Α.1203/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/ 12.4.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής» (Β’ 1440).

 

(ΦΕΚ Β 7301/22.12.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ, και ιδίως των άρθρων 5 και 63 αυτού, β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) (2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/12.04.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

3. Την υπό στοιχεία Α.1025/15.2.2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 765)».

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1125/16.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης (Β’ 1171)».

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη εισαγωγής της ηλεκτρονικής κοινοποίησης ως βασικού τρόπου κοινοποίησης των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1064/12.04.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», ως ακολούθως:

1. Προστίθεται άρθρο 4Α μετά το άρθρο 4 ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Κοινοποίηση της απόφασης

1. Η απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εκδίδεται επί ενδικοφανούς προσφυγής κοινοποιείται στον φορολογούμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η ηλεκτρονική κοινοποίηση προς φυσικό πρόσωπο, συντελείται
α) με την ανάρτησή της στον λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE) και
β) την εν συνεχεία αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (είτε προσωπικό email είτε email Βοηθού εκπλήρωσης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», είτε και στις δύο ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις εφόσον έχουν αμφότερες συμπληρωθεί).

3. Η ηλεκτρονική κοινοποίηση προς νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, συντελείται α) με την ανάρτησή της στο λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE) και β) την εν συνεχεία αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους ή των βοηθών εκπλήρωσης αυτών ή και στις δύο εφόσον έχουν αμφότερες συμπληρωθεί.

4. Η απόφαση θεωρείται ότι νομίμως έχει κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της και την αποστολή της ηλεκτρονικής ειδοποίησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

5. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης, η απόφαση κοινοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ΚΦΔ.».

2. Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 6 ως εξής: «Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκ-δίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και κοινοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4Α».

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από 02-01-2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ