Α.1193/2023
α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β 2785)» (Β 1624). β) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Α.1193/4.12.2023

Αρ. ΦΕΚ: 6845 Β’/05-12-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Φλώρου, Ε. Κερασιώτη
Τηλέφωνο: 210 6987411, 414
e-mail: finexcis@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ (Α’) ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

Ταχ.Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ.: 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Χατζηγεωργίου, Α. Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6479222, 273
e-mail: dat.gcsl@aade.gr

ΘΕΜΑ: α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β 2785)» (Β 1624).
β) Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79, 80, 86, 88, 92 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α’ 265),

β) της παρ. 4 και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής του άρθρου 5 του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281),

γ) του άρθρου 3 και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου αυτού του ν.2963/1922 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’134),

δ) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΑΖ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Τ.3200/25/30-05-1968 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Περί του τρόπου συστάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κλπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών» όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18.04.1979 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (ΒΖ2785)» (ΒΊ624).

4. Την υπ’ αρ. 30/003/000/3231/09-08-2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β’3457).

5. Την υπό στοιχεία Α.1036/22-03-2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001» (Β’ 2119).

6. Την υπό στοιχεία Α.1164/25-10-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001» (Β’ 6241).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22. του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α133).

8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

9. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

10. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130).

12. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

13. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού -Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις»(Α’139).

14. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

15. Την υπό στοιχεία OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks.General Requirements» Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας.

16. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής” (Β’ 2745).

17. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης».

18. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 – Τροποποίηση της αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/Β’) Α.Υ.Ο. “Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή”» (Β’ 2785) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 8 αυτής.

19. Την από 30.11.2023 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

20. Την ανάγκη α) τροποποίησης της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 Α.Υ.Ο. (Β’2785)» (Β’1624) για την απλούστευση των διαδικασιών επιλογής της μεθόδου ογκομέτρησης και επίλυση τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της απόφασης και β) παράτασης της προθεσμίας για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και των ποτών με αλκοόλη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής των αλκοολούχων ποτών και ζύθου.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως – Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β’2785)» (Β1624).

Άρθρο 1

Η υπ’ αρ. 30/003/000/1614/2018 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1:
α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο 90,
β) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1. Με την παρούσα καθορίζονται τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι σχετικοί προς αυτές όροι και διατυπώσεις, αφενός μεν αναφορικά με τις εργασίες του ελέγχου και της ογκομέτρησης (αρχικής και επανογκομέτρησης) καθώς και με την αναγνώριση και έγκριση χρήσης των δεξαμενών παντός είδους, υπό ατμοσφαιρική ή μεγαλύτερη αυτής πίεση, με σταθερή ή πλωτή οροφή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίες διαθέτουν μηχανισμό ψύξης ή θέρμανσης, στις οποίες αποθηκεύονται ή γενικά τοποθετούνται αιθυλική αλκοόλη και ποτά με αλκοόλη κατ’ άρθρο 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως, υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και γενικά σε κάθε είδους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, αφ’ ετέρου δε όσον αφορά τις εκάστοτε διενεργούμενες ογκομετρήσεις για τη μέτρηση της ποσότητας των περιεχομένων σ’ αυτές ή/και διακινουμένων τέτοιων προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των μετρήσεων καθώς και η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Επίσης, με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο χρησιμοποιούμενος στις κατά τα ανωτέρω εργασίες εξοπλισμός, καθώς και οι φορείς που δύνανται να διενεργούν τις εν λόγω εργασίες.

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, οι δεξαμενές που αποθηκεύεται μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’265), τις οποίες κατέχουν οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την εν λόγω αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Στην παρούσα απόφαση, ως «αιθυλική αλκοόλη» και «ποτά με αλκοόλη» νοούνται, αντιστοίχως, η αιθυλική αλκοόλη του άρθρου 80 του ν. 2960/2001 και τα αλκοολούχα προϊόντα των άρθρων 86, 88 και 92 του νόμου αυτού.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ε της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.».

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Η παρ. 2 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του φορέα που διενεργεί την ογκομέτρηση.».

β. Το τρίτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 3 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται ανά 1 mm.».

γ. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 5 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης, από διαπιστευμένους, όπως παραπάνω φορείς, κανονικά, είτε κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια, είτε κάθε είκοσι (20) χρόνια, εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος.».

δ. Μετά το εδάφιο της περ. β. της παρ. 2 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να δοθεί παράταση δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγκρισης των ελεγκτικών αρχών σε σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία.».

ε. Η παρ. 3 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας και κοινοποιείται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.».

5. Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται, ως ακολούθως:

«β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας, της πίεσης και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ, στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.».

6. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται, ως ακολούθως:

«β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.».

7. Το στοιχείο 6 του μέρους «Β. Συντομογραφίες» του Παραρτήματος Α’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. EURAMET, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Μετρολογικών Ινστιτούτων (European Association of National Metrology Institutes).».

8. Η παρ. 1 του κεφαλαίου «IV: Μέθοδοι Ογκομέτρησης» του «Μέρους 1: Μετρολογικοί έλεγχοι» του Παραρτήματος Δ’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για την ογκομέτρηση εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα. Κατά την επιλογή της μεθόδου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής : η χωρητικότητα της δεξαμενής, το σχήμα της, η θέση της σε σχέση με το έδαφος, οι συνθήκες χρήσης κ.λπ., σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσης του φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.».

9. Το «Μέρος 2: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ» του Παραρτήματος Δ’ καταργείται.

10. Το Παράρτημα Ε τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του τμήματος «Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων» του κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων – Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1: Αρχικός έλεγχος – ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες θα αναγράφονται ανά 1 mm.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του τμήματος «Β. Έλεγχος και αξιολόγηση» του κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων -Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1: Αρχικός έλεγχος – ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«1. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων ελέγχων, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.».

11. Το Παράρτημα ΣΤ αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας, ως έπεται κατωτέρω και αποτελεί ενιαίο αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β’

Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/2001.

Άρθρο 2

Παρατείνεται από τη λήξη της, έως και 30-06-2024:

α) Η προθεσμία που τέθηκε με την περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-04-2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων.

β) Η προθεσμία που τέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 30/003/000/3231/09-082018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, ποτά ελεύθερα αλκοόλης, ως και μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

ΜΕΡΟΣ Γ Έναρξη ισχύος

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ