Α.1159/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867).

(ΦΕΚ Β 6022/18.10.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν. 4978/2022, Α’ 190) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 75 και της παρ. 3 του άρθρου 85 αυτού,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) (ν. 4987/2022, Α’ 206) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 48 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο» (Β’ 1867).

3. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη αφενός της συμπλήρωσης της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών ως προς τις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη διαδικασία αυτεπάγγελτου συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων έναντι του Δημοσίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ», (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), που προκύπτουν από την εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτο-βολταϊκά στη Στέγη» (Β’ 2903), με βεβαιωμένα μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτής προς το Δημόσιο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διενέργειας αυτεπάγγελτων συμψηφισμών, αφετέρου της υλοποίησης του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», προκειμένου να επιχορηγηθούν τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και οι αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία και να επιτευχθεί δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 (Β’ 1867) απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Στην υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, προστίθεται παρ. 7, ως εξής:

«7. Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» που προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47129/720/2023 (Β’ 2903) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καταβάλλονται τμηματικά στην εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ως αρμόδιο φορέα για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, με τη μορφή της επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτής στη Φορολογική Διοίκηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ