Α.1161/2022
Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα – Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

(ΦΕΚ Β 5800/14.11.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’ 281) και ειδικότερα της υποπαρ. 2γ της παρ. Ε’ του άρθρου 7,

β) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) και ιδίως των άρθρων 82 και 109,

γ) της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζεται στο προϊόν απόσταξης που παράγεται από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των όρων, των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και της απόδοσης των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη για την εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, της διαδικασίας σφράγισης και αποσφράγισης των χρησιμοποιούμενων από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου» (Β’ 4073),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

στ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διόρθωση σφαλμάτων),

ι) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41,

ια) της υπ’αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ιβ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901) και

ιδ) της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2) Την ανάγκη οριοθέτησης των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών έχουν πληγεί το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα και προκει-μένου για τις εν λόγω πρώτες ύλες να χορηγηθεί άδεια απόσταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ, 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και την ανάγκη καθορισμού της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

3) Το υπ’ αρ. 3239/314962/20-10-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ αναφορικά με τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα εντός του 2022.

4) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν, το έτος 2022, από φυσικά φαινόμενα και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόσταξη των εν λόγω πρώτων υλών κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 και η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας ορίζονται οι τελωνειακές αρχές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και οι Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Άρθρο 3

Πληγείσες περιοχές

1. Επιλέξιμα προς ένταξη είναι τα αμπελοτεμάχια με επιτραπέζιες ποικιλίες που είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο. Προσκομίζεται μαζί με την αίτηση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εκτυπωμένη καρτέλα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.

2. Στον κατωτέρω πίνακα 1 εμφανίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών στις οποίες τα ακραία φυσικά φαινόμενα προξένησαν ζημιές στις φυτεμένες με επιτραπέζιες ποικιλίες εκτάσεις αμπέλου.

Πίνακας 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΒΡΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

Άρθρο 4

Άδεια απόσταξης

1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο 2022-2023 παρέχεται οι δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές – κατόχους επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατ’ εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

2. Για την απόσταξη στις πληγείσες περιοχές του άρθρου 3 των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον δεν επαρκεί το καθορισμένο για τις εν λόγω περιοχές δίμηνο απόσταξης, επιτρέπεται η παράταση αυτού για έναν ακόμη μήνα βάσει της υποπερ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.

3. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος, στο προϊόν που θα παραχθεί, ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη χορήγηση της άδειας απόσταξης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

4. Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά η αίτηση – δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού συμπληρωμένη με τα στοιχεία που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. γ) της ίδιας ως άνω παρ. 4 του άρθρου 13 για τους παραγωγούς των λοιπών επιτρεπόμενων υλών.

Άρθρο 5

Συντελεστής απόδοσης πρώτων υλών -ποσότητα πρώτων υλών

Ο συντελεστής απόδοσης των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών. Η μέγιστη ποσότητα επιτραπέζιων σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών
και Τροφίμων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ