Α.1173/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23.12.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317)

Αθήνα, 31/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α 1173/31-10-2023

(ΦΕΚ Β’ 6289/01-11-2023)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΑΑΔΕ

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Κερασιώτη, Δ.Σελεμέκος
Τηλέφωνο : 210 6987 414, 416
E-Mail : finexcis@aade.gr

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
E-Mail : dstepdrugs@aade.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα
Ταχ.Κώδικας : 115 21- Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 210 6479231
E-Mail : dat.gcsl@aade.gr
Url : www.aade.gr

IIΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ,
ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Τ.Ε.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμήμα Β’ – Εφαρμογών Ε.Φ.Κ., Ταμειακής Διαχείρισης και Δικαστικού

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τμήμα Η’-Απαιτήσεων & Ελέγχου
Εφαρμογών ΕΦΚ & Ταμειακής Διαχείρισης

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72
Ταχ. Κώδικας : 18346,Μοσχάτο
Πληροφορίες : Μ. Σύλλα,
Α.Χασιώτης
Τηλέφωνο : 213 135 6752, 6747
E-Mail : efkicisnet@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1173/2023

Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β΄6317)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των {start}άρθρων 64{end}, {start}79{end} έως και {start}92{end}, {start}93Α{end}, {start}93B{end}, {start}112{end}, {start}114{end} και {start}115{end} του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και ιδίως της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 93 Α και της παρ. 2 του άρθρου 93 Β αυτού,
β) της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (Β’ 6317),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ε) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
ζ) της υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 10-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’4441),
η) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,
θ) της υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 27),
ι) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω υπό στοιχεία Α.1263/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον ανακαθορισμό τόσο της προθεσμίας εγγραφής και των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών όσο και της προθεσμίας καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ

1. Στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού και του Διοικητή ΑΑΔΕ: α) καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και β) μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 7 διαμορφώνεται, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διαδικασία και χρόνος καταχώρισης στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

1. Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν έως την τριακοστή (30ή) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εγγραφής τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και λήψης του Μοναδικού Αριθμού Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών (Α.Ε.Α.Π.), να καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα πραγματοποιείται με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων/ εξερχομένων έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και πρέπει να ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης (παραγωγής, μεταποίησης, αγοράς, πώλησης, επιστροφής).

Τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία παράγουν/μεταποιούν στο εσωτερικό της χώρας εντός ή εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαμβάνουν από άλλα κ-μ ή εισάγουν από τρίτες χώρες τα ως άνω προϊόντα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων, τόσο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις εισερχομένων, όσο και εξερχομένων, ενώ τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα υποχρεούνται σε καταχώριση στοιχείων μόνο με βάση τις ημερήσιες κινήσεις των εξερχομένων προϊόντων.

Κατ’ εξαίρεση τα υπόχρεα πρόσωπα των εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, δεν υποχρεούνται σε καταχώριση κινήσεων εξερχόμενων προϊόντων σε περίπτωση που τα ανωτέρω προϊόντα διακινούνται, λόγω πώλησης, υπό την κάλυψη του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ), από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 112, 114 και 115 του ν. 2960/2001.

Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,

β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας, γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,

δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),

ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/ αποστολή/επιστροφή (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),

στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),

ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς, επιστροφής, πώλησης ή αποστολής),

η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή παραλήπτη).

3. Για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή στα στοιχεία των καταχωρισμένων ημερήσιων κινήσεων εισερχομένων/εξερχομένων αλκοολούχων ποτών, πραγματοποιείται διόρθωση των στοιχείων, με διατήρηση της ιστορικότητας των προηγούμενων καταχωρίσεων. Δεν επιτρέπεται η διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει ενημερωθεί σχετικά.

4. Τα υπόχρεα πρόσωπα, σε περίπτωση που εντοπίσουν αλλοιώσεις ή παραποιήσεις σε συγκεκριμένες ενδείξεις παρτίδας προϊόντων που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, υποχρεούνται να εισάγουν την σχετική πληροφόρηση για την ύπαρξη ύποπτης ένδειξης παρτίδας προϊόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης, καταχωρίζοντας τα στοιχεία του παραρτήματος ΙΙΙ».

2. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023:

α) Η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,

β) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ