Α.1167/2023
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και αξιοποίησης καταγγελιών/πληροφοριών που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή περιπτώσεις διαφθοράς με τη θέση σε λειτουργία της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και λοιπά συναφή θέματα.

(ΦΕΚ Β 6239/30.10.2023)

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των υποπερ. ιθ) και κ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),

γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

2. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Το από 21.07.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) με θέμα «Εφαρμογή καταγγελίες πολιτών ΑΑΔΕ».

4. Την ανάγκη καθορισμού και βελτίωσης της διαδικασίας που αφορά στην υποβολή καταγγελιών/πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την πολιτική διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών της ΑΑΔΕ, τη διαδικασία υποβολής τους, τη διαδικασία αξιολόγησης, τον τρόπο αξιοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια, ως εξής:

Άρθρο 1

Διαδικασία υποβολής καταγγελιών/ πληροφοριών

1. Καταγγελίες/πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ή αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων της ΑΑΔΕ υποβάλλονται ψηφιακά από φυσικά πρόσωπα, είτε ανώνυμα (χωρίς τη χρήση των κωδικών TAXISNET), είτε επώνυμα (με τη χρήση των κωδικών TAXISNET), καθώς και από τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μέσω των εκπροσώπων τους. Ως επώνυμες, νοούνται οι κα-ταγγελίες/πληροφορίες των οποίων τα στοιχεία του καταγγέλλοντος (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) δύνανται είτε να ταυ-τοποιηθούν από την Υπηρεσία με έλεγχο ταυτοπροσωπίας από αρμόδιο υπάλληλο, είτε αυτόματα, κατά την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας στην ψηφιακή πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών TAXISNET. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι καταγγελίες/πληροφορίες θεωρούνται ανώνυμες.

2. Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής «Καταγγελίες πολιτών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), η ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών/πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ γίνεται αποκλειστικά στην εν λόγω εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών/πληροφοριών, κατόπιν επιλογής από τον καταγγέλοντα/παρέχοντα την πληροφόρηση της θεματικής κατηγορίας της καταγγελίας/πληροφορίας, ως κάτωθι:

1. Διαφθορά – παραβιάσεις ακεραιότητας

2. Φορολογικές παραβάσεις

3. Τελωνειακές παραβάσεις

Πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών/πληροφοριών στην ως άνω εφαρμογή, διατίθεται για τη διευκόλυνση των πολιτών στην αρχική οθόνη της Εφαρμογής εγχειρίδιο χρήσης αυτής.

3. Σε περίπτωση χρήσης άλλου ψηφιακού καναλιού για την υποβολή καταγγελίας/πληροφορίας (π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο/η υποβάλλων/ουσα ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής, της σχετικής καταγγελίας/πληροφορίας αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η υποβαλλόμενη καταγγελία/πληροφορία ενδέχεται να μη τύχει επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

Άρθρο 2

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών/πληροφοριών εξειδικεύεται ανάλογα με τη θεματική τους κατηγορία και αναλύεται στο «Παράρτημα Ροής Διαχείρισης Καταγγελιών/Πληροφοριών», το οποίο δεν δημοσιεύεται.

Άρθρο 3

Διάρκεια διατήρησης των καταγγελιών/ πληροφοριών στο Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών

1. Οι καταγγελίες/πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός έξι (6) ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες. Εφόσον, εντός δέκα (10) ετών από την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

2. Οι καταγγελίες/πληροφορίες τελωνειακού περιεχομένου, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σε ελεγκτικό επίπεδο εντός επτά (7) ετών από την υποβολή τους, μεταφέρονται σε διακριτό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο τηρείται για λόγους ιστορικότητας ή για τυχόν αξιοποίησή τους κατόπιν συσχετισμού του περιεχομένου τους με νέες καταγγελίες/πληροφορίες. Εφόσον, εντός δώδεκα (12) ετών από την υποβολή της καταγγελίας/πληροφορίας αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, διαγράφεται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών.

3. Οι καταγγελίες/πληροφορίες που λαμβάνει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαγράφονται οριστικά από το Ο.Π.Σ. Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από την υποβολή τους.

Άρθρο 4

Λοιπά θέματα

1. Εξαιρετικά, σε περίπτωση υποβολής των καταγγελιών/ πληροφοριών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, η Υπηρεσία υποδοχής τις καταχωρεί υποχρεωτικά στο ΟΠΣ Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών. Το έγχαρτο υλικό φυλάσσεται στην Υπηρεσία υποβολής και καταχώρησης της καταγγελίας/πληροφορίας. Κατά την καταχώρηση στο ΟΠΣ Διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών, εισάγονται ως συνημμένα αρχεία αντίγραφα των εγγράφων της καταγγελίας/πληροφορίας, αφού έχει προηγηθεί σάρωση αυτών.

2. Τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1132/30.09.2022 και Α.1106/31.03.2019 αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ, ως προς την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων μεταξύ των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή από τρίτες πηγές (π.χ. από Οικονομική Αστυνομία, ΣΔΟΕ κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τις 30/10/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ