Α.1205/2021
Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516) και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ.179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 215)

Αριθμ. Α 1205/25-08-2021

(ΦΕΚ Β’ 4040/02-09-2021)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 14) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας».
β) Του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.
γ) Της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256) καθώς και την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.
δ) Του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α’ 92).
ε) Του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251).
στ) Της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β’ 516).
ζ) Της υπό στοιχεία  Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών Θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας».
η) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/09-11-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).» (Β’ 5259).
θ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/03-12-2018 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.» (Β’ 5562).
ι) Της υπό στοιχεία Ε.2056/09-04-2019 ΑΔΑ: Ψ69Κ46ΜΠ3ΖΙΙΧ εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με την ΠΟΛ 1208/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και την ΠΟΛ 1218/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα την περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2, την παρ. 1 του άρθρου 7, και τα άρθρα 14 και 41 αυτού.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, της παρ. 10, του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

5. Την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.» (ΥΟΔΔ 27).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4739).

7. Την ανάγκη συμπλήρωσης του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516) και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215) όσον αφορά την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών που διασφαλίζουν την επιστροφή του ΕΦΚ, στις περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμου στις εγκαταστάσεις πρατηρίων με σκοπό τον εφοδιασμό σκαφών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (Β’ 516)

1. Το στοιχείο i της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 19 της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β’ 215)

1. Το στοιχείο i της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«i. Τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ, τα συναφή παραστατικά διακίνησης εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσης, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο. Mε τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής ανεξαρτήτως ποσού».

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

Τα παραστατικά που ορίζονται στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 και τα οποία έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα γίνονται δεκτά από τα Τελωνεία Επιστροφής Ε.Φ.Κ, χωρίς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά.

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ