Α.1152/2023
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων -ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 10-10-2023
Αριθ. Πρωτ.: Α. 1152/10.10.2023

ΦΕΚ: 6020/Β’/18-10-2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σοφία Ντάλα
Τηλέφωνο: 210-7259319
E-Mail: dstepmeans@aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων -ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε.»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και του ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ212/Α/2018).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 ( ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. 1125859/23-10-2020 (Β 4738) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

6. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

α) «Την υπ’ αριθμ. 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά » (Β’ 4441).»

β) Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 (ΦΕΚ130/Β/28-01-2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (ΦΕΚ2153/Β/06-08-2014) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί Μεταβίβασης εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στου προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Υποδ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών τμημάτων, καθώς και στους υπευθύνους αυτοτελών γραφείων και γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 10 άρθρου 41 του ν 4389/2016.

8. Τις διατάξεις του Ν. 1104/29.12.80 (ΦΕΚ 298/Α/29.12.80) «Περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών, στο Δημόσιο Τομέα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982).

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3147/6.10.82 Πράξη της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών περί έγκρισης αποστολής οποιουδήποτε προσώπου από το Δημόσιο και τους Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα στο εξωτερικό, για εκπροσώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαίδευση και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

11. Την πράξη 1 της 20-1-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 683) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. α) Την υπ. αριθ. 2/65554/ΔΠΓΚ/27-7-2023 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
β) Την υπ. αριθ.2/67006/ΔΠΓΚ/4-8-2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1110012 ΕΞ 2023/8-9-2023 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 155.000 ευρώ περίπου ετησίως και θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στους ΑΛΕ 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του Προϋπολογισμού των οικείων Ειδικών Φορέων της ΑΑΔΕ (Ε.Φ. 1023-801-0000000, 1023-801-032-ΧΧΧΧ, 1023-801-043-ΧΧΧΧ για το έτος 2023 και 1024-801-0000000, 1024-801-032-ΧΧΧΧ, 1024-801-043-ΧΧΧΧ για το έτος 2024), εντός των ανώτατων ορίων του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ των οικονομικών ετών 2023 και 2024, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ.».

Αποφασίζουμε

1. Τον καθορισμό του ετήσιου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για τα έτη 2023 και 2024, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων που διοργανώνει η Τελωνειακή Υπηρεσία για εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους συνοδούς σκύλων -ανιχνευτών, καθώς και για βοηθούς εκπαιδευτές, ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
200
ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
200
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
120
2. Οι πραγματοποιούμενες εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης θα συμψηφίζονται κατά περίπτωση με την εκάστοτε εκδιδόμενη απόφαση μετακίνησης.

3. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθ. Α.1033/04-03-2022 (τ.1203 Β) ΚΥΑ.

4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ