Α.1184/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1001/ 24-12-2019 (Β’ 102/2020) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών», ως προς την προθεσμία α) εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών, με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας και β) επιστροφής ενσήμων ταινιών, μηδενικής αξίας, προς καταστροφή

Αριθμ. Α 1184/20-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 6799/29-12-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τα άρθρα 106 και 106Β του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 106 του ανωτέρω Κώδικα,
β) το άρθρο εικοστό ένατο του ν. 4411/2016 (Α’ 142),
γ) το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και των άρθρων 7, 14 και 41 του νόμου αυτού,
δ) το άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (L 127) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ»,
ε) την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/576 (L 96) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 «για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού»,
στ) την υπό στοιχεία Α.1050/2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β’ 735), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1232/25-06-2019 (Β’ 2634) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών,
ζ) την υπό στοιχεία Α.1165/2020 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή» (Β’ 3057),
η) την υπό στοιχεία Α.1081/2021 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Χορήγηση νέας παράτασης προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή» (Β’ 1642),
θ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α)’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102/2020).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών», ως προς την προθεσμία: α) εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών, με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας και β) για την επιστροφή ενσήμων ταινιών, μηδενικής αξίας, προς καταστροφή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τροποποιείται, ως ακολούθως:
Η παρ. 4 του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται, ως εξής:
«4. Η εισαγωγή ή παραλαβή των προϊόντων, στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού της ΑΔΕΤ, από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Στην περίπτωση προϊόντων, με επικολλημένες ένσημες ταινίες, μηδενικής αξίας που χρησιμοποιούνται, ως χαρακτηριστικά ασφαλείας, για τη διάθεσή τους, με απαλλαγή σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεόντως αιτιολογημένες, οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν, για δύο (2) επιπλέον μήνες, έπειτα από αίτηση του δικαιούμενου προσώπου, με τα αναγκαία αποδεικτικά για την αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης και έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας εφαρμόζονται και για τις ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που έχουν, ήδη, χορηγηθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και δεν έχει παρέλθει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η προβλεπόμενη στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1001/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προθεσμία επιστροφής τους, συνυπολογιζόμενης της τυχόν παρασχεθείσας δίμηνης παράτασης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ