Α.1160/2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2022, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου

Αριθμ. Α 1160/2023

(ΦΕΚ Β’ 6146/25-10-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013» (Α’ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 3 και 5 του ίδιου άρθρου.
β) Του άρθρου 29 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α. σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Σύμβαση) αναφορικά με την εδαφική εφαρμογή και επέκτασή της με δηλώσεις που κατατίθενται σε έναν από τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα κράτη στη Σύμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 28 της ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 πρωτόκολλο τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4153/2013 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α’ και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής» (Α’ 116).
γ) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 14.

2. α) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
β) Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (α’130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β’ 4441).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Τα μέλη του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς του Ο.Ο.Σ.Α. (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes βλ. http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-globalforum/members/), σε συνδυασμό με την Έκθεση του Παγκόσμιου Φόρουμ (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes/Exchange of Information on Request/Ratings βλ.http://www.oecd.org/tax/transparency/exchangetof-informationon/request/ratings/) στην οποία αποτυπώνεται η συνολική βαθμολογία των μελών του με βάση τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Peer Reviews) αναφορικά με το πρότυπο της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

10. Τον από 22.03.2023 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της («Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters» βλ. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf ).

11. Την υπό στοιχεία ΔΔΦΟΣ Β 1126685 ΕΞ 2023 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2022, είναι τα εξής:

α/α
Ονομασία στην ελληνική γλώσσα
Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
1
Άγιος Μαρτίνος
Sint Maarten
2
Αϊτή
Haiti
3
Ακτή Ελεφαντοστού
Cote d’ Ivoire
4
Αλγερία
Algeria
5
Αγκόλα
Angola
6
Ανγκουίλα
Anguilla
7
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
Antigua and Barbuda
8
Βανουάτου
Vanuatu
9
Βασίλειο του Λεσότο
Kingdom of Lesotho
10
Βιετνάμ
Vietnam
11
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
British Virgin islands
12
Γκαμπόν
Gabon
13
Γκάνα
Ghana
14
Γουϊάνα
Guyana
15
Γουϊνέα
Guinea
16
Γουατεμάλα
Guatemala
17
Καζαχστάν
Kazahstan
18
Καμπότζη
Cambodia
19
Κονγκό (Δημοκρατία του)
Congo (Rep. of)
20
Λευκορωσία
Belarus
21
Λιβερία
Liberia
22
Μαδαγασκάρη
Madagascar
23
Μάλι
Mali
24
Μαυριτανία (έως 31.07.2022)
Mauritania
25
Μπενίν
Benin
26
Μποτσουάνα
Botswana
27
Μπουρκίνα Φάσο
Burkina Faso
28
Νίγηρας
Niger
29
Νικαράγουα
Nicaragua
30
Ντομίνικα
Dominica
31
Ονδούρα
Honduras
32
Παλάου
Palau
33
Παναμάς
Panama
34
Παπούα Νέα Γουϊνέα
Papua New Guinea
35
Ρουάντα (έως 30.11.2022)
Rwanda
36
Σεϋχέλλες
Seychelles
37
Ταϋλάνδη (έως 31.03.2022)
Thailand
38
Τανζανία
Tanzania
39
Τόγκο
Togo
40
Τρινιδάδ και Τομπάγκο
Trinidad and Tobago
41
Τζιμπουτί
Djibouti
42
Τσάντ
Chad
43
Φιλιππίνες
Philippines

2. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στο Θεματοφύλακα της Πολυμερούς Σύμβασης Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α. για τη Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC), μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, τα εξής:

α/α
Ονομασία στην ελληνική γλώσσα
Ονομασία στην αγγλική γλώσσα
Διάστημα εντός του 2022 κατά το οποίο είναι μη συνεργάσιμο κράτος
1
Μαυριτανία
Mauritania
1.1.2022 – 31.07.2022
2.
Ρουάντα
Rwanda
1.1.2022- 30.11.2022
3.
Ταϋλάνδη
Thailand
1.1.2022 – 31.03.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ