Α.1181/2022
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Α.1181/20.12.2022

(ΦΕΚ Β 6645/22.12.2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
E-Mail: deef@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση για παράταση της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και την θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, η οποία λήγει στις 31-12-2022.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα απόφαση παρατείνει την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023, η οποία λήγει στις 31-12-2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως και τις 28/2/2023.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023 και αφορούν τους ιδιοκτήτες/κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην επιβολή και είσπραξη των τελών αυτών αλλά και στον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων» (Α’82), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό Σύστημα Φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/ 2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α’242) και τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 35 του ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’152).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)» (Β’ 1964).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’3051).

7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2023, που λήγει την 31-12-2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και 28-2-2023.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ