσών για την παροχή των τελωνειακών εργασιών με φυσικό τρόπο.

Άρθρο 6

Τελικές Διατάξεις

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 4 και 5, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων ή/και εκτός τελωνειακού καταστήματος είναι ο μόνος αποδεκτός τρόπος υποβολής της.

Αιτήσεις για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων ή/ και εκτός τελωνειακού καταστήματος που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις των άρθρων 4 και 5, δεν θα γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ