Α.1162/2022
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο, καθορισμός των δικαιολογητικών των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων -“Δήλωση φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο μέσω της εφαρμογής myPROPERTY”.
(ΦΕΚ Β 5870/17.11.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου- Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) του ν. 4987/2022 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 206), και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 6, την παρ. 3 του άρθρου 15, 18, 19, 20, 30, 32, 34, 37, 53, 54 αυτού,

γ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), και ειδικότερα των άρθρων 82 και 119 αυτού, δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/ 20-7-2022 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Α. 1249/9.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών “Δήλωση Δωρεάς/ Γονικής Παροχής”» (Β’ 5779).

5. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://myproperty.aade.gov.gr) οι κατωτέρω αρχικές δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών ή χρημάτων που έχουν συντελεστεί από την 1/1/2022 και μετά και για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ειδικότερα:

α) Δηλώσεις που υπάγονται στη φορολογική κλίμακα Οι αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κ.λπ.) προς τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών της φορολογικής κλίμακας. Επίσης, οι αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων, που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας με μεταφορά μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στις ανωτέρω δηλώσεις τα συμβαλλόμενα μέρη (δωρητής ή γονέας, δωρεοδόχος ή τέκνο) είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

β) Δηλώσεις με αυτοτελή φορολόγηση

Οι αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων, πλην των οριζόμενων στην περ. α), με συμβαλλόμενα μέρη (δωρητή ή γονέα, δωρεοδόχο ή τέκνο) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε..

2. Ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρτήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης συντάσσονται αντίστοιχα, περισσότερες δηλώσεις. Στην περίπτωση των χρηματικών συναλλαγών ζεύγους δωρητή/δωρεοδόχου που πραγματοποιούνται την ίδια ημερομηνία, οι σχετικές κινήσεις/συναλλαγές καταχωρούνται στη δήλωση μεμονωμένα ανά κίνηση και όχι συγκεντρωτικά.

3. Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1137/11.6.2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθώς και μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» λοιπές περιπτώσεις δωρεάς/γονικής παροχής χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως ενδεικτικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από τον δωρητή ή τον δωρεοδόχο (για παράδειγμα, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής αυτών έχει αποβιώσει κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη), καθώς και οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας.

4. Σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται και οι δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής της παρ. 1 στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής τους λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής κινητών και χρημάτων

1. Η δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής του άρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά από τους συμβαλλομένους ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τα νομίμως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Η έναρξη υποβολής της δήλωσης γίνεται είτε από το δωρητή/γονέα είτε από τον δωρεοδόχο/τέκνο. Οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται με την αποδοχή αυτής από τον έτερο των δηλούντων και συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των δηλουμένων από αυτούς.

2. Κατά την υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1, για τις περιπτώσεις δωρεών/ γονικών παροχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 και του υποδείγματος 2, για τις περιπτώσεις δωρεών/γονικών παροχών χρημάτων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε όλες τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση.

3. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 1031583/253/ Α0013/1-4-2003 – ΠΟΛ 1055/2003 (Β’ 477) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται στη δήλωση η αγοραία αξία αυτών.

4. Για την απόδειξη των αναφερομένων στις δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων και κινητών, είτε αυτές υποβάλλονται ψηφιακά δυνάμει της παρούσας, είτε σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α. 1249/9.12.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., είτε σε έντυπη μορφή δυνάμει της υπό στοιχεία Α. 1137/11.6.2020, είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» συνυποβάλλονται κατά την υποβολή της δήλωσης τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας ή αντλούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σ’ αυτό.

5. Για δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY και αφορούν χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται με μεταφορά χρηματικών ποσών ή κατάθεση τραπεζικής επιταγής μεταξύ αμιγώς ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δεν απαιτείται η επισύναψη δικαιολογητικών για την απόδειξη της τραπεζικής συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές στο τέλος κάθε μήνα η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. καταρτίζει συγκεντρωτικές καταστάσεις των χρηματικών δωρεών/γονικών παροχών, για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις τον συγκεκριμένο μήνα. Τις καταστάσεις αυτές αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την 5η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος του μήνα με αίτημα την επιβεβαίωση των σχετικών τραπεζικών συναλλαγών. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απαντήσουν επί του αιτήματος εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη των καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΦΔ.

Στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος οφείλει να φυλάσσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για όσο χρονικό διάστημα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 36 ΚΦΔ, και να τα επιδείξει σε αυτήν όταν και εφόσον του ζητηθούν.

Άρθρο 3 Προσδιορισμός του φόρου δωρεάς/γονικής παροχής και διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων

1. Για δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής κινητών και χρημάτων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 με την υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στο υπόχρεο σε φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 ΚΦΔ μαζί με την ταυτότητα οφειλής. Για δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής χρημάτων της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 1 με την υποβολή τους εκδίδεται αμέσως η ταυτότητα οφειλής (άμεσος προσδιορισμός).

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ψηφιακά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των τυχόν προϋποθέσεων απαλλαγής, μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η τραπεζική συναλλαγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 ή δεν επισυνάπτονται τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ δικαιολογητικά ή απαιτούνται πρόσθετα, ο φορολογούμενος καλείται από το αρμόδιο τμήμα για την υποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 ΚΦΔ, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11.6.2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη υποβολής τους εντός της τεθείσας προθεσμίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1137/11.6.2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

3. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του υποδείγματος 3 εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων και χρημάτων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1, είτε αυτή υποβάλλεται ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου της παρ. 1 του άρθρου 1 γίνεται προαιρετικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής. Από την 1/1/2023 οι εν λόγω δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών και χρημάτων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

3. Δηλώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής κινητών ή χρημάτων που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου ή η ταυτότητα οφειλής (άμεσος προσδιορισμός) διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ψηφιακή υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Ε.2233/23.12.2021 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.(ΑΔΑ: 9ΜΑΡ46ΜΠ32-ΚΡΥ).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ/ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρημάτων μέσω:
α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
β) ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται το παραστατικό – αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ λογαριασμών των συμβαλλομένων.ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρημάτων μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Απαιτείται το παραστατικό -αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών των συμβαλλομένων.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με κατάθεση επιταγής μέσω ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΣε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με κατάθεση επιταγής σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με κατάθεση επιταγής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με κατάθεση επιταγής μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait)του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με ανάληψη χρηματικού ποσού από συνδικαιούχο κοινού λογαριασμού.Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του  λογαριασμού (extrait), στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των συνδικαιούχων και η ημερομηνία ανάληψης του ποσού.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/ γονικές παροχές που διενεργήθηκαν από την 1/10/2021 μέχρι και την 9/9/2022 με ανάληψη χρημάτων από ατομικό λογαριασμό του δωρητή ή κοινό λογαριασμό των συμβαλλόμενων και κατάθεσή τους σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή κοινό λογαριασμό των συμβαλλόμενων ή σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο, και εφόσον η κατάθεση έγινε εντός 3 εργάσιμων ημερών.Επισυνάπτονται:Το αποδεικτικό ανάληψης του ποσού στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, το ακριβές ποσό, ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που εμφανίζει ως δικαιούχο τον δωρητή/γονέα και το αποδεικτικό κατάθεσης του ίδιου ποσού στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης, το ακριβές ποσό και ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ο δωρεοδόχος-τέκνο.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή/κατασκευαστή/εργολάβου μέσω:α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

β) ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται το παραστατικό- αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών των συμβαλλομένων.
Αν ο τρόπος καταβολής του ποσού και τα στοιχεία της εξόφλησης προκύπτουν από συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή από άλλη έγγραφη συμφωνία των μερών επισυνάπτεται η σχετική συμφωνία των μερών.
ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή/κατασκευαστή/ εργολάβου μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται το παραστατικό-αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών των συμβαλλομένων. Αν ο τρόπος καταβολής του ποσού και τα στοιχεία της εξόφλησης προκύπτουν από συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή από άλλη έγγραφη συμφωνία των μερών επισυνάπτεται η σχετική συμφωνία των μερών.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής μέσω ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΣε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά ακινήτου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή μέσω:α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

β) ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητούνται κατά περίπτωση:

α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα του δωρεοδόχου/τέκνου.

β. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών/τιμολόγιο. γ. Παραστατικό – αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών.

ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με μεταφορά χρημάτων στο λογαριασμό του πωλητή μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΗ Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Απαιτείται κατά περίπτωση:

α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα του δωρεοδόχου/τέκνου.

β. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών/τιμολόγιο. γ. Παραστατικό – αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των λογαριασμών.

ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής στο λογαριασμό του πωλητή μέσω ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΗ Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται από τον δωρεοδόχο αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής στο λογαριασμό του πωλητή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΗ Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής στο λογαριασμό του πωλητή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΗ Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με σκοπό την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου από το δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής στο λογαριασμό του πωλητή μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΗ Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ οχημάτων.Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου μέσω:α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

β) ημεδαπού και αλλοδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Απαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου.Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται από τον δωρεοδόχο το παραστατικό- αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ λογαριασμών των συμβαλλομένων.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο  καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου και το παραστατικό-αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ λογαριασμών του δωρητή-γονέα και της εταιρείας.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με κατάθεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου μέσω ημεδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου. Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης.ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με κατάθεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.Απαιτείται-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου

-αντίγραφο του σώματος της επιταγής -αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης

ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές με κατάθεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της αλλοδαπήςΑπαιτείται:-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου

-αντίγραφο του σώματος της επιταγής

Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή απαιτείται αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης

ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές με κατάθεση επιταγής σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου μεταξύ αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτωνΑπαιτείται-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής του δωρεοδόχου/τέκνου

-αντίγραφο του σώματος της επιταγής -αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού κατάθεσης

ΝΑΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές παροχές που υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση χωρίς έγγραφη συμφωνία.Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.ΟΧΙ
Χρηματικές δωρεές/γονικές  παροχές που υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με έγγραφη συμφωνία.Υποβάλλονται κατά περίπτωση:α. Ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης

χρημάτων.

β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο παράδοσης χρημάτων.

γ. Αποδεικτικό μεταφοράς μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προκύπτει από την παροχή πληροφοριών εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

δ. Οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την δωρεά ή την παράδοση των δωρηθέντων.

ΝΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ/ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ)
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δωρεές προς :1. τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή ΕΟΧ και

2. τα λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), υπαγόμενα στην Γ κατηγορία της φορολογικής κλίμακας.

Απαιτείται επισύναψη του τελευταίου δημοσιευμένου καταστατικού του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει ο εθνικός ή θρησκευτικός ή φιλανθρωπικός ή εκπαιδευτικός ή πολιτιστικός ή γενικά επωφελής για την κοινωνία σκοπός του και πιστοποιητικού μεταβολών του νομικού προσώπου.

Για τα λοιπά αλλοδαπά νομικά πρόσωπα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 της Ε 2051/22.

ΝΑΙ
Δωρεά/γονική παροχή αυτοκινήτου.Αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στη δήλωση.Η Διοίκηση αντλεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μέσω του περιουσιολογίου οχημάτων της ΑΑΔΕ (εφαρμογή mycar).ΟΧΙ/
Αν δεν είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων απαιτείται επισύναψη της άδειας κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.ΝΑΙ
Δωρεές/γονικές παροχές μετοχών, ομολογιών, εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών.Επισυνάπτεται το αρχείο του ΧΑΑ με τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος των προϊόντων αγορών του, όπως αυτές δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/info-market-activity-closing-prices από το οποίο πρέπει να προκύπτει η αξία του χρεογράφου κατά την προηγούμενη ημέρα της σύστασης της δωρεάς/γονικής παροχής (τιμή κλεισίματος) ή σχετική βεβαίωση του XAA που να αποδεικνύει την τιμή κλεισίματος.Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή συντελείται με κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού ή με σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.ΝΑΙ
Δωρεές/γονικές παροχές μετοχών, ομολογιών, εισηγμένων σε ξένα χρηματιστήρια.Απαιτείται βεβαίωση του οικείουχρηματιστηρίου από την οποία προκύπτει η αξία του χρεογράφου κατά την προηγούμενη ημέρα της σύστασης της δωρεάς/γονικής παροχής (τιμή κλεισίματος).

Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή συντελείται με κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού ή με σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

ΝΑΙ
Δωρεές/γονικές παροχές μη εισηγμένων μετοχών κλπ. στο χρηματιστήριο.Υποβάλλονται τα έντυπα που ορίζονται στην ΠΟΛ 1055/2003 και το ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάς των χρεογράφων, σε περίπτωση που για τη δωρεά/ γονική παροχή συντελείται με την κατάρτισή του.Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή συντελείται με σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.ΝΑΙ
Δωρεές/γονικές παροχές λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων.Οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την αξία τους (π.χ. τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη, εκτίμηση της αξίας από ιδιώτη εκτιμητή). Σε περίπτωση που τα κινητά (κοσμήματα λοιπά πολύτιμα αντικείμενα, κάθε φύσης συλλογές έργων τέχνης, νομίσματα, γραμματόσημα, κ.λπ.) είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, επισυνάπτεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από το οποίο προκύπτει η αξία για τη οποία έχει ασφαλιστεί.ΟΧΙ
ΓΕΝΙΚΑ
Για την απόδειξη της συγγένειαςΑ’ , Β και επόμενων βαθμών που ανήκουν στην κατηγορία Α’ ή Β της κλίμακας του άρθρου 29 του ν. 2961/01.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η συγγένεια.ΝΑΙ
Σε περίπτωση σύστασης βάρους επί της Δωρεάς/Γονικής παροχής, σύμφωνα με την περ. γ) του άρθρου 22 του ν. 2961/01.Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την αξία του βάρους.ΝΑΙ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ