Α.1183/2022
Αναγνώριση φυσικής απομείωσης (φύρας) στον μη καβουρδισμένο καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265), κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 65 του ανωτέρω νόμου

Αριθμ. Α.1183/ 22-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 6750/27-12-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 5 και 10 του άρθρου 53 Α, καθώς και της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 65 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),
β) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 2005, Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
στ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,
ζ) της υπό στοιχεία 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ 27) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),
θ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ι) της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β’ 4241),

2. Την ανάγκη καθορισμού ποσοστών φυσικής απομείωσης των προϊόντων καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του ν. 2960/2001.

3. Την από 13/12/2022 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναγνώριση φυσικής απομείωσης

Αναγνωρίζεται φυσική απομείωση (φύρα) στον μη καβουρδισμένο (πράσινο) καφέ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53 Α του ν. 2960/2001, κατά το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του σε φορολογική αποθήκη, υπό καθεστώς αναστολής, με ανώτατο ημερήσιο όριο έως και 0,0048 %, κατά βάρος, για κάθε μέρα αποθήκευσης.

Άρθρο 2
Προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης – έλεγχος

1. Για την αναγνώριση της φυσικής απομείωσης (φύρας) του προϊόντος του άρθρου 1, υποβάλλεται, ανά ημερολογιακό μήνα, σχετική αίτηση, από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 25 του επόμενου μήνα, που ακολουθεί τον ημερολογιακό μήνα τον οποίο αφορά η αναγνώρισης φύρας, με επισυναπτόμενη κατάσταση, στην οποία αναγράφεται:
α) Το είδος του προϊόντος,
β) οι διακινηθείσες ποσότητες, προς και από την φορολογική αποθήκη, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά/ έγγραφα εισόδου και εξόδου του συγκεκριμένου είδους προϊόντος, προς και από την φορολογική αποθήκη, των άρθρων 10 και 11, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 απόφασης,
γ) η πραγματική φύρα, κατά βάρος,
δ) η φύρα, κατά βάρος, που αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό του άρθρου 1,
ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, κατά την κρίση της Τελωνειακής Αρχής για τη διενέργεια του ελέγχου.

2. Η φυσική απομείωση υπολογίζεται, ημερησίως, με βάση το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας προϊόντος στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βάρους του προϊόντος, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, επί του συντελεστή απομείωσης του άρθρου 1.
Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης, για κάθε ημερολογιακό μήνα, ισούται με το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων του ημερολογιακού αυτού μήνα.

3. Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων, με τη διενέργεια λογιστικού ή και φυσικού ελέγχου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, της φορολογικής αποθήκης.
Εφόσον από τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου, επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα ημερησίως δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 1, εκδίδεται απόφαση έγκρισης της φυσικής απομείωσης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της παρούσας, το οποίο συμπεριλαμβάνεται, ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από την 25η του μήνα που ακολουθεί τον μήνα υποβολής της αίτησης και κοινοποιείται αμελητί στον ενδιαφερόμενο εγκεκριμένο αποθηκευτή με κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ενημερώνει άμεσα το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. βιβλίο αποθήκης και αφαιρεί την ποσότητα της φύρας από το συνολικό υπόλοιπο της φορολογικής αποθήκης. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει σε αντίστοιχη ενημέρωση του ειδικού βιβλίου που τηρεί για την παρακολούθηση της φορολογικής αποθήκης.
Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δύναται να επιμερίζει την ποσότητα της φύρας αναλογικά, ανά εμπορικό κωδικό προϊόντος μη καβουρδισμένου (πράσινου) καφέ, εάν η λογιστική του παρακολούθηση γίνεται ανά κωδικό προϊόντος.

5. Σε περιπτώσεις που από τον ως άνω έλεγχο, καθώς και τους εκτάκτους ελέγχους που διενεργούνται από τις ελεγκτικές τελωνειακές αρχές, διαπιστώνονται ελλείμματα, πλέον της ανώτατης ποσότητας φυσικής απομείωσης του άρθρου 1, καταβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ