Α.1154/2022
Πραγματοποίηση α) διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό τους σε περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και β) πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/ από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδουεξόδου και δε διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, καθώς και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών

Αριθμ. Α 1154/31-10-2022

(ΦΕΚ Β’ 5750/10-11-2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3, του άρθρου 20, του άρθρου 50, του άρθρου 51 και της παρ. 2 του άρθρου 180 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269) και ιδίως των άρθρων 49 και 50,
γ) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343) και ιδίως των άρθρων 39 και 41 έως 45,
δ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1, της υποπ. ββ) της περ. θ) της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.2415/61/Β0019/29-05-2001 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τον τόπο πραγματοποίησης των Τελωνειακών ελέγχων των αφικνούμενων ή προοριζόμενων από ή για τρίτη χώρα, αντίστοιχα αποσκευών επιβατών, μετά την από 1ης/1ου/1993 κατάργηση των Ενδοκοινοτικών ελέγχων Έλεγχος των Αποσκευών Επιβατών που προέρχονται από τρίτη χώρα και μεταφορτώνονται στον αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” με προορισμό ένα από τα διεθνή αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων, Ρόδου, και Κέρκυρας».

4. α) Τo υπό στοιχεία ΔΤΔ Β 1009146 ΕΞ2022/ 07-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, με το οποίο ζητήθηκαν απόψεις και καταγραφή προβλημάτων από τα Τελωνεία Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», Μυκόνου, Θήρας, Αργοστολίου, Καβάλας, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Μυτιλήνης, Κω, Σκιάθου, Σάμου, Ιωαννίνων και Πυθαγορείου Σάμου, κατά τη διενέργεια των ελέγχων παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων επιβατών τρίτων χωρών σε αεροδρόμια αρμοδιότητάς τους, κατά τις προηγούμενες θερινές περιόδους, μετά των συνημμένων αυτού απαντητικών εγγράφων των ανωτέρω τελωνείων.
β) Το υπό στοιχεία ΔΤΔ Β 1009145 ΕΞ2022/07-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών, με το οποίο ζητήθηκαν απόψεις και παρατηρήσεις από τα Τελωνεία Α’ Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά (για το ΤΤΓ Κυθήρων), Πάρου, Σύρου, Νάξου και Χαλκίδας (για το ΤΤΓ Σκύρου), σχετικά με την πραγματοποίηση ελέγχων σε πτήσεις Intra Schengen, με προορισμό τα αεροδρόμια αρμοδιότητάς τους, κατά τις προηγούμενες θερινές περιόδους, μετά των συνημμένων αυτού απαντητικών εγγράφων των ανωτέρω τελωνείων.
γ) Το υπό στοιχεία Κ.Γ./Δ3/Α 14151/02-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με το οποίο δόθηκαν στοιχεία και απόψεις σχετικά με τις πτήσεις Intra Schengen από/προς κρατικά αεροδρόμια της χώρας μας.

5. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπ’ αρ. 39/3/ 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 Α.Υ.Ο. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη:
α) καθορισμού των προϋποθέσεων για τη διενέργεια διατυπώσεων και ελέγχων, από τα Τελωνεία των περιφερειακών διεθνών αεροδρομίων της χώρας, σε αποσκευές επιβατών τρίτων χωρών, οι οποίοι μετεπιβιβάζονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τελικό προορισμό περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, κατά τη θερινή περίοδο,
β) καθορισμού των προϋποθέσεων πραγματοποίησης πτήσεων Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρατικά αεροδρόμια της χώρας, τα οποία δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δεν διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία, κατά τη θερινή περίοδο,
γ) απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των αρμοδίων για τα διεθνή περιφερειακά αεροδρόμια Τελωνείων, της ασφαλούς και απρόσκοπτης τήρησης των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, της διασφάλισης των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου και κατ’ επέκταση της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των αντίστοιχων περιοχών.

2. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση διατυπώσεων και ελέγχων από τα Τελωνεία των περιφερειακών διεθνών αεροδρομίων της χώρας σε αποσκευές επιβατών τρίτων χωρών, οι οποίες μεταφορτώνονται στον Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τελικό προορισμό διεθνές περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας, κατά τη θερινή περίοδο.

3. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων πραγματοποίησης πτήσεων Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προορισμό/αναχώρηση κρατικά αεροδρόμια της χώρας, τα οποία δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δεν διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία.

4. Η απλούστευση των διαδικασιών για την έγκριση, σε ετήσια βάση, της εξυπηρέτησης πτήσεων με μετεπιβιβαζόμενους επιβάτες τρίτων χωρών σε περιφερειακά διεθνή αεροδρόμια της χώρας, καθώς και πτήσεων Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προορισμό/αναχώρηση κρατικά αεροδρόμια της χώρας, τα οποία δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δεν διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία.

5. Ο καθορισμός των τελωνειακών αρχών, υπηρεσιών και φορέων, στους οποίους αφορά η εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Πραγματοποίηση διατυπώσεων και ελέγχων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στον τελικό προορισμό σε περιφερειακά διεθνή αεροδρόμια της χώρας

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, τα Τελωνεία, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα περιφερειακά διεθνή αεροδρόμια άφιξης των επιβατών τρίτων χωρών που οι αποσκευές τους έχουν μεταφορτωθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι διαχειριστές των περιφερειακών αυτών αεροδρομίων είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Ι της παρούσας.

2. Η έγκριση για μεταφόρτωση αποσκευών παρέχεται, κατόπιν αιτήματος αεροπορικών εταιρειών, στα αεροδρόμια Σαντορίνης, Κεφαλονιάς, Μυκόνου, Ακτίου, Μυτιλήνης, Κω, Σάμου, Σκιάθου, Ζακύνθου και Καβάλας, τα οποία ανήκουν στη Fraport. Στα λοιπά αεροδρόμια, τα οποία διαχειρίζεται η Fraport (Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», Κέρκυρας, Χανίων και Ρόδου), υπάρχει μόνιμα τελωνειακή παρουσία και δεν απαιτείται η παροχή πρόσθετης έγκρισης.

3. Η εφαρμογή της παρούσας θα ισχύει, αποκλειστικά και μόνο, για τη μεταφόρτωση των αποσκευών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» για πτήσεις προς τα ανωτέρω αεροδρόμια, για τα οποία δίδεται η έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος.

Άρθρο 3
Τόπος διενέργειας διατυπώσεων και ελέγχων

1. Οι τελωνειακές διατυπώσεις και έλεγχοι για τις αποσκευές επιβατών τρίτων χωρών, που φθάνουν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αεροσκάφος που προέρχεται από αεροδρόμιο εκτός της Ένωσης και οι οποίες μεταφορτώνονται, στο εν λόγω αεροδρόμιο, σε άλλο αεροσκάφος, το οποίο εκτελεί πτήση, με προορισμό τα ανωτέρω περιφερειακά διεθνή αεροδρόμια της χώρας, δύνανται να διενεργούνται στο εκάστοτε, ως άνω αναφερόμενο, περιφερειακό διεθνές αεροδρόμιο, ως αεροδρόμιο του τελικού τους προορισμού.

2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επηρεάζει:
α) Τις τελωνειακές διατυπώσεις και ελέγχους των χειραποσκευών που διενεργούνται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (πρώτο διεθνές αεροδρόμιο της Ένωσης), όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία. Συμπληρωματικοί έλεγχοι των αποσκευών αυτών είναι δυνατόν να διενεργηθούν στο αεροδρόμιο άφιξης της ενδοενωσιακής πτήσης, μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν κρίνονται απαραίτητοι, μετά από τον έλεγχο των παραδιδόμενων αποσκευών.
β) Τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων που υποβάλλονται στο πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία. Για τις λοιπές περιπτώσεις, θα τηρούνται όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1138/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 υπουργικής απόφασης για τον έλεγχο ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Β’ 2963).

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αεροπορικών Εταιρειών

Οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν:
α) Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για το χρονικό διάστημα, μεταξύ 24ης Μαρτίου έως και 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά το οποίο θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και για τα αεροδρόμια, προς τα οποία θα γίνεται η μεταφόρτωση των παραδιδόμενων αποσκευών.
β) Έγκαιρη, αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνείων, με παροχή εβδομαδιαίου ή και πιο μακροπρόθεσμου προγράμματος πτήσεων, με τις οποίες διακινούνται επιβάτες προερχόμενοι από τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου και να διασφαλίζεται η διενέργεια των ελέγχων.
γ) Παροχή κάθε δυνατής ενημέρωσης και συνδρομής στις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές από τον εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας, καθώς και τους διαχειριστές του αεροδρομίου, για τον εντοπισμό των επιβατών από τρίτη χώρα σε πτήση εσωτερικού, ως εξής:
γα) Έγκαιρη ενημέρωση, με αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον αριθμό και στοιχεία των επιβατών, τη χώρα προέλευσης και την ώρα άφιξης.
γβ) Διαχωρισμός των αποσκευών των μετεπιβιβαζόμενων επιβατών τρίτων χωρών από τις αποσκευές επιβατών εσωτερικών πτήσεων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού και ελέγχου τους.
γγ) Τοποθέτηση, όπου είναι δυνατό, ειδικής σήμανσης (λευκό tag) επί των υποκείμενων αποσκευών, για το διαχωρισμό από τις αποσκευές των επιβατών εσωτερικών πτήσεων (tag με πράσινες γραμμές).
γδ) Κατεύθυνση των επιβατών που προέρχονται από τρίτη χώρα ώστε, μετά την αποβίβασή τους, να διέρχονται, παραλαμβάνουν και να προσκομίζουν τις αποσκευές τους προς έλεγχο, στην περιοχή Extra Schengen ή στον καθορισμένο χώρο ελέγχου.
γε) Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πτήσης των μετεπιβιβαζόμενων από τρίτες χώρες επιβατών, σχετικά με την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν τις αποσκευές τους στο Τελωνείο για έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού και του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 5
Παράβαση υποχρέωσης αεροπορικών εταιρειών

1. Μη τήρηση οποιασδήποτε υποχρέωσης του άρθρου 4 από αεροπορική εταιρεία επιφέρει την ακύρωση της έγκρισης που δίδεται με την παρούσα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, αφού τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος.

2. Οι Τελωνειακές αρχές ενημερώνουν, άμεσα, εγγράφως, τη Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, ώστε να προβεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης:
α) Αρχικά, σε σύσταση προς την αεροπορική εταιρεία προς συμμόρφωση,
β) ακολούθως και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη σύσταση, σε αναστολή της έγκρισης για το αεροδρόμιο προορισμού, στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση και
γ) σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παραβάσεων της παρούσας, ακυρώνεται η έγκριση για όλα τα αεροδρόμια προορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Καθορισμός προϋποθέσεων πραγματοποίησης πτήσεων Intra Schengen από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς/από κρατικά αεροδρόμια της χώρας που δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δεν διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής

Η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, τα Τελωνεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κρατικά αεροδρόμια άφιξης/αναχώρησης των πτήσεων Intra Schengen από προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας.

Άρθρο 7
Πραγματοποίηση πτήσεων

1. Δίνεται η δυνατότητα σε αεροπορικές εταιρείες να πραγματοποιούν πτήσεις Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προορισμό/αναχώρηση τα κρατικά αεροδρόμια Πάρου, Σύρου, Σκύρου και Κυθήρων, τα οποία δεν είναι νομοθετημένα σημεία εισόδου εξόδου και δεν διαθέτουν μόνιμα τελωνειακή παρουσία.

2. Η εξυπηρέτηση των πτήσεων θα πραγματοποιείται από τα Τελωνεία Πάρου, Σύρου και τα Αυτοτελή Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία Σκύρου (υπαγόμενο στο Τελωνείο Χαλκίδας) και Κυθήρων (υπαγόμενο στο Α’ Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά) αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) οφείλει να παρέχει:
α) Έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών για το χρονικό διάστημα, μεταξύ 24ης Μαρτίου έως και 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά το οποίο θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο II της παρούσας απόφασης, καθώς και για τα αεροδρόμια προς/από τα οποία θα πραγματοποιούνται οι πτήσεις Intra Schengen.
β) Έγκαιρη, αδιάλειπτη και έγκυρη ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνείων με το πρόγραμμα των πτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και η διασφάλιση του ελεγκτικού έργου, καθώς και η εξυπηρέτηση της λειτουργίας των αεροδρομίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Τελικές διατάξεις-Έναρξη ισχύος

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

1. Η δυνατότητα διενέργειας τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων των παραδιδόμενων αποσκευών μετεπιβιβαζόμενων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβατών τρίτων χωρών στα περιφερειακά διεθνή αεροδρόμια Σαντορίνης, Κεφαλονιάς, Μυκόνου, Ακτίου, Μυτιλήνης, Κω, Σάμου, Σκιάθου, Ζακύνθου και Καβάλας, θα ισχύει, αποκλειστικά, κατά τη θερινή περίοδο, μεταξύ 24ης Μαρτίου έως και 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

2. Η δυνατότητα διενέργειας τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων πτήσεων Intra Schengen από/προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα αεροδρόμια Πάρου, Σύρου, Σκύρου και Κυθήρων, θα ισχύει, αποκλειστικά, κατά τη θερινή περίοδο, μεταξύ 24ης Μαρτίου έως και 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ