Α.1191/2023
α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 914). β) Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

(ΦΕΚ Β 6838/4.12.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Tων άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 63 αυτού, β) του άρθρου 5, των παρ. Β.5, Β.11 και Γ.1 του άρθρου 7 και της παρ. 10 του άρθρου 8, καθώς και της περ. ιγ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. Β.5. αυτού,

γ) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 κοινή απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Τ3200/25/30-05-1968 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Περί του τρόπου συ-στάσεως Επιτροπών δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18.04.1979 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Την υπ’ αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 914).

5. Την υπό στοιχεία Α.1032/20-03-2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 1962).

6. Την υπό στοιχεία Α.1166/25-10-2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγ-ματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 6242).

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ2017/ 27-01-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος της Τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

8. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β’ 2745).

9. Την υπό στοιχεία OIML R 71:2008 «Fixed Storage Tanks.General Requirements» Σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας.

10. Την από 30.11.2023 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/03/ 30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την ανάγκη α) τροποποίησης της υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β’ 914) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την απλούστευση των διαδικασιών επιλογής της μεθόδου ογκομέτρησης και επίλυση τεχνικών ζητημάτων που ανέκυψαν, κατά την εφαρμογή της απόφασης και β) παράτασης της προθεσμίας για την ογκομέτρηση των δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών, καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων (Β’ 914)».

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Η έγκριση χρήσης χορηγείται με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο μέρος «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ε της παρούσας, ισχύει δε για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από της ημερομηνίας καταρτίσεως του οικείου ογκομετρικού πίνακα.».

2.   άρθρο 4 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Η παρ. 2 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«2. Για την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης, μπορεί να εφαρμοσθεί οποιαδήποτε αποδεκτή μετρολογικά μέθοδος, η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο διαπίστευσης του φορέα που διενεργεί την ογκομέτρηση.».

β. Το τρίτο εδάφιο της περ. β. της παρ. 3 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες πρέπει να αναγράφονται ανά 1 mm.».

γ. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 5 του μέρους «Α. Απαιτήσεις» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Επανογκομέτρηση των κατά τα ανωτέρω δεξαμενών διενεργείται, επίσης από διαπιστευμένους, όπως παραπάνω φορείς, κανονικά, είτε κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια, είτε κάθε είκοσι (20) χρόνια, εφόσον όμως πραγματοποιείται ο κατά τα ανωτέρω ανά πενταετία περιοδικός έλεγχος.».

δ. Μετά το εδάφιο της περ. β. της παρ. 2 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να δοθεί παράταση δέκα (10) εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγκρισης των ελεγκτικών αρχών σε σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου επιτηδευματία.».

ε. Το πρώτο εδάφιο της περ. α. της παρ. 3 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«Προκειμένου για τις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται, ως δοχεία συλλογής της αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες μονάδες παραγωγής, περί των οποίων το Παράρτημα Ε2′ της παρούσας, το Τελωνείο Ελέγχου, μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία της κατά τα ανωτέρω αίτησης, συγκροτεί την κατά την περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας επιτροπή, η οποία προβαίνει στον μακροσκοπικό έλεγχο και επιθεώρηση της δεξαμενής.».

στ. Η παρ. 4 του μέρους «Β. Τηρητέες Διαδικασίες» τροποποιείται, ως ακολούθως:

«4. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση χρήσης, όπως και η ανανέωση αυτής, χορηγείται επί ειδικού εντύπου, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσας και κοινοποιείται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.».

3. Η περ. β. της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β. Ηλεκτρονικά συστήματα, για τη μέτρηση του ύψους, της θερμοκρασίας, της πίεσης και της πυκνότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα αυτά πληρούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, ανταποκρίνονται στις προβλέψεις σχετικών διεθνών συστάσεων και προτύπων και είναι επίσης διακριβωμένα από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατόπιν της προηγούμενης σχετικής προς τούτο έγκρισης της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. της ΑΑΔΕ στην οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πλήρης σχετική τεκμηρίωση.».

4. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β. Τα στοιχεία του κατά τα ανωτέρω Μητρώου είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές για τον προγραμματισμό των κατά το άρθρο 6 της παρούσας δειγματοληπτικών ελέγχων και για την υλοποίηση των προβλεπομένων σε περίπτωση διαπιστώσεως αποκλίσεων, ανακριβειών κ.λπ., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.».

5. Το στοιχείο 6 του μέρους «Β. Συντομογραφίες» του Παραρτήματος Α’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«6. EURAMET, νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Μετρολογικών Ινστιτούτων (European Association of National Metrology Institutes).».

6. Η παρ. 1 του «Κεφαλαίου IV: Μέθοδοι Ογκομέτρησης» του «Μέρους 1: Μετρολογικοί Έλεγχοι» του Παραρτήματος Δ’ αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για την ογκομέτρηση εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι, σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα. Κατά την επιλογή της μεθόδου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: η χωρητικότητα της δεξαμενής, το σχήμα της, η θέση της σε σχέση με το έδαφος, οι συνθήκες χρήσης κ.λπ., σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσης του φορέα που θα διενεργήσει την ογκομέτρηση.».

7. Το «Μέρος 2: ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ» του Παραρτήματος Δ’ καταρ-γείται.

8. Το Παράρτημα Ε1 τροποποιείται, ως ακολούθως:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του τμήματος «Α. Υποβολή αποτελεσμάτων και στοιχείων» του Κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων – Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1 Αρχικός έλεγχος -ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Οι ενδείξεις στους ογκομετρικούς πίνακες θα αναγράφονται ανά 1 mm.».

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του τμήματος «Β. Έλεγχος και αξιολόγηση» του Κεφαλαίου «III. 3η Φάση: Υποβολή των αποτελεσμάτων – Έλεγχος και αξιολόγηση» του «Μέρους 1 Αρχικός έλεγχος – Ογκομέτρηση» τροποποιείται, ως εξής:

«Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της υποβολής τους, στον έλεγχο και αξιολόγηση των προαναφερθέντων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα και ευρήματα των τυχόν διενεργηθέντων, ελέγχων βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων ελέγχου.».

9. Το Παράρτημα ΣΤ’ αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας, ως έπεται κατωτέρω και αποτελεί ενιαίο αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ Β’

Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των απο-σταγματοποιών καθώς και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Άρθρο 2

Παρατείνεται από τη λήξη της, έως και 30-06-2024, η προθεσμία της περ. α. της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β’ 914) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων και για ογκομετρικούς πίνακες των δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 (Β’ 914) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και για τους οποίους, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται να παρέλθει μέχρι 30-06-2024, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ